Indeks 
Protokol
XML 131kPDF 258kWORD 71k
Torsdag den 16. april 2020 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Kalender over mødeperioder
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 8.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 9.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger
 10.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 11.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 12.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (forhandling)
 16.Første afstemningsrunde
 17.EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (fortsat forhandling)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.Meddelelse af afstemningsresultater
 20.Anden afstemningsrunde
 21.Genoptagelse af mødet
 22.Meddelelse af afstemningsresultater
 23.Tredje afstemningsrunde
 24.Genoptagelse af mødet
 25.Meddelelse af afstemningsresultater
 26.Fjerde afstemningsrunde
 27.Genoptagelse af mødet
 28.Annonce des résultats de vote
 29.Stemmeforklaringer
 30.Stemmerettelser og -intentioner
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 26. marts 2020, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.06.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om den udfordring, som covid-19-pandemien udgjorde, og om Parlametets og Unionens rolle over for de europæiske borgere.

Han gav udtryk for Parlamentets solidaritet med ofrene og hyldede alle, der deltog i kampen mod virusset.

Han mindede om, at det var nødvendigt at fortsætte kampen og at finde en måde at komme ud af krisen på ved hjælp af solidaritet og demokrati.

Han påpegede også, hvor vigtige de beslutninger var, der ville blive truffet under den indeværende ekstraordinære mødeperiode, i henseende til en EU-koordineret indsats.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Kalender over mødeperioder

Formanden meddelte, at Formandskonferencen på sit seneste møde torsdag den 2. april 2020 havde besluttet, efter aftale med formændene for de politiske grupper, at afholde denne ekstraordinære mødeperiode dags dato og den følgende dag, dvs. den 16. og 17. april 2020, med henblik på at gennemføre afstemning om Kommissionens foranstaltninger til bekæmpelse af covid-19 og at forhandle om og ajourføre Parlamentets holdning om bekæmpelse af pandemien og dens konsekvenser.

Den reviderede foreløbige kalender for 2020 kunne tilgås på Parlamentets websted.


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår beregningen af værdien af producentorganisationers afsatte produktion i frugt- og grøntsagssektoren (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. marts 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. april 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelse af perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. april 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af forordning (EU) nr. 952/2013 og om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. april 2020

henvist til kor. udv.: IMCO


7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaxan, tau-fluvalinat og triazoxid i eller på visse produkter (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - frist: 24. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelse af annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - frist: 25. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI


8. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i februar 2020 forelå på Parlamentets websted.


9. Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

ECON

- Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder (2020/2034(INL))

LIBE, FEMM

- Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold (2020/2035(INL))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

AFET, DEVE, BUDG

- Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (2020/2045(INI))
(rådg.udv.: CONT, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

DEVE

- Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene (2020/2042(INI))
(rådg.udv.: ENVI, LIBE, FEMM)

- En ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling (2020/2041(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), INTA (forretningsordenens artikel 57), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ECON

- Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger: fremskridt, indhøstede erfaringer og forhindringer, som skal overvindes (2020/2046(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

- Styrkelse af euroens internationale rolle (2020/2037(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse (2020/2036(INI))

ENVI

- Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (2020/2043(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ECON (forretningsordenens artikel 57))

LIBE

- Gennemførelsesbetænkning om artikel 43 i direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (2020/2047(INI))

REGI

- Kønsdimensionen i samhørighedspolitikken (2020/2040(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

- Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter (2020/2039(INI))
(rådg.udv.: EMPL, AGRI)

TRAN

- Udarbejdelse af en EU-strategi for bæredygtig turisme (2020/2038(INI))
(rådg.udv.: AGRI, CULT)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54 og artikel 227, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

PETI

- Betænkning jf. forretningsordenens artikel 227, stk. 7, om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2019 (2020/2044(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 114)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

LIBE

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (2020/2048(INI))


10. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

TRAN

- Rammerne for at opnå klimaneutralitet og ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

AFET, DEVE, BUDG

- Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (2020/2045(INI))
(rådg.udv.: CONT, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

DEVE

- En ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling (2020/2041(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), INTA (forretningsordenens artikel 57), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ENVI

- Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (2020/2043(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ECON (forretningsordenens artikel 57))

FEMM

- Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (2019/2167(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57))


12. Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. marts 2020)

- Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (2020/2045(INI))
udvalg: AFET, DEVE, BUDG (forretningsordenens artikel 58)
(rådg.udv.: CONT, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

- Konsekvenserne for kvinder og børn af vold i hjemmet og forældremyndighedsrettigheder (2019/2166(INI))
udvalg: JURI, FEMM (forretningsordenens artikel 58)

- Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold (2020/2035(INL))
udvalg: LIBE, FEMM (forretningsordenens artikel 58)


13. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 for så vidt angår justeringer af de beløb, der tilvejebringes under fleksibilitetsinstrumentet for 2020, til håndtering af migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler, til øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1379/2013 og forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til afbødning af konsekvenserne af covid-19-udbruddet for fiskeri- og akvakultursektoren (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til håndtering af covid-19-krisen (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 for så vidt angår tilpasning af de beløb, der tilvejebringes via fleksibilitetsinstrumentet i 2020 til finansiering af foranstaltninger vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler, til øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr for så vidt angår datoerne for anvendelse af visse af dens bestemmelser (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2020: bistand til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres – øjeblikkelige foranstaltninger på baggrund af covid-19-udbruddet – støtte til genopbygning efter jordskælvet i Albanien – andre tilpasninger – Rådets holdning af 14. april 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 05/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og forstærkning af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/ rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet – Rådets holdning af 14. april 2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Rådets forordning (EU, Euratom) om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 for så vidt angår anvendelsesområdet for den samlede margen for forpligtelser (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2020 – Regionsudvalget (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

2) fra medlemmerne

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om øget EU-finansiering til regioner, der står over for finansielle og demografiske udfordringer (B9-0131/2020)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver og Ivan Štefanec. Forslag til beslutning om en europæisk brandsikkerhedsdag (B9-0132/2020)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om overbelægning i fængslerne og sikkerhedsrisici (B9-0133/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om migrationskrisen ved den græsk-tyrkiske grænse (B9-0134/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Forslag til beslutning om kriterierne for intervention, der gælder for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (B9-0135/2020)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Jordan Bardella. Forslag til beslutning om migrationsstrømme i Europa og forbindelserne med Tyrkiet (B9-0136/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Elena Lizzi. Forslag til beslutning om oprettelse af en europæisk database over udvekslingsstuderende og indførelse af koordinerede og sikre procedurer for repatriering i tilfælde af nødsituationer (B9-0137/2020)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for den 16. og 17. april 2020 (PE 650.788/PDOJ) var omdelt.

Formanden meddelte, at han havde modtaget anmodninger fra Kommissionen om anvendelse af proceduren for uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) på følgende:

—   Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***

—   Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer

—   Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

—   Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)

—   Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD)

—   Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

—   Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I

—   Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I

—   Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren ***I

—   Medicinsk udstyr ***I

Som følge heraf og efter at have hørt de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer af det endelige forslag til dagsorden:

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser: forhandlingen ville finde sted fra kl. 9.00 til 12.00.

Afstemningsrunderne torsdag og fredag ville blive afviklet som følger:

Torsdag

Første afstemningsrunde ville være åben fra kl. 9.30 til 10.30 med afstemning om ovenstående anmodninger om uopsættelig forhandling og om den første serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser.

Resultaterne af afstemningerne i første runde ville blive meddelt kl. 13.30.

Anden afstemningsrunde ville være åben fra kl. 13.30 til 14.30 med afstemning om forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 og om anden serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser.

Resultaterne af afstemningerne i anden runde ville blive meddelt kl. 17.00.

Tredje afstemningsrunde ville være åben fra kl. 17.00 til 18.00 med afstemning om tredje serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser.

Resultaterne af afstemningerne i tredje runde ville blive meddelt kl. 20.30.

Fjerde afstemningsrunde ville være åben fra kl. 20.30 til 21.30 med afstemning om fjerde serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser.

Resultaterne af afstemningerne i fjerde runde ville blive meddelt kl. 22.50, og mødet ville blive hævet kl. 23.00.

Fredag

Mødet ville blive åbnet kl. 9.00. Første afstemningsrunde ville finde sted fra kl. 9.00 til 10.00 og ville omfatte afstemning om ændringsforslag til:

- forslag til ændringsbudget nr. 1/2020 og forslag til ændringsbudget nr. 2/2020

- de to sager om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020

- sagen om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020

- de tre sager under den fælles beslutningsprocedure om den anden coronapakke

- medicinsk udstyr.

Resultaterne af afstemningerne i første runde ville blive meddelt kl. 12.30.

Anden afstemningsrunde ville være åben fra kl. 12.30 til 13.30 og ville omfatte endelig afstemning om:

- forslag til ændringsbudget nr. 1/2020 og forslag til ændringsbudget nr. 2/2020

- de to sager om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020

- sagen om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020

- de tre sager under den fælles beslutningsprocedure om den anden coronapakke

- medicinsk udstyr

- det fælles beslutningsforslag: EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (RC-B9-0143/2020).

Resultaterne af afstemningerne i anden runde ville blive meddelt kl. 16.00.

En tredje afstemningsrunde med ændringsforslag eller endelig afstemning om et andet forslag til beslutning om covid-19-pandemien og dens konsekvenser ville eventuelt finde sted fra kl. 16.00 til 17.00, og resultaterne af afstemningerne ville blive meddelt kl. 19.30.

En fjerde afstemningsrunde med ændringsforslag eller endelig afstemning om et andet forslag til beslutning om covid-19-pandemien og dens konsekvenser ville eventuelt finde sted fra kl. 19.30 til 20.30, og resultaterne af afstemningerne ville blive meddelt kl. 22.30.

Mødet ville blive hævet kl. 23.00.

Parlamentet godtog disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Før åbningen af forhandlingen meddelte formanden, at første afstemningsrunde ville være åben fra kl. 9.30 til 10.30.


15. EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP))

Charles Michel (formand for Det Europæiske Råd) afgav redegørelsen.

(Fortsættelse af forhandlingen: punkt 17 i protokollen af 16.4.2020)


16. Første afstemningsrunde

Parlamentet ville gå over til afstemningen om anmodningerne om anvendelse af uopsættelighedsproceduren på følgende, som var blevet forelagt af Kommissionen (forretningsordenens artikel 163):

—   Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Budgetudvalget

—   Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budgetudvalget

—   Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budgetudvalget

—   Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budgetudvalget

—   Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budgetudvalget

—   Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budgetudvalget

—   Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

—   Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

—   Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

—   Medicinsk udstyr ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Parlamentet ville ligeledes stemme om første serie ændringsforslag til det fælles beslutningsforslag, der var indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2, og erstattede beslutningsforslag B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 og B9-0147/2020, af Manfred Weber og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandimien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Afstemningen ville være åben indtil kl. 10.30.

Afstemningen gennemførtes.

Resultaterne af afstemningen ville efterfølgende blive meddelt af formanden (punkt 19 i protokollen af 16.4.2020 og punkt 22 i protokollen af 16.4.2020).


17. EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 15 i protokollen af 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Marco Campomenosi for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, og Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa og Lena Düpont.

Taler: Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Dacian Cioloş for Renew-Gruppen om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020)

—   Manfred Weber og Esteban González Pons for PPE-Gruppen om en EU-indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020)

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison og Sylvia Limmer for ID-Gruppen om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020)

—   Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen om en EU-indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020)

—   Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om en koordineret EU-indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry og Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen om en koordineret EU-indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020)

—   Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 22 i protokollen af 16.4.2020, punkt 25 i protokollen af 16.4.2020, punkt 28 i protokollen af 16.4.2020, punkt 2 i protokollen af 17.4.2020 og punkt 9 i protokollen af 17.4.2020

(Mødet udsat kl. 12.25.)


18. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.41.


19. Meddelelse af afstemningsresultater

Formanden læste resultaterne af afstemningen om anmodningerne om anvendelse af uopsættelighedsproceduren op (forretningsordenens artikel 163):

Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Budgetudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budgetudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budgetudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budgetudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budgetudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budgetudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Uopsættelig forhandling vedtaget

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Medicinsk udstyr ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Uopsættelig forhandling vedtaget

Der var fastsat følgende frister:

- ændringsforslag: indeværende dag, den 16. april 2020, kl. 14.00

- særskilt afstemning og delt afstemning: indeværende dag, den 16. april 2020, kl. 15.30.


20. Anden afstemningsrunde

Parlamentet ville gå over til afstemningen om:

Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG

Anden serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020

Afstemningen ville være åben indtil kl. 14.30.

Afstemningen påbegyndtes.

Resultaterne af afstemningen ville efterfølgende blive meddelt af formanden (punkt 25 i protokollen af 16.4.2020).

(Mødet afbrudt kl. 13.49.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

21. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.05.


22. Meddelelse af afstemningsresultater

Formanden læste resultaterne af afstemningen om første serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020 op (punkt 16 i protokollen af 16.4.2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 11)

Se Vedtagne tekster: (P9_TA(2020)0054)


23. Tredje afstemningsrunde

Parlamentet ville gå over til afstemningen om tredje serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020.

Afstemningen ville være åben indtil kl. 18.00.

Afstemningen påbegyndtes.

Resultaterne af afstemningen ville blive meddelt af formanden (punkt 28 i protokollen af 16.4.2020).

(Mødet afbrudt kl. 17.12.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

24. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.35.


25. Meddelelse af afstemningsresultater

Formanden meddelte resultaterne af den endelige afstemning om:

Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG (punkt 20 i protokollen af 16.4.2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0044)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 1)

Parlamentet godkendte Rådets udkast til forordning.

Formanden meddelte resultaterne af afstemningen om den anden serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020 (punkt 20 i protokollen af 16.4.2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 11)

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0054)


26. Fjerde afstemningsrunde

Parlamentet ville gå over til afstemning om fjerde serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020.

Afstemningen ville være åben indtil kl. 21.30.

Afstemningen påbegyndtes.

Afstemningsresultaterne ville blive meddelt fredag den 17. april 2020 (punkt 2 i protokollen af 17.4.2020).

(Mødet afbrudt kl. 20.40.)


27. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 22.54.


28. Annonce des résultats de vote

Formanden meddelte resultaterne af afstemningen om tredje serie ændringsforslag til fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020 (punkt 23 i protokollen af 16.4.2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for torsdag den 16. april 2020 og fredag den 17. april 2020, punkt 11)

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0054)


29. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvist ville stemmeforklaringer på maksimalt 400 ord blive accepteret.


30. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


31. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 650.788/OJVE).


32. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.58.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 8. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik