Seznam 
Zápis
PDF 243kWORD 68k
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Harmonogram dílčích zasedání
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 8.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 10.Petice
 11.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 12.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 13.Předložení dokumentů
 14.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 15.Plán práce
 16.Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Prohlášení předsednictví
 19.Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19 (rozprava)
 20.Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
 21.Pokračování denního zasedání
 22.Hlasování o pozměňovacích návrzích
 23.Pokračování denního zasedání
 24.Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích
 25.Konečná hlasování
 26.Pokračování denního zasedání
 27.Oznámení výsledků konečných hlasování
 28.Vysvětlení hlasování
 29.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 30.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 31.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 32.Termín příštího dílčího zasedání
 33.Ukončení denního zasedání
 34.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno v úterý 10. března 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:00.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Harmonogram dílčích zasedání

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své schůzi ve čtvrtek 19. března 2020 na jeho návrh a vzhledem k závažnosti situace a značnému nárůstu počtu onemocnění Covid-19 v Evropské unii rozhodla, že z důvodu vyšší moci a jako opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bude znovu změněn harmonogram dílčích zasedání na rok 2020.

V souvislosti s tímto mimořádným dílčím zasedáním konaným ve čtvrtek 26. března 2020 se ruší dílčí zasedání, která byla původně plánována ve dnech 1. a 2. dubna, 22. a 23. dubna a 3. a 4. června v Bruselu.

Dílčí zasedání, které se mělo původně konat ve dnech 11. až 14. května ve Štrasburku, se bude konat ve dnech 13. a 14. května v Bruselu;

dílčí zasedání, které se mělo původně konat ve dnech 15. až 18. června ve Štrasburku, se bude konat ve dnech 17. a 18. června v Bruselu;

dílčí zasedání, které se mělo původně konat ve dnech 6. až 9. července ve Štrasburku, se bude konat ve dnech 8. a 9. července v Bruselu.

Konference předsedů situaci přezkoumá s ohledem na vývoj pandemie Covid-19.

Revidovaný provizorní harmonogram byl zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


5. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Renew a sekretariátu nezařazených poslanců tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor TRAN: Dorien Rookmaker, kterým je nahrazena Rosa D'Amato

podvýbor pro lidská práva: Katalin Cseh

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné chorvatské orgány předaly žádost, aby byl Valter Flego zbaven imunity v rámci trestního řízení, které proti němu zahájil okresní soud v Rijece.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše v pondělí 30. března 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému Falešné a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).


8. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - lhůta: 13. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v třešních a višních a na jejich povrchu (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - lhůta: 12. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, kyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - lhůta: 21. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - lhůta: 21. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - lhůta: 10. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI


9. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském druhém říjnovém, prvním listopadovém a druhém prosincovém dílčím zasedání a na letošním prvním lednovém dílčím zasedání byla zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


10. Petice

Petice č. 0172-20 až 0309-20 byly dne 26. března 2020 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že dne 26. března 2020 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


11. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 47 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. března 2020)

výbor BUDG

- Bezpečnostní síť na ochranu příjemců prostředků z programů EU: vytvoření plánu pro mimořádné situace ve VFR (2020/2051(INL))
(stanovisko: AGRI)


12. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Odpovědnost společností za škody na životním prostředí (2020/2027(INI))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, LIBE


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 03/2020 - oddíl III - Komise (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na koronavirovou nákazu COVID-19 [investiční iniciativa pro reakci na koronavirus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

2) poslanci

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil a Nuno Melo. Návrh usnesení o odsouzení pozastavení všech letů společnosti TAP ze strany venezuelského režimu (B9-0120/2020)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Návrh usnesení o Evropském dni optimismu (B9-0127/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o politické situaci v Bosně a Hercegovině a o dodržování práv Republiky srbské (B9-0130/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFET


14. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 2 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 01/2020 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 32 odst. 2 finančního nařízení, že schválí převod prostředků Evropské komise DEC 02/2020 – oddíl III – Komise.


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání tohoto dílčího zasedání (PE 649.883/PDOJ). Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.


16. Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Parlament hlasoval o následujících žádostech o použití postupu pro naléhavé případy, které předložila Komise:

—   Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

—   Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

—   Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

Předseda přečetl pokyny týkající se praktických opatření pro jmenovité hlasování prostřednictvím alternativního systému elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje rozhodnutí předsednictva ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování) a připomněl, že tyto pokyny byly rovněž zaslány poslancům.

Hlasování se bude konat až do 11:00.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 12:30.

Hlasování začala.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:10.)


17. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:33.


18. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém připomněl výjimečné a nepředvídatelné okolnosti, které vedly ke svolání tohoto mimořádného dílčího zasedání. Cílem tohoto bezprecedentního rozhodnutí je chránit zdraví zaměstnanců Parlamentu a poslanců a zároveň zajistit řádné demokratické fungování Parlamentu, který slouží občanům Unie.

Vyjádřil soustrast Parlamentu rodině mladého muže, který pracoval v Parlamentu a který zemřel na následky onemocnění Covid-19, jakož i rodinám všech osob, které v souvislosti s touto nákazou přišly o život.

Vzdal hold nasazení zdravotnického personálu v Unii a připomněl, že chování občanů je v boji proti pandemii rozhodující.

Na závěr zdůraznil význam rozhodnutí, která budou na tomto denním zasedání přijata.


19. Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19 (2020/2610(RSP))

Předseda informoval plénum, že zástupci předsednictví Rady, kteří se zasedání nemohli zúčastnit, zaslali své prohlášení písemně (viz bod 19 doslovného záznamu ze zasedání).

Ursula von der Leyen (předseda Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Javier Moreno Sánchez za skupinu S&D, Dominique Riquet za skupinu Renew, Nicolas Bay za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab a Jan-Christoph Oetjen.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.


20. Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Předseda předtím, než oznámil výsledky hlasování, zdůraznil jedinečnou povahu tohoto postupu korespondenční účasti. Vyjádřil uznání poslancům, kteří se denního zasedání účastnili ze svých domovů, a poděkoval politickým skupinám, jakož i všem zaměstnancům Parlamentu.

Žádosti o použití postupu pro naléhavé případy:

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (687 pro, 0 proti, 0 zdržení se).

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (686 pro, 1 proti, 0 zdržení se).

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (684 pro, 1 proti, 2 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty:

- pozměňovací návrhy: dnes 26. března 2020 ve 14:00

- oddělení a dílčí hlasování: dnes 26. března 2020 v 16:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:48.)


21. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:33.


22. Hlasování o pozměňovacích návrzích

Předseda oznámil, že obdržel tyto pozměňovací návrhy:

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství: 1 pozměňovací návrh

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus): 4 pozměňovací návrhy

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví: 1 pozměňovací návrh

°
° ° °

Vystoupil Maximilian Krah.

°
° ° °

Začalo hlasování o pozměňovacích návrzích předložených v rámci postupu pro naléhavé případy, o kterých bylo rozhodnuto dnes ráno (bod 20 zápisu ze dne 26.3.2020)

Hlasování se bude konat až do 18:30.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 20:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:38.)


23. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:08.


24. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen (P9_TA(2020)0041)

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

zamítnuty

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

zamítnut


25. Konečná hlasování

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

Začalo koneční hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy, o kterých bylo rozhodnuto dnes ráno (bod 20 zápisu ze dne 26.3.2020 a bod 24 zápisu ze dne 26.3.2020)

Hlasování se bude konat až do 21:00.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 22:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:10.)


26. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 22:32.


27. Oznámení výsledků konečných hlasování

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

NÁVRH KOMISE

schválen P9_TA(2020)0041

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISE

schválen P9_TA(2020)0042

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISE

schválen P9_TA(2020)0043

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


28. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


29. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


30. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2020

předáno příslušnému výboru: ECON


31. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


32. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 13. a 14. května 2020.


33. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:36.


34. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Dorfmann Herbert, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pelletier Anne-Sophie, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia, Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí