Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel

14. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna den 16 och 17 april 2020 (PE 650.788/PDOJ) hade delats ut.

Talmannen informerade om att han hade fått in en begäran från kommissionen om att tillämpa ett brådskande förfarande för behandling av följande ärenden (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***

—   Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar

—   Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

—   Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2053(BUD)

—   Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2056(BUD)

—   Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

—   Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I

—   Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I

—   Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ***I

—   Medicintekniska produkter ***I

Efter samråd med de politiska grupperna föreslår därför talmannen följande förändringar till det slutliga förslaget till föredragningslista:

Uttalanden av rådet och kommissionen om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser: debatten äger rum kl. 9.00–12.00.

Omröstningarna på torsdag och fredag kommer att äga rum som följer:

Torsdag

Den första omröstningen äger rum kl. 9.30–10.30 med omröstningar om ovannämnda brådskande ärenden och om den första omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den första omröstningen meddelas kl. 13.30.

Den andra omröstningen äger rum kl. 13.30–14.30 med omröstningar om bestämmelserna för att ändra den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och om den andra omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den andra omröstningen meddelas kl. 17.00.

Den tredje omröstningen äger rum kl. 17.00–18.00 med den tredje omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den tredje omröstningen meddelas kl. 20.30.

Den fjärde omröstningen äger rum kl. 20.30–21.30 med den fjärde omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den fjärde omröstningen meddelas kl. 22.50 och sammanträdet avslutas kl. 23.00.

Fredag

Sammanträdet öppnas kl. 9.00 med den första omröstningen kl. 9.00–10.00 som innehåller omröstningar om följande ändringsförslag om:

- förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 och till ändringsbudget nr 2 till 2020,

- två förfaranden om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020,

- ett förfarande om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020,

- tre medbeslutandeförfarande inom Corona II-paketet,

- medicintekniska produkter.

Resultaten från den första omröstningen kommer att meddelas kl. 12.30.

Den andra omröstningen öppnas kl. 12.30–13.30 och består om slutomröstningar om:

- förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 och förslag till ändringsbudget nr 2 till 2020,

- två förfaranden om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020,

- utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020,

- tre medbeslutandeförfaranden inom Corona II-paketet,

- medicintekniska produkter.

- Gemensamt förslag till resolution: En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (RC-B9-0143/2020).

Resultaten av den andra omröstningen meddelas kl. 16.00.

En tredje omröstning om ändringar eller en slutomröstning om en ett annat förslag till resolution om covid-19-pandemin och dess konsekvenser kommer eventuellt att äga rum kl. 16.00–17.00 och resultaten kommer att meddelas kl. 19.30.

En fjärde omröstning om ändringar eller en slutomröstning om en ett annat förslag till resolution om covid-19-pandemin och dess konsekvenser kommer eventuellt att äga rum kl. 19.30–20.30 och resultaten kommer att meddelas kl. 22.30.

Plenarsammanträdet avslutas kl. 23.00.

Parlamentet godkände detta förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Innan han öppnade debatten meddelande talmannen att den första omröstningen äger rum kl. 9.30–10.30.

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy