Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 163kPDF 277kWORD 79k
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 6.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 10.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 11.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 12.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συζήτηση)
 16.Πρώτη ψηφοφορία
 17.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 20.Δεύτερη ψηφοφορία
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 23.Tρίτη ψηφοφορία
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 26.Τέταρτη ψηφοφορία
 27.Επανάληψη της συνεδρίασης
 28.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 29.Αιτιολογήσεις ψήφου
 30.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.06.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 συνιστά πρόκληση και σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου και της Ένωσης έναντι των Ευρωπαίων πολιτών.

Εκφράζει την αλληλεγγύη του Κοινοβουλίου στα θύματα και αποτίει φόρο τιμής σε όσους συμμετέχουν στην καταπολέμηση του ιού.

Υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας και να βρεθεί τρόπος εξόδου από την κρίση μέσω της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Τονίζει, επίσης, τη σημασία των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης περιόδου συνόδου με σκοπό τη συντονισμένη δράση της Ένωσης.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, αποφασίστηκε, σε συμφωνία με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, να διοργανωθεί η διεξαγόμενη έκτακτη περίοδος συνόδου σήμερα και αύριο, 16 και 17 Απριλίου 2020, με σκοπό να τεθούν σε ψηφοφορία τα νέα μέτρα της Επιτροπής για την καταπολέμηση του COVID-19 και να συζητηθεί και να ενημερωθεί η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της.

Το αναθεωρημένο προσωρινό χρονοδιάγραμμα για το 2020 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Μαρτίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Απριλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA), των αλάτων του και των συγγενών με αυτό ενώσεων στον κατάλογο (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Απριλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Απριλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate και triazoxide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - προθεσμία: 24 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση αννάττο, μπιξίνης, νορμπιξίνης (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - προθεσμία: 25 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


8. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2020 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


9. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπή ECON

- Ψηφιακή χρηματοδότηση: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών (2020/2034(INL))

επιτροπές LIBE, FEMM

- Καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο: βία στον κυβερνοχώρο (2020/2035(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπές AFET, DEVE, BUDG

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (2020/2045(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή DEVE

- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες (2020/2042(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, LIBE, FEMM)

- Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής - μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (2020/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AFET (άρθρο 57 του Κανονισμού), INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

επιτροπή ECON

- Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν (2020/2046(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

- Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ (2020/2037(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών: βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (2020/2036(INI))

επιτροπή ENVI

- Προς έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ (2020/2043(INI))
(γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή LIBE

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με το άρθρο 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ που αφορά τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (2020/2047(INI))

επιτροπή REGI

- Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής (2020/2040(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

- Ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για τη συνοχή (2020/2039(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, AGRI)

επιτροπή TRAN

- Δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό (2020/2038(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, CULT)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54, άρθρο 227 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπή PETI

- Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 7, με θέμα τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά τη διάρκεια του 2019 (2020/2044(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 114 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπή LIBE

- Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (2020/2048(INI))


10. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή TRAN

- Θέσπιση του πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπές AFET, DEVE, BUDG

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (2020/2045(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή DEVE

- Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής - μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (2020/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AFET (άρθρο 57 του Κανονισμού), INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

επιτροπή ENVI

- Προς έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ (2020/2043(INI))
(γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού), ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM

- Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (2019/2167(INI))
(γνωμοδότηση: AFET (άρθρο 57 του Κανονισμού))


12. Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (2020/2045(INI))
επιτροπές: AFET, DEVE, BUDG (άρθρο 58 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: CONT, LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού))

- Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά (2019/2166(INI))
επιτροπές: JURI, FEMM (άρθρο 58 του Κανονισμού)

- Καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο: βία στον κυβερνοχώρο (2020/2035(INL))
επιτροπές: LIBE, FEMM (άρθρο 58 του Κανονισμού)


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Απόφαση του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Απόφαση του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 όσον αφορά τις προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2020, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας, για τη λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 και για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 όσον αφορά τις προσαρμογές των ποσών που κινητοποιούνται από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2020, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας, για την άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, και για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής ορισμένων διατάξεών του (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και την ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Παροχή βοήθειας στην Ελλάδα ως ανταπόκριση στην αυξημένη μεταναστευτική πίεση − Άμεσα μέτρα στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19 − Στήριξη της ανοικοδόμησης στην Αλβανία μετά τον σεισμό − Άλλες προσαρμογές: Θέση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 05/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19: Θέση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Κανονισμός του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (07170/2020 - C9-0110/2020 – 2020/0055(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2020 - Επιτροπή των Περιφερειών (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

2) από τους βουλευτές

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της ενωσιακής χρηματοδότησης για τις περιφέρειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις (B9-0131/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Λευτέρης Χριστοφόρου, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver και Ivan Štefanec. Πρόταση ψηφίσματος για την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Πυρασφάλεια (B9-0132/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον υπερπληθυσμό των φυλακών και τους κινδύνους για την ασφάλεια (B9-0133/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα (B9-0134/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κριτήρια παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (B9-0135/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Jordan Bardella. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη και τις σχέσεις με την Τουρκία (B9-0136/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Elena Lizzi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τους μετακινούμενους σπουδαστές και με την εφαρμογή συντονισμένων και ασφαλών διαδικασιών επαναπατρισμού σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (B9-0137/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT


14. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τις συνόδους ολομέλειας στις 16 και 17 Απριλίου 2020 (PE 650.788/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει λάβει τα ακόλουθα αιτήματα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος, που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή (άρθρο 163 του Κανονισμού):

—   Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

—   Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)

—   Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)

—   Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

—   Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I

—   Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I

—   Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I

—   Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I

Κατά συνέπεια, μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της: η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί από τις 9.00 έως τις 12.00.

Οι ψηφοφορίες την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Πέμπτη

Η πρώτη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9.30 έως τις 10.30, με τα προαναφερθέντα αιτήματα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος και την πρώτη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της.

Τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στη 13.30.

Η δεύτερη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 13.30 έως τις 14.30, με τον κανονισμό για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και τη δεύτερη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.00.

Η τρίτη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 17.00 έως τις 18.00, με την τρίτη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της.

Τα αποτελέσματα της τρίτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 20.30.

Η τέταρτη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 20.30 έως τις 21.30, με την τέταρτη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της.

Τα αποτελέσματα της τέταρτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 22.50 και η συνεδρίαση θα λήξει στις 23.00.

Παρασκευή

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09.00, με την πρώτη ψηφοφορία, η οποία θα διαρκέσει από τις 09.00 έως τις 10.00 και θα συμπεριλάβει τις τροπολογίες:

- επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020 και επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2020˙

- επί των δύο φακέλων για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2020˙

- επί του φακέλου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για τις απρόβλεπτες ανάγκες το 2020˙

- επί των τριών φακέλων συναπόφασης σχετικά με το πακέτο Corona II˙

- επί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 12.30.

Η δεύτερη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 12.30 έως τις 13.30 και θα συμπεριλάβει τις τελικές ψηφοφορίες επί:

- του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020 και του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2020˙

- των δύο φακέλων για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2020˙

- του φακέλου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για τις απρόβλεπτες ανάγκες το 2020˙

- των τριών φακέλων συναπόφασης σχετικά με το πακέτο Corona II˙

- των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

- της κοινής πρότασης ψηφίσματος: Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (RC-B9-0143/2020).

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.00.

Μια τρίτη ψηφοφορία επί των τροπολογιών ή η τελική ψηφοφορία επί άλλης πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις συνέπειές της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από τις 16.00 έως τις 17.00 και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 19.30.

Μια τέταρτη ψηφοφορία επί των τροπολογιών ή η τελική ψηφοφορία επί άλλης πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις συνέπειές της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από τις 19.30 έως τις 20.30, και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 22.30.

Η συνεδρίαση θα λήξει στις 23.00.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη συμφωνία του με τις εν λόγω προτάσεις.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Πριν κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρώτη ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9.30 έως τις 10.30.


15. Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP))

Ο Charles Michel (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)


16. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή (άρθρο 163 του Κανονισμού):

—   Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

—   Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

—   Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

—   Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

—   Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

—   Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

—   Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Επιτροπή Αλιείας

—   Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

Το Σώμα θα ψηφίσει επίσης την πρώτη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος,

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 και B9-0147/2020, των Manfred Weber και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020 και σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020).


17. Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

Η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Μαρία Σπυράκη, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa και Lena Düpont.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020)˙

—   Manfred Weber και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020)˙

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison και Sylvia Limmer, εξ ονόματος της Ομάδας ID, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020)˙

—   Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020)˙

—   Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020)˙

—   Manon Aubry και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020)˙

—   Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020, σημείο 25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020, σημείο 28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020, σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020 και σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.25.)


18. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.41.


19. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού):

Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Επιτροπή Αλιείας

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

- τροπολογίες: σήμερα, 16 Απριλίου 2020 έως τις 14.00·

- ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές ψηφοφορίες: σήμερα, 16 Απριλίου 2020 έως τις 15.30.


20. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί του:

Κανονισμού για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - επιτροπή BUDG

Δεύτερη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο (σημείο 25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.49.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

21. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.05.


22. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της πρώτης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 11)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0054)


23. Tρίτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί της τρίτης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 18.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο (σημείο 28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.12.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

24. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.35.


25. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας επί του:

Κανονισμού για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - επιτροπή BUDG (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0044)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 1)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 11)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0054)


26. Τέταρτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει την τέταρτη δέσμη τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.40.)


27. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 22.54.


28. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της τρίτης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 11)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0054)


29. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, θα γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου έως 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


30. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


31. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 650.788/OJVE).


32. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.58.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου