Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel

6. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 vad gäller beräkning av värdet av saluförd produktion för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 mars 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller förteckning av perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/341 om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy