Märksõnaregister 
Protokoll
XML 125kPDF 251kWORD 71k
Neljapäev, 16. aprill 2020 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Osaistungjärkude ajakava
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Otsus algatusraportite koostamiseks
 10.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 11.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 12.Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (arutelu)
 16.Esimene hääletusvoor
 17.ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (arutelu jätkamine)
 18.Istungi jätkamine
 19.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine
 20.Teine hääletusvoor
 21.Istungi jätkamine
 22.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine
 23.Kolmas hääletusvoor
 24.Istungi jätkamine
 25.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine
 26.Neljas hääletusvoor
 27.Istungi jätkamine
 28.Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine
 29.Selgitused hääletuse kohta
 30.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 26. märtsil 2020 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 09.06.


3. Juhataja avaldus

Parlamendi president esines avaldusega COVID-19 pandeemiast tingitud raskuste ja Euroopa Parlamendi ning liidu rolli kohta Euroopa kodanike suhtes.

Ta väljendas parlamendi solidaarsust pandeemia ohvritega ja avaldas austust kõigile neile, kes osalevad viirusevastases võitluses.

Ta tuletas meelde, et võitlust tuleb jätkata ja leida kriisist väljumiseks solidaarne ja demokraatlik lahendus.

Ta toonitas ka, et sellel erakorralisel osaistungjjärgul vastu võetavad otsused on liidu koordineeritud tegevuse seisukohalt olulised.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Osaistungjärkude ajakava

Parlamendi president andis teada, et esimeeste konverents otsustas oma viimasel koosolekul, mis toimus neljapäeval, 2. aprillil 2020, kokkuleppel fraktsioonide esimeestega korraldada käesolev erakorraline osaistungjärk neljapäeval ja reedel, 16. ja 17. aprillil 2020, et hääletada uute komisjoni meetmete üle võitluses COVID-19 vastu ning arutada ja ajakohastada parlamendi seisukohta võitluses pandeemia ja selle tagajärgede vastu.

2020. aasta muudetud esialgse ajakavaga on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide turustatud toodangu väärtuse arvutamise osas (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. märtsist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisa (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite loetellu kandmisega (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Lisad järgmise dokumendi juurde: Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse määrust (EL) nr 952/2013) ning muudetakse delegeeritud määrust (EL)2016/341 (millega täiendatakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kromafenosiidi, fluometurooni, pentsükurooni, sedaksaani, τ-fluvalinaadi ja triasoksiidi jääkide piirnormidega (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - tähtaeg: 24. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaaine annaato, biksiini, norbiksiini (E 160b) osas (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - tähtaeg: 25. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2020. aasta veebruari osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav parlamendi veebisaidil.


9. Otsus algatusraportite koostamiseks

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 47)

(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2020. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

- Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge (2020/2034(INL))

Komisjonid LIBE, FEMM

- Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald (2020/2035(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2020. aasta otsuse alusel)

Komisjonid AFET, DEVE, BUDG

- Rakendamisraport liidu usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta (2020/2045(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, LIBE (kodukorra artikkel 57))

DEVE-komisjon

- Kliimamuutuste mõju arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele (2020/2042(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, LIBE, FEMM)

- Uus ELi-Aafrika strateegia – partnerlus kestliku ja kaasava arengu nimel (2020/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 57), INTA (kodukorra artikkel 57), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ECON-komisjon

- Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine: edusammud, õppetunnid ja raskused (2020/2046(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

- Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine (2020/2037(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine (2020/2036(INI))

ENVI-komisjon

- WTO nõuetele vastava ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamine (2020/2043(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 57), ECON (kodukorra artikkel 57))

LIBE-komisjon

- Rakendamisraport, mis käsitleb direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artiklit 43 (2020/2047(INI))

REGI-komisjon

- Ühtekuuluvuspoliitika sooline mõõde (2020/2040(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

- ELi piirkondade demograafiliste trendide muutmine ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil (2020/2039(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, AGRI)

TRAN-komisjon

- ELi säästva turismi strateegia väljatöötamine (2020/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, CULT)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54, artikli 227 lõige 1)

(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2020. aasta otsuse alusel)

PETI-komisjon

- Kodukorra artikli 227 lõike 7 kohane raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude kohta (2020/2044(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 114)

(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2020. aasta otsuse alusel)

LIBE-komisjon

- Soovitus võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (2020/2048(INI))


10. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

TRAN-komisjon

- Kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine ja määruse (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) muutmine (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 5. märts 2020. aasta otsuse alusel)

komisjonid AFET, DEVE, BUDG

- Rakendamisraport liidu usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta (2020/2045(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, LIBE (kodukorra artikkel 57))

DEVE-komisjon

- Uus ELi-Aafrika strateegia – partnerlus kestliku ja kaasava arengu nimel (2020/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 57), INTA (kodukorra artikkel 57), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ENVI-komisjon

- WTO nõuetele vastava ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamine (2020/2043(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 57), ECON (kodukorra artikkel 57))

FEMM-komisjon

- Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas (2019/2167(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 57))


12. Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)

(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2020. aasta otsuse alusel)

- Rakendamisraport liidu usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta (2020/2045(INI))
komisjonid: AFET, DEVE, BUDG (kodukorra artikkel 58)
(nõuandvad komisjonid: CONT, LIBE (kodukorra artikkel 57))

- Koduvägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele (2019/2166(INI))
komisjonid: JURI, FEMM (kodukorra artikkel 58)

- Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald (2020/2035(INL))
komisjonid: LIBE, FEMM (kodukorra artikkel 58)


13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1379/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 223/2014 seoses erimeetmete kehtestamisega, et reageerida COVID-19 kriisile (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) nr 1301/2013 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et anda liikmesriikidele hädaabi ja suurendada veelgi liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendeid COVID-19 vastases võitluses (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse meditsiiniseadmeid käsitlevat määrust (EL) 2017/745 seoses selle teatavate sätete kohaldamise kuupäevadega (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1. Toetus Kreekale rändesurve suurenemisest tingitud vajaduste katteks – Kiireloomulised meetmed seoses COVID-19 puhanguga – Albaania maavärinajärgse ülesehitustöö toetamine – Muud kohandused – Nõukogu 14. aprilli 2020. aasta seisukoht (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2020 - III jagu - Komisjon (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2. Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule – Nõukogu 14. aprilli 2020. aasta seisukoht (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Nõukogu määrus, millega muudetakse kulukohustuste koguvaru ulatuse osas määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2020 – Regioonide Komitee (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

2) parlamendiliikmed

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek finants- ja demograafiliste probleemidega silmitsi seisvatele piirkondadele eraldatavate liidu rahaliste vahendite suurendamise kohta (B9-0131/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver ja Ivan Štefanec. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu tuleohutuspäeva kohta (B9-0132/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kinnipidamisasutuste ülerahvastatuse ja sellega seotud julgeolekuohtude kohta (B9-0133/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Kreeka-Türgi piiril valitseva rändekriisi kohta (B9-0134/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Resolutsiooni ettepanek Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi sekkumiskriteeriumide kohta (B9-0135/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Jordan Bardella. Resolutsiooni ettepanek rändevoogude kohta Euroopas ja suhete kohta Türgiga (B9-0136/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Elena Lizzi. Resolutsiooni ettepanek liikuvuses osalevate Euroopa üliõpilaste andmebaasi loomise ning kooskõlastatud ja ohutu tagasipöördumiskorra hädaolukorras rakendamise kohta (B9-0137/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


14. Tööplaan

Jagati välja 16. ja 17. aprilli 2020. aasta täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 650.788/PDOJ.

Parlamendi president andis teada, et komisjon on esitanud järgmised kiirmenetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

—   Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***

—   Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused

—   Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule

—   Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)

—   Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)

—   Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses

—   Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu ***I

—   Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile ***I

—   Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile ***I

—   Meditsiiniseadmed ***I

President tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku lõpliku päevakorra projekti muutmiseks järgmiselt:

arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle ELi kooskõlastatud tegevuse üle võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu algab kell 9.00 ja lõpeb kell 12.00.

Hääletamine toimub neljapäeval ja reedel järgmiselt:

Neljapäev

Esimene hääletusvoor algab kell 9.30 ja lõpeb kell 10.30. Hääletusele pannakse eespool nimetatud kiirmenetluse kohaldamise taotlused ja esimene plokk muudatusettepanekuid, mis on esitatud ühisettepaneku kohta ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu.

Esimese hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 13.30.

Teine hääletusvoor algab kell 13.30 ja lõpeb kell 14.30. Hääletusele pannakse määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020, ja teine plokk muudatusettepanekuid, mis on esitatud resolutsiooni ühisettepaneku kohta ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu.

Teise hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 17.00.

Kolmas hääletusvoor algab kell 17.00 ja lõpeb kell 18.00. Hääletusele pannakse kolmas plokk muudatusettepanekuid, mis on esitatud resolutsiooni ühisettepaneku kohta ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu.

Kolmanda hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 20.30.

Neljas hääletusvoor algab kell 20.30 ja lõpeb kell 21.30. Hääletusele pannakse neljas plokk muudatusettepanekuid, mis on esitatud resolutsiooni ühisettepaneku kohta ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu.

Neljanda hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 22.50 ja istung lõpeb kell 23.00.

Reede

Istung algab kell 9.00 esimese hääletusvooruga, mis lõpeb kell 10.00. Hääletusele pannakse järgmiste toimikute muudatusettepanekud:

- paranduseelarve projektid nr 1/2020 ja nr 2/2020;

- kaks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmist 2020. aastal käsitlevat toimikut;

- üks toimik ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal;

- kolm kaasotsustamise korra alla kuuluvat toimikut koroonaviiruse vastaste meetmete II paketi kohtaI;

- meditsiiniseadmed.

Esimese hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 12.30.

Teine hääletusvoor algab kell 12.30 ja lõpeb kell 13.30. Toimub järgmiste toimikute lõpphääletus:

- paranduseelarve projektid nr 1/2020 ja nr 2/2020;

- kaks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmist 2020. aastal käsitlevat toimikut;

- üks toimik ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal;

- kolm kaasotsustamise korra alla kuuluvat toimikut koroonaviiruse vastaste meetmete II paketi kohtaI;

- meditsiiniseadmed;

- resolutsiooni ühisettepanek: ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (RC-B9-0143/2020).

Teise hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell 16.00.

Kolmas hääletusvoor muudatusettepanekute üle või lõpphääletus COVID-19 pandeemiat ja selle tagajärgi käsitleva muu resolutsiooni ettepaneku üle toimub kell 16.00–17.00 ja hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.30.

Neljas hääletusvoor muudatusettepanekute üle või lõpphääletus COVID-19 pandeemiat ja selle tagajärgi käsitleva muu resolutsiooni ettepaneku üle toimub kell 19-30–20.30 ning hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 22.30.

Istung lõpeb kell 23.00.

Parlament kiitis ettepanekud heaks.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Enne arutelu avamist andis president teada, et esimene hääletusvoor toimub kell 9.30–10.30.


15. ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) esines avaldusega.

(Arutelu jätkamine: 16.4.2020 protokolli punkt 17)


16. Esimene hääletusvoor

Parlament hääletas järgmiste komisjoni esitatud kiirmenetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163):

—   Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - eelarvekomisjon;

—   Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – eelarvekomisjon;

—   Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu *** I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - regionaalarengukomisjon;

—   Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile *** I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

—   Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile *** I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalanduskomisjon;

—   Meditsiiniseadmed *** I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Parlament hääletas ka resolutsiooni ühisettepaneku esimese muudatusettepanekute ploki üle, mis on esitatud vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2 ja millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 ja B9-0147/2020, mille esitasid Manfred Weber ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Hääletamine lõpeb kell 10.30.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused teeb teatavaks istungi juhataja (16.4.2020 protokollipunkt 19 ja 16.4.2020 protokollipunkt 22).


17. ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP))

(Arutelu algus: 16.4.2020 protokolli punkt 15)

Ursula von der Leyen (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel ja Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa ja Lena Düpont.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel Euroopa Liidu tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison ja Sylvia Limmer fraktsiooni ID nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel ELi tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry ja Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2020 protokolli punkt 22, 16.4.2020 protokolli punkt 25, 16.4.2020 protokolli punkt 28, 17.4.2020 protokolli punkt 2 ja 17.4.2020 protokolli punkt 9

(Istung katkestati kell 12.25.)


18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.41.


19. Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine

Parlamendi president luges ette kiirmeneteluse kohaldamise taotluste hääletuste tulemused (kodukorra artikkel 163).

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - eelarvekomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - regionaalarengukomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalanduskomisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Meditsiiniseadmed ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad

- muudatusettepanekud: neljapäev, 16. aprill 2020 kell 14.00;

- eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: neljapäev, 16. aprill 2020 kell 15.0.


20. Teine hääletusvoor

Parlamendis toimusid järgmised hääletused:

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-komisjon

Teine muudatusettepanekute plokk resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0143/2020 kohta.

Hääletamine lõpeb kell 14.30.

Algas hääletus.

Hääletuse tulemused teeb teatavaks istungi juhataja (16.4.2020 protokollipunkt 25).

(Istung katkestati kell 13.49.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

21. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.05.


22. Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0143/2020 kohta esitatud esimese muudatusettepanekute ploki hääletuse tulemused (16.4.2020 protokollipunkt 16).

(Nõutav lihthäälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: neljapäeva, 16. aprilli 2020 ja reede, 17. aprilli 2020 lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0054)


23. Kolmas hääletusvoor

Parlament alustas resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0143/2020 kohta esitatud kolmanda muudatusettepanekute ploki hääletamist.

Hääletamine lõpeb kell 18.00.

Algas hääletus.

Hääletuse tulemused teeb teatavaks istungi juhataja (16.4.2020 protokollipunkt 28).

(Istung katkestati kell 17.12.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

24. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.35.


25. Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette lõpphääletuse tulemused:

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-komisjon (16.4.2020 protokollipunkt 20)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2020)0044)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: neljapäeva, 16. aprilli 2020 ja reede, 17. aprilli 2020 lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.

Asepresident tegi teatavaks resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0143/2020 kohta esitatud teise muudatusettepanekute ploki hääletuse tulemused (16.4.2020 protokollipunkt 20).

(Nõutav lihthäälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: neljapäeva, 16. aprilli 2020 ja reede, 17. aprilli 2020 lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0054)


26. Neljas hääletusvoor

Parlament hääletas resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0143/2020 kohta esitatud neljandat muudatusettepanekute plokki.

Hääletamine lõpeb kell 21.30.

Algas hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks reedel, 17. aprillil 2020 (17.4.2020 protokollipunkt 2).

(Istung katkestati kell 20.40.)


27. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 22.54.


28. Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine

Asepresident tegi teatavaks resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0143/2020 kohta esitatud kolmanda muudatusettepanekute ploki hääletuse tulemused (16.4.2020 protokollipunkt 23)

(Nõutav lihthäälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: neljapäeva, 16. aprilli 2020 ja reede, 17. aprilli 2020 lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0054)


29. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras loetakse lubatavaks hääletuste selgitused pikkusega kuni 400 sõna.


30. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


31. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 650.788/OJVE).


32. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.58.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Vabandataval põhjusel puudujad:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika