Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 11k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel

16. Prvá časť hlasovaní
CRE

Parlament bude hlasovať o týchto žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu, ktoré predložila Komisia (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] – Výbor pre rozpočet

—   Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

—   Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

—   Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

—   Zdravotnícke pomôcky ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Parlament bude hlasovať aj o prvej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia predloženom v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú uznesenia: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020, ktoré predložili Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Hlasovanie potrvá do 10.30 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania oznámi predseda (bod 19 zápisnice zo dňa 16.4.2020 a bod 22 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia