Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Czwartek, 16 kwietnia 2020 r. - Bruksela

16. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament głosował nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego przedłożonymi przez Komisję (art. 163 Regulaminu):

—   Rozporządzenie zmieniające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Komisja Budżetowa

—   Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Komisja Budżetowa

—   Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Komisja Budżetowa

—   Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa

—   Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa

—   Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa

—   Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego

—   Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

—   Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Komisja Rybołówstwa

—   Wyroby medyczne ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Parlament będzie też głosował nad pierwszą serią poprawek do wspólnego projektu rezolucji złożonego zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu i zastępującego projekty rezolucji B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 i B9-0147/2020. Wspólny projekt rezolucji złożyli Manfred Weber i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.30.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący ogłosi wyniki głosowania (pkt 19 protokołu z dnia 16.4.2020 i pkt 22 protokołu z dnia 16.4.2020).

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności