Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0143/2020

Συζήτηση :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0054

Συνοπτικά πρακτικά
XML 15k
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες

17. Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

Η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Μαρία Σπυράκη, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa και Lena Düpont.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020)˙

—   Manfred Weber και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020)˙

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison και Sylvia Limmer, εξ ονόματος της Ομάδας ID, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020)˙

—   Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020)˙

—   Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020)˙

—   Manon Aubry και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020)˙

—   Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020, σημείο 25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020, σημείο 28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020, σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020 και σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.25.)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου