Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 12kPDF 62kWORD 9k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel

PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Maria Arena, Manon Aubry, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Brando Benifei, Lars Patrick Berg, Stefan Berger, Marc Botenga, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jordi Cañas, Pascal Canfin, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Olivier Chastel, Antoni Comín i Oliveres, Ignazio Corrao, Clare Daly, Andor Deli, Filip De Man, Lena Düpont, Estrella Durá Ferrandis, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Carlo Fidanza, Daniel Freund, Gianna Gancia, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Helmut Geuking, Dino Giarrusso, Esteban González Pons, Catherine Griset, Márton Gyöngyösi, Christophe Hansen, Niclas Herbst, Martin Hlaváček, Danuta Maria Hübner, Sophia in 't Veld, Ondřej Knotek, Andrey Kovatchev, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Pierre Larrouturou, Jeroen Lenaers, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Benoît Lutgen, David McAllister, Antonius Manders, Thierry Mariani, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Siegfried Mureşan, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Dragoș Pîslaru, Dennis Radtke, Evelyn Regner, Guido Reil, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Sándor Rónai, Robert Roos, Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Silvia Sardone, Sven Schulze, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Pedro Silva Pereira, Susana Solís Pérez, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Riho Terras, Tom Vandendriessche, Johan Van Overtveldt, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Adrián Vázquez Lázara, Mick Wallace, Pernille Weiss, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima

Ospravedlnení:

Abir Al-Sahlani, Adam Jarubas, Aušra Maldeikienė, Janina Ochojska, Linea Søgaard-Lidell

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 29. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia