Показалец 
Протокол
XML 159kPDF 280kWORD 76k
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.График на месечните сесии
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 7.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 10.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 11.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 12.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (разискване)
 16.Първо гласуване
 17.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (продължeние на разискването)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Второ гласуване
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването
 23.Трето гласуване
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Обявяване на резултатите от гласуването
 26.Четвърто гласуване
 27.Възобновяване на заседанието
 28.Обявяване на резултатите от гласуването
 29.Обяснения на вот
 30.Поправки на вот и намерения за гласуване
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 26 март 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.06 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно предизвикателството, което представлява пандемията от COVID-19, и ролята на Европейския парламент и Съюза спрямо европейските граждани.

Той изрази солидарността на Парламента с жертвите и отдаде почит на всички, които участват в борбата с вируса.

Той припомни необходимостта от продължаване на борбата и намиране на изход от кризата чрез солидарност и демокрация.

Той също така подчерта значението на решенията, които ще бъдат приети по време на тази извънредна месечна сесия с оглед на предприемането на координирани действия от страна на Съюза.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. График на месечните сесии

Председателят съобщи, че на последното заседание на Председателския съвет в четвъртък, 2 април 2020 г., е взето решение, със съгласието на председателите на политическите групи, за организирането на тази извънредна сесия днес и утре, на 16 и 17 април 2020 г., за да се гласува по новите мерки на Комисията за борба с COVID-19 и за да се обсъди и актуализира позицията на Парламента относно борбата с пандемията и последиците от нея.

Преразгледаният предварителен график за 2020 г. се намира на уебсайта на Парламента.


6. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 по отношение на изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 март 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 април 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването на перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 април 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 април 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


7. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хромафенозид, флуометурон, пенцикурон, седаксан, тау-флувалинат и триазоксид във или върху определени продукти (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - срок: 24 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на използването на анато, биксин, норбиксин (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - срок: 25 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


8. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през февруари 2020 г., се намира на сайта на Парламента.


9. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 47 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисия ECON

- Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари (2020/2034(INL))

комисии LIBE, FEMM

- Борба с насилието, основано на пола: кибернасилие (2020/2035(INL))

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисии AFET, DEVE, BUDG

- Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция (2020/2045(INI))
(подпомагаща: CONT, LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

комисия DEVE

- Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни (2020/2042(INI))
(подпомагаща: ENVI, LIBE, FEMM)

- Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие (2020/2041(INI))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), INTA (член 57 от Правилника за дейността), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

комисия ECON

- Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени (2020/2046(INI))
(подпомагаща: LIBE)

- Укрепване на международната роля на еврото (2020/2037(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори (2020/2036(INI))

комисия ENVI

- Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (2020/2043(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), ECON (член 57 от Правилника за дейността))

комисия LIBE

- Доклад за изпълнението във връзка с член 43 от Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (2020/2047(INI))

комисия REGI

- Измерението на равенството между половете в политиката на сближаване (2020/2040(INI))
(подпомагаща: FEMM)

- Обръщане на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване (2020/2039(INI))
(подпомагаща: EMPL, AGRI)

комисия TRAN

- Разработване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм (2020/2038(INI))
(подпомагаща: AGRI, CULT)

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54, член 227, параграф 1 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисия PETI

- Доклад по член 227, параграф 7 относно разискванията на комисията по петиции през 2019 г. (2020/2044(INI))

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 114 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисия LIBE

- Препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (2020/2048(INI))


10. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия TRAN

- Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

комисии AFET, DEVE, BUDG

- Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция (2020/2045(INI))
(подпомагаща: CONT, LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

комисия DEVE

- Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие (2020/2041(INI))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), INTA (член 57 от Правилника за дейността), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

комисия ENVI

- Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите (2020/2043(INI))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), ECON (член 57 от Правилника за дейността))

комисия FEMM

- Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС (2019/2167(INI))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността))


12. Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5 март 2020 г.)

- Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция (2020/2045(INI))
комисии: AFET, DEVE, BUDG (член 58 от Правилника за дейността)
(подпомагаща: CONT, LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

- Въздействието на домашното насилие и родителските права върху жените и децата (2019/2166(INI))
комисии: JURI, FEMM (член 58 от Правилника за дейността)

- Борба с насилието, основано на пола: кибернасилие (2020/2035(INL))
комисии: LIBE, FEMM (член 58 от Правилника за дейността)


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Решение на Съвета за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020г., които да бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19, и за укрепване на Европейската прокуратура (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1301/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 по отношение на корекциите на сумите, мобилизирани от Инструмента за гъвкавост за 2020г., които ще бъдат използвани за целите на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността, за незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19 и за укрепване на Европейската прокуратура (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия по отношение на датите на прилагане на някои от неговите разпоредби (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2020 г.: Помощ за Гърция в отговор на засиления миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подпомагане за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции — Позиция на Съвета от 14 април 2020 г. (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2020 г.: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 — Позиция на Съвета от 14 април 2020 г. (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 по отношение на обхвата на общия марж за ангажиментите (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2020 - Комитет на регионите (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

2) от членове на Парламента

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно увеличаване на финансирането от страна на ЕС в полза на регионите, изправени пред финансови и демографски предизвикателства (B9-0131/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver и Ivan Štefanec. Предложение за резолюция относно ден на пожарната безопасност в Европейския съюз (B9-0132/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно пренаселеността в затворите и рисковете за сигурността (B9-0133/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно миграционната криза на гръцко-турската граница (B9-0134/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Предложение за резолюция относно критериите за намеса на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (B9-0135/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Jordan Bardella. Предложение за резолюция относно миграционните потоци в Европа и отношенията с Турция (B9-0136/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Elena Lizzi. Предложение за резолюция относно създаването на европейска база данни за студентска мобилност и активирането на координирани и безопасни процедури за връщане в родината в случай на извънредна ситуация (B9-0137/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от 16 и 17 април 2020 г. (PE 650.788/PDOJ) беше раздаден.

Председателят съобщи, че е получил следните искания за прилагане на неотложната процедура, представени от Комисията (член 163 от Правилника за дейността) към:

—   Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***

—   Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции

—   Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

—   Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)

—   Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)

—   Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

—   Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 ***I

—   Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I

—   Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите ***I

—   Медицински изделия ***I

Поради това, след консултация с политическите групи, Председателят предложи следните промени в окончателния проект на дневен ред:

Изявления на Съвета и на Комисията относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея: разискването ще се проведе от 9.00 до 12.00 ч.

Гласуванията в четвъртък и петък ще се проведат, както следва:

Четвъртък

Първото гласуване ще се проведе от 9.30 до 10.30 ч. и ще включва гласуване по горепосочените неотложни искания и първата партида изменения към общото предложение за резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея.

Резултатите от първото гласуване ще бъдат обявени в 13.30 ч.

Второто гласуване ще се проведе от 13.30 до 14.30 ч. и ще включва гласуване по регламента за изменение на Многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г. и втората партида изменения към общото предложение за резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея.

Резултатите от второто гласуване ще бъдат обявени в 17.00 ч.

Третото гласуване ще се проведе от 17.00 до 18.00 ч. и ще включва гласуване по третата партида изменения към общото предложение за резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея.

Резултатите от третото гласуване ще бъдат обявени в 20.30 ч.

Четвъртото гласуване ще се проведе от 20.30 до 21.30 ч. и ще включва гласуване по четвъртата партида изменения към общото предложение за резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея.

Резултатите от четвъртото гласуване ще бъдат обявени в 22.50 ч. и заседанието ще бъде закрито в 23.00 ч.

Петък

Заседанието ще бъде открито в 9.00 ч., като първото гласуване ще се проведе от 9.00 до 10.00 ч. и ще включва гласуването на измененията към:

- проект на коригиращ бюджет 1/2020 и проект на коригиращ бюджет 2/2020;

- двете досиета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.;

- досието относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.;

- трите досиета по процедурата на съвместно вземане на решение по пакета Corona II;

- досието за медицинските изделия.

Резултатите от първото гласуване ще бъдат обявени в 12.30 ч.

Второто гласуване ще се проведе от 12.30 до 13.30 ч. и ще включва окончателно гласуване по:

- проект на коригиращ бюджет 1/2020 и проект на коригиращ бюджет 2/2020;

- двете досиета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.;

- досието относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.;

- трите досиета по процедурата на съвместно вземане на решение по пакета Corona II;

- досието за медицинските изделия;

- общото предложение за резолюция: Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (RC-B9-0143/2020).

Резултатите от второто гласуване ще бъдат обявени в 16.00 ч.

Третото гласуване на измененията или окончателното гласуване на друго предложение за резолюция относно пандемията от COVID-19 и последиците от нея евентуално ще се проведе от 16.00 до 17.00 ч. и резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.30 ч.

Четвъртото гласуване на измененията или окончателното гласуване на друго предложение за резолюция относно пандемията от COVID-19 и последиците от нея евентуално ще се проведе от 19.30 до 20.30 ч. и резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 22.30 ч.

Заседанието ще приключи в 23.00 ч.

Парламентът одобри тези предложения.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Преди да открие разискването Председателят съобщи, че първото гласуване ще се проведе от 9.30 до 10.30 ч.


15. Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP))

Charles Michel (председател на Европейския съвет) направи изявление.

(Продължение на разискването: точка 17 от протокола от 16.4.2020 г.)


16. Първо гласуване

Парламентът е приканен да гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура, представени от Комисията (член 163 от Правилника за дейността):

—   Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - комисия по бюджети

—   Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - комисия по бюджети

—   Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - комисия по бюджети

—   Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - комисия по бюджети

—   Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - комисия по бюджети

—   Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - комисия по бюджети

—   Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално развитие

—   Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси

—   Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - комисия по рибно стопанство

—   Медицински изделия ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Парламентът също така ще гласува по първата партида изменения към общото предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 и B9-0147/2020, от Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Гласуването ще продължи до 10.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени от председателя (точка 19 от протокола от 16.4.2020 г и точка 22 от протокола от 16.4.2020 г.).


17. Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP))

(Начало на разискването: точка 15 от протокола от 16.4.2020 г.)

Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, и Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Ангел Джамбазки, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Елена Йончева, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa и Lena Düpont.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dacian Cioloş, от името на групата Renew, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, относно действията на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison и Sylvia Limmer, от името на групата ID, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, относно действията на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry и Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Ангел Джамбазки, от името на групата ECR относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 22 от протокола от 16.4.2020 г., точка 25 от протокола от 16.4.2020 г., точка 28 от протокола от 16.4.2020 г., точка 2 от протокола от 17.4.2020 г. и точка 9 от протокола от 17.4.2020 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.25 ч.)


18. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.41 ч.


19. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите относно исканията за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - комисия по бюджети

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - комисия по бюджети

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - комисия по бюджети

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - комисия по бюджети

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - комисия по бюджети

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - комисия по бюджети

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално развитие

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - комисия по рибно стопанство

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Медицински изделия ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Бяха определени следните крайни срокове:

- изменения: днес, 16 април 2020 г., 14.00 ч.;

- разделно гласуване и гласуване поотделно: днес, 16 април 2020 г., 15.30 ч.


20. Второ гласуване

Парламентът е приканен да гласува по:

- Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - комисия BUDG

- Втора партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020

Гласуването ще продължи до 14.30 ч.

Пристъпи се към гласуването.

Резултатите от гласуването ше бъдат обявени от председателя (точка 25 от протокола от 16.4.2020 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 13.49 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

21. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.05 ч.


22. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването по първата партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020 (точка 16 от протокола от 16.4.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0054)


23. Трето гласуване

Парламентът е приканен да гласува по третата партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020.

Гласуването ще продължи до 18.00 ч.

Пристъпи се към гласуването.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени от председателя (точка 28 от протокола от 16.4.2020 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 17.12 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

24. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.35 ч.


25. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - комисия BUDG (точка 20 от протокола от 16.4.2020 г.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Приема се (P9_TA(2020)0044)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 1)

Парламентът даде одобрението си за проекта на регламент на Съвета.

Председателят обяви резултатите от гласуването по втората партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020 (точка 20 от протокола от 16.4.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0054)


26. Четвърто гласуване

Парламентът е приканен да гласува по четвъртата партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020.

Гласуването ще продължи до 21.30 ч.

Пристъпи се към гласуването.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в петък, 17 април 2020 г. (точка 2 от протокола от 17.4.2020 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 20.40 ч.)


27. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 22.54 ч.


28. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят обяви резултатите от гласуването по третата партида изменения към общото предложение за резолюция RC-B9-0143/2020 (точка 23 от протокола от 16.4.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0054)


29. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


30. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


31. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 650.788/OJVE).


32. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.58 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност