Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 11k
Donderdag 16 april 2020 - Brussel

16. Eerste stemming
CRE

Het Parlement stemt over de volgende door de Commissie ingediende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

—   Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Begrotingscommissie

—   Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Begrotingscommissie

—   Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Begrotingscommissie

—   Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Begrotingscommissie

—   Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Begrotingscommissie

—   Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Begrotingscommissie

—   Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling

—   Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

—   Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Commissie visserij

—   Medische hulpmiddelen ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Het Parlement stemt eveneens over de eerste reeks amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, ter vervanging van ontwerpresoluties B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 en B9-0147/2020, door Manfred Weber en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Er kan tot 10.30 uur worden gestemd.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt door de Voorzitter (punt 19 van de notulen van 16.4.2020 en punt 22 van de notulen van 16.4.2020).

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid