Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел

6. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 по отношение на изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 март 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 април 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването на перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 април 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 април 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност