Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 12k
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел

16. Първо гласуване
CRE

Парламентът е приканен да гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура, представени от Комисията (член 163 от Правилника за дейността):

—   Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - комисия по бюджети

—   Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - комисия по бюджети

—   Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - комисия по бюджети

—   Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - комисия по бюджети

—   Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - комисия по бюджети

—   Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - комисия по бюджети

—   Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално развитие

—   Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси

—   Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - комисия по рибно стопанство

—   Медицински изделия ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Парламентът също така ще гласува по първата партида изменения към общото предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 и B9-0147/2020, от Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Гласуването ще продължи до 10.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени от председателя (точка 19 от протокола от 16.4.2020 г и точка 22 от протокола от 16.4.2020 г.).

Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност