Index 
Notulen
PDF 240kWORD 68k
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Vergaderrooster
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 8.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoeringen
 10.Verzoekschriften
 11.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 12.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 13.Ingekomen stukken
 14.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Stemming over verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Verklaring van de Voorzitter
 19.Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (debat)
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming over het verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement)
 21.Hervatting van de vergadering
 22.Votes sur les amendements
 23.Hervatting van de vergadering
 24.Bekendmaking van de uitslag van de stemming over amendementen
 25.Eindstemming
 26.Hervatting van de vergadering
 27.Bekendmaking van de uitslag van de eindstemming
 28.Stemverklaringen
 29.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 30.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 31.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 32.Rooster van de volgende vergaderingen
 33.Sluiting van de vergadering
 34.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van dinsdag 10 maart 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mee dat aan de hand van zijn voorstel en gezien de ernst van de situatie en de aanzienlijke stijging van het aantal gevallen van Covid-19 in de Europese Unie, de Conferentie van voorzitters tijdens haar vergadering van donderdag 19 maart heeft besloten om redenen van overmacht, als veiligheidsmaatregel en ter bescherming van de volksgezondheid opnieuw het vergaderrooster van het Parlement voor 2020 te wijzigen.

Rekening houdend met de huidige buitengewone vergaderperiode van vandaag, donderdag 26 maart, zijn de vergaderperioden die stonden gepland voor 1 en 2 april, 22 en 23 april, en 3 en 4 juni in Brussel, geannuleerd.

De vergaderperiode die oorspronkelijk gepland stond van 11 t/m 14 mei in Straatsburg zal op 13 en 14 mei gehouden worden in Brussel;

de vergaderperiode die oorspronkelijk gepland stond van 15 t/m 18 juni in Straatsburg zal op 17 en 18 juni gehouden worden in Brussel;

de vergaderperiode die oorspronkelijk gepland stond van 6 t/m 9 juli in Straatsburg zal op 8 en 9 juli gehouden worden in Brussel.

De situatie zal door de Conferentie van voorzitters worden geëvalueerd afhankelijk van hoe de pandemie Covid-19 zich verder ontwikkelt.

Het herziene voorlopige vergaderrooster staat op de website van het Parlement.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Renew-Fractie en van het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie TRAN: Dorien Rookmaker in plaats van Rosa D'Amato

Subcommissie mensenrechten: Katalin Cseh

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Kroatische autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Valter Flego ingediend in het kader van een strafprocedure die tegen hem is ingeleid door de rechtbank in eerste aanleg van Rijeka.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee maandag 30 maart 2020, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun econommieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen door een grote volksgezondheidscrisis (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).


8. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloraat in of op bepaalde producten betreft (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - termijn: 13 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dimethoaat en omethoaat in of op kersen (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - termijn: 12 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximaat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen en spinetoram in of op bepaalde producten (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - termijn: 21 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor myclobutanil, napropamide en sintofen in of op bepaalde producten (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - termijn: 21 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van tricalciumfosfaat (E 341 (iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - termijn: 10 mei 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoeringen

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober II, november I, december II 2019 en januari I 2020 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


10. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0172-20 tot en met 0309-20 zijn ingeschreven in het algemene register op 26 maart 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 26 maart 2020 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


11. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 47 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 maart 2020)

commissie BUDG

- Een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK (2020/2051(INL))
(advies: AGRI)


12. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie LIBE

- Aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade (2020/2027(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: DEVE, LIBE


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013, Verordening (EU) nr. 1301/2013 en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen door een grote volksgezondheidscrisis (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

2) van de leden

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil en Nuno Melo. Ontwerpresolutie inzake een veroordeling van de annulering van TAP-vluchten door het Venezolaanse regime (B9-0120/2020)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Ontwerpresolutie over de Europese dag van het optimisme (B9-0127/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de politieke situatie in Bosnië-Herzegovina en de eerbiediging van de rechten en bevoegdheden van de Republika Srpska (B9-0130/2020)

verwezen naar

bevoegd :

AFET


14. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 01/2020 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 02/2020 – Afdeling III – Commissie.


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda voor deze vergaderperiode (PE 649.883/PDOJ) is rondgedeeld. Hierop worden geen wijzigingen voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Stemming over verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement)

Het Parlement zal overgaan tot stemming over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure, ingediend door de Commissie:

—   Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I

—   Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

—   Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

De Voorzitter leest de instructies voor met betrekking tot de praktische regelingen voor hoofdelijke stemmingen waarbij gebruik wordt gemaakt van het alternatief elektronisch stemsysteem (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 ter aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over de instructies voor de stemmingen) en wijst erop dat die instructies ook zijn verstuurd aan de leden.

Er kan gestemd worden tot 11 uur.

De uitslag van de stemming zal om 12.30 uur bekendgemaakt worden.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

(De vergadering wordt om 10.10 uur geschorst.)


17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.33 uur hervat.


18. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring waarin hij wijst op de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden die hebben aangezet tot het houden van deze buitengewone vergaderperiode. Dit ongekende besluit is bedoeld om de gezondheid van het personeel van het Parlement en de leden te beschermen, en tegelijkertijd de democratische vitaliteit van de instelling in dienst van de burgers van de Unie te waarborgen.

Namens het Parlement betuigt hij zijn deelneming aan de nabestaanden van de jonge man die bij het Parlement werkte en is overleden aan de gevolgen van COVID-19, en aan de nabestaanden van alle personen die zijn overleden aan het virus.

Hij prijst de toewijding van het medisch personeel in de Unie, en wijst erop dat het gedrag van burgers doorslaggevend is in de strijd tegen de pandemie.

Ten slotte benadrukt hij het belang van de besluiten die vandaag genomen zullen worden.


19. Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (2020/2610(RSP))

De Voorzitter deelt de vergadering mee dat het voorzitterschap van de Raad niet aanwezig kan zijn en daarom zijn verklaring schriftelijk heeft ingestuurd (zie punt 9 van het volledig verslag van de vergadering).

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Javier Moreno Sánchez, namens de S&D-Fractie, Dominique Riquet, namens de Renew-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab en Jan-Christoph Oetjen.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


20. Bekendmaking van de uitslag van de stemming over het verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement)

Alvorens de uitslag van de stemming voor te lezen, benadrukt de Voorzitter het unieke karakter van deze procedure op afstand. Hij begroet de leden die van huis uit deelnemen aan de vergadering en bedankt de fracties en alle personeelsleden van het Parlement.

Verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure:

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I

Via HS (687 voor, 0 tegen, 0 onthouding) wordt besloten over te gaan tot de urgentieprocedure.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

Via HS (686 voor, 1 tegen, 0 onthouding) wordt besloten over te gaan tot de urgentieprocedure.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

Via HS (684 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen)wordt besloten over te gaan tot de urgentieprocedure.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

- amendementen: vandaag, 26 maart 2020 om 14.00 uur

- stemming in onderdelen en aparte stemming: vandaag, 26 maart 2020 om 16.00 uur.

(De vergadering wordt om 12.48 uur geschorst.)


21. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.33 uur hervat.


22. Votes sur les amendements

De Voorzitter deelt mee de volgende amendementen te hebben ontvangen:

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens: 1 amendement

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons]: 4 amendementen

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid: 1 amendement

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Maximilian Krah.

°
° ° °

Men gaat over tot de stemming over de amendementen die zijn ingediend in het kader van de urgentieprocedure waartoe vanmorgen is besloten (punt 20 van de notulen van 26.3.2020).

Er kan gestemd worden tot 18.30 uur.

De uitslag van de stemming zal om 20.00 uur bekendgemaakt worden.

(De vergadering wordt om 17.38 uur geschorst.)


23. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.08 uur hervat.


24. Bekendmaking van de uitslag van de stemming over amendementen

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme Rapporteur: Dominique Riquet ***I

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

AMENDEMENT

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0041)

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

AMENDEMENTEN

Verworpen

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

AMENDEMENT

Verworpen


25. Eindstemming

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

Er wordt overgegaan tot de eindstemming over de urgentieprocedures waartoe vanmorgen is besloten (punt 20 van de notulen van 26.3.2020 en punt 24 van de notulen van 26.3.2020)

Er kan tot 21 uur gestemd worden.

De uitslag van de stemming zal worden bekendgemaakt om 22.30 uur.

(De vergadering wordt om 20.10 uur geschorst.)


26. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.32 uur hervat.


27. Bekendmaking van de uitslag van de eindstemming

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme Rapporteur: Dominique Riquet ***I

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd P9_TA(2020)0041

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd P9_TA(2020)0042

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd P9_TA(2020)0043

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


28. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering zijn stemverklaringen van maximaal 400 woorden toegestaan.


29. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


30. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


31. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


32. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 13 mei 2020 en 14 mei 2020.


33. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.36 uur gesloten.


34. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Dorfmann Herbert, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pelletier Anne-Sophie, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia, Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid