Indeks 
Protokół
PDF 247kWORD 68k
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Kalendarz sesji miesięcznych
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 8.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Petycje
 11.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 12.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 13.Składanie dokumentów
 14.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 15.Porządek obrad
 16.Głosowanie nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Oświadczenie Przewodniczącego
 19.Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (debata)
 20.Ogłoszenie wyników głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Głosowanie nad poprawkami
 23.Wznowienie posiedzenia
 24.Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami
 25.Głosowanie końcowe
 26.Wznowienie posiedzenia
 27.Ogłoszenie wyników głosowań końcowych
 28.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 29.Korekty i zamiary głosowania
 30.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 31.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 32.Kalendarz następnych posiedzeń
 33.Zamknięcie posiedzenia
 34.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona we wtorek 10 marca 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.00.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Kalendarz sesji miesięcznych

Przewodniczący poinformował, że na jego wniosek i ze względu na powagę sytuacji oraz znaczny wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 w Unii Europejskiej Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek 19 marca postanowiła z uwagi na siłę wyższą i w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego ponownie dokonać zmian w kalendarzu prac Parlamentu w 2020 r.

Zważywszy na niniejszą sesję nadzwyczajną w czwartek 26 marca sesje uprzednio przewidziane w dniach 1–2 kwietnia, 22–23 kwietnia i 3–4 czerwca w Brukseli zostają odwołane.

Sesja początkowo przewidziana w dniach 11–14 maja w Strasburgu odbędzie się w dniach 13–14 maja w Brukseli;

sesja początkowo przewidziana w dniach 15–18 czerwca w Strasburgu odbędzie się w dniach 17–18 czerwca w Brukseli;

sesja początkowo przewidziana w dniach 6–9 lipca w Strasburgu odbędzie się w dniach 8–9 lipca w Brukseli.

Konferencja Przewodniczących będzie aktualizować sytuację zależnie od rozwoju pandemii COVID-19.

Zmieniony tymczasowy kalendarz jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Renew oraz z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja TRAN: Dorien Rookmaker zamiast Rosy D'Amato

Podkomisja Praw Człowieka : Katalin Cseh

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


6. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze chorwackie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Valtera Flega w ramach postępowania karnego wszczętego przeciw niemu przez sąd okręgowy w Rijece.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w poniedziałek 30 marca 2020 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (00097/2019/LEX – C9-0086/2020 – 2018/0330B(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).


8. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - termin: 13 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w czereśniach i na ich powierzchni (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - termin: 12 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cyjazofamidu, cyprodynilu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, fluksapyroksadu, imazalilu, izofetamidu, krezoksymu metylu, lufenuronu, mandipropamidu, propamokarbu, piraklostrobiny, pyriofenonu, piryproksyfenu i spinetoramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - termin: 21 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenia Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości myklobutanilu, napropamidu i sintofenu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - termin: 21 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - termin: 10 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


9. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji październikowej, pierwszej sesji listopadowej i drugiej sesji grudniowej w 2019 r. oraz pierwszej sesji styczniowej w 2020 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


10. Petycje

Petycje nr 0172-20 – 0309-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 26 marca 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 26 marca 2020 r. Przewodniczący przekazał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


11. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 marca 2020 r.)

komisja BUDG

- Siatka bezpieczeństwa chroniąca beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF (2020/2051(INL))
(opinia: AGRI)


12. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja LIBE

- Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku (2020/2027(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: DEVE, LIBE


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2020 - Sekcja III - Komisja (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

2) przez posłów

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil i Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie potępienia zawieszenia lotów TAP przez reżim wenezuelski (B9-0120/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Dnia Optymizmu (B9-0127/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji politycznej w Bośni i Hercegowinie oraz poszanowania praw Republiki Serbskiej (B9-0130/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET


14. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 01/2020 – Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 02/2020 – Sekcja III – Komisja.


15. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad bieżącej sesji miesięcznej (PE 649.883/PDOJ). Nie złożono żadnych propozycji zmian.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


16. Głosowanie nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)

Parlament głosował nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego przedłożonymi przez Komisję:

—   Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

—   Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

—   Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

Przewodniczący odczytał praktyczne wskazówki dotyczące zasad głosowania imiennego przy użyciu alternatywnego systemu głosowania elektronicznego (zob. decyzja Prezydium z 20 marca 2020 r. uzupełniająca jego decyzję z 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania) i przypomniał, że zostały one również dostarczone posłom.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 12.30.

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.10.)


17. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.33.


18. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, przypominając o wyjątkowych i nieprzewidzianych okolicznościach, które spowodowały zwołanie niniejszej sesji nadzwyczajnej. Ta bezprecedensowa decyzja miała na celu ochronę zdrowia pracowników Parlamentu i posłów, a zarazem utrzymanie procesów demokratycznych instytucji pozostającej w służbie obywateli Unii.

W imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinie młodego człowieka, który pracował w Parlamencie i który zmarł w wyniku zakażenia COVID-19, jak również rodzinom wszystkich ofiar tego wirusa.

Wyraził uznanie dla poświęcenia pracowników medycznych w Unii i przypomniał, że w walce z pandemią decydującą rolę odgrywa postępowanie obywateli.

Na koniec zwrócił uwagę na znaczenie decyzji, które zostaną podjęte tego dnia.


19. Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (2020/2610(RSP))

Przewodniczący poinfomował zgromadzenie, że prezydencja Rady nie mogła być obecna, dlatego przesłała swoje oświadczenie na piśmie (zob. pkt 19 pełnego sprawozdania z obrad).

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy S&D, Dominique Riquet w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab i Jan-Christoph Oetjen.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.


20. Ogłoszenie wyników głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)

Przed odczytaniem wyników głosowania Przewodniczący zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter zdalnego udziału w posiedzeniu. Powitał posłów uczestniczących w sesji z domu oraz skierował podziękowania do grup politycznych i wszystkich pracowników Parlamentu.

Wnioski o zastosowanie trybu pilnego:

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

W GI (przy 687 głosach za, 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

W GI (przy 686 głosach za, 1 głosie przeciw, 0 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

W GI (przy 684 głosach za, 1 głosie przeciw, 2 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Wyznaczono następujące terminy:

- poprawki: tego samego dnia 26 marca 2020 r. o godz. 14.00

- głosowanie podzielone i głosowanie odrębne: tego samego dnia 26 marca 2020 r. o godz. 16.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.48.)


21. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.33.


22. Głosowanie nad poprawkami

Przewodniczący poinformował, że otrzymał następujące poprawki:

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty: 1 poprawka

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa]: 4 poprawki

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego: 1 poprawka

°
° ° °

Głos zabrał Maximilian Krah.

°
° ° °

Przystąpiono do głosowania nad poprawkami złożonymi w związku z przyjętymi przed południem wnioskami o tryb pilny (pkt 20 protokołu z dnia 26.3.2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 18.30.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 20.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.38.)


23. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.08.


24. Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

POPRAWKA

Przyjęto (P9_TA(2020)0041)

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

POPRAWKI

Odrzucono

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

POPRAWKA

Odrzucono


25. Głosowanie końcowe

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

Przystąpiono do głosowania końcowego nad przyjętymi przed południem wnioskami o tryb pilny (pkt 20 protokołu z dnia 26.3.2020 i pkt 24 protokołu z dnia 26.3.2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.00.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 22.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.10.)


26. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 22.32.


27. Ogłoszenie wyników głosowań końcowych

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono P9_TA(2020)0041

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono P9_TA(2020)0042

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono P9_TA(2020)0043

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


28. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


29. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


30. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 12 marca 2020

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


31. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


32. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 13 maja 2020 r. i 14 maja 2020 r.


33. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.36.


34. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Dorfmann Herbert, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pelletier Anne-Sophie, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia, Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności