Rodyklė 
Protokolas
XML 127kPDF 275kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Plenarinių sesijų tvarkaraštis
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 8.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 9.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 10.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 11.Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)
 12.Sprendimai taikyti bendrą komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)
 13.Gauti dokumentai
 14.Darbų programa
 15.ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (diskusijos)
 16.Pirmasis balsavimas
 17.ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (diskusijų tęsinys)
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 20.Antrasis balsavimas
 21.Posėdžio atnaujinimas
 22.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 23.Trečiasis balsavimas
 24.Posėdžio atnaujinimas
 25.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 26.Ketvirtasis balsavimas
 27.Posėdžio atnaujinimas
 28.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 29.Paaiškinimai dėl balsavimo
 30.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.06 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą apie kovos su COVID-19 pandemija iššūkį ir Parlamento vaidmenį Europos piliečių atžvilgiu.

Jis išreiškė Parlamento solidarumą su nukentėjusiais ir padėkojo visiems, stojusiems į kovą su šiuo virusu.

Pirmininkas dar kartą paragino tęsti kovą ir rasti išeitį iš šios krizės, pastelkiant solidarumą ir demokratiją.

Jis taip pat pabrėžė šios nepaprastsios mėnesinės sesijos metu priimamų sprendimų svarbą, siekiant suderinti Sąjungos veiksmus.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Plenarinių sesijų tvarkaraštis

Pirmininkas pranešė, kad 2020 m. balandžio 2 d. Pirmininkų sueigos posėdyje, pritarus frakcijų pirmininkams, buvo nuspręsta surengti šią nepaprastąją mėnesinę sesiją 2020 m. balandžio 16-17 d. (šiandien ir rytoj), siekiant balsuoti dėl Komsijos pasiūlytų naujų priemonių kovai su COVID-19 ir aptarti bei suderinti Parlamento poziciją dėl kovos su šia pandemija ir jos padariniais.

Su atnaujintu laikinuoju 2020 m. kalendoriniu planu galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891 (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. kovo 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentasm, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II ir III priedai (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų junginių įrašymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 I priedas (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chromafenozido, fluometurono, pencikurono, sedaksano, tau-fluvalinato ir triazoksido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl anato, biksino, norbiksino (E 160b) naudojimo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


8. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2020 mėn. vasario mėnėsinę sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


9. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 5 d.)

ECON komitetas

- Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje (2020/2034(INL))

LIBE, FEMM komitetai

- Kova su smurtu dėl lyties: smurtas internete (2020/2035(INL))

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 5 d.)

AFET, DEVE ir BUDG komitetai

- Sąjungos išorės veiksmų patikos fondo ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita (2020/2045(INI))
(Nuomonė: CONT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

DEVE komitetas

- Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams (2020/2042(INI))
(Nuomonė: ENVI, LIBE, FEMM)

- Naujoji ES ir Afrikos strategija. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi (2020/2041(INI))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ECON komitetas

- ES reikalavimų dėl informacijos mokesčių klausimais mainų įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia įveikti (2020/2046(INI))
(Nuomonė: LIBE)

- Euro tarptautinio vaidmens stiprinimas (2020/2037(INI))
(Nuomonė: INTA)

- Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas (2020/2036(INI))

ENVI komitetas

- Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas (2020/2043(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

LIBE komitetas

- Direktyvos 2013/32/ES 43 straipsnio dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrų procedūrų įgyvendinimo ataskaita (2020/2047(INI))

REGI komitetas

- Sanglaudos politikos lyčių aspektas (2020/2040(INI))
(Nuomonė: FEMM)

- Demografinių tendencijų apsukimas ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones (2020/2039(INI))
(Nuomonė: EMPL, AGRI)

TRAN komitetas

- ES tvaraus turizmo strategijos parengimas (2020/2038(INI))
(Nuomonė: AGRI, CULT)

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis, 227 straipsnio 1 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 5 d.)

PETI komitetas

- Pranešimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsio 7 dalį dėl Peticijų komiteto svarstymų 2019 m. (2020/2044(INI))

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 5 d.)

LIBE komitetas

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis (2020/2048(INI))


10. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

TRAN komitetas

- Poveikio klimatui neutralizavimo sistemos nustatymas ir Reglamento (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) dalinis keitimas (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 5 d.)

komitetai AFET, DEVE, BUDG

- Sąjungos išorės veiksmų patikos fondo ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita (2020/2045(INI))
(Nuomonė: CONT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

DEVE komitetas

- Naujoji ES ir Afrikos strategija. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi (2020/2041(INI))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ENVI komitetas

- Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas (2020/2043(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

FEMM komitetas

- Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikos srityje (2019/2167(INI))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))


12. Sprendimai taikyti bendrą komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 5 d.)

- Sąjungos išorės veiksmų patikos fondo ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita (2020/2045(INI))
komitetai: AFET, DEVE, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)
(Nuomonė: CONT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Smurto šeimoje ir globos teisių poveikis moterims ir vaikams (2019/2166(INI))
komitetai: JURI, FEMM (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)

- Kova su smurtu dėl lyties: smurtas internete (2020/2035(INL))
komitetai: LIBE, FEMM (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Tarybos sprendimas dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės galiojimo pratęsimo (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimo (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2020m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, skirtų migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, su COVID-19 protrūkiu susijusioms neatidėliotinoms priemonėms ir Europos prokuratūros asignavimams padidinti, patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/265 (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

LIBE

  • Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialių COVID-19 protrūkio poveikio žvejybos ir akvakultūros sektoriui švelninimo priemonių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 – 2020/0059(COD)
    Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

  • Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 223/2014, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis švelninti COVID-19 protrūkio poveikį (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 2020/0059(COD))       Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių priemonių, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2020m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, skirtų migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, su COVID-19 protrūkiu susijusioms neatidėliotinoms priemonėms ir Europos prokuratūros asignavimams padidinti, patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/265 (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020m. siekiant suteikti pagalbą valstybėms narėms ekstremaliosios situacijos atveju ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID 19 protrūkį (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų nuostatų taikymo datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA

- Tarybos pozicija dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projekto. Pagalba Graikijai reaguojant į padidėjusį migracijos spaudimą. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Atstatymo darbai po žemės drebėjimo Albanijoje. Kiti patikslinimai. 2020 m. balandžio 14 d. Tarybos pozicija (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 05/2020 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Tarybos pozicija dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto. Skubios paramos teikimas valstybėms narėms ir tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) stiprinimas reaguojant į COVID-19 protrūkį. 2020 m. balandžio 14 d. Tarybos pozicija (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, kiek tai susiję su bendrąja įsipareigojimų marža (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2020. Regionų komitetas. (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
perduota atsakingam komitetui: BUDG

2) Parlamento narių

- Viktor Uspaskich. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES finansavimo didinimo regionams, susiduriantiems su finansiniais ir demografiniais iššūkiais (B9-0131/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver ir Ivan Štefanec. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos priešgaisrinės saugos dienos (B9-0132/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perpildytų kalėjimų ir saugumo rizikos (B9-0133/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migracijos krizės prie Graikijos ir Turkijos sienos (B9-0134/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramos skyrimo kriterijų (B9-0135/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Jordan Bardella. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migracijos srautų Europoje ir santykių su Turkija (B9-0136/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Elena Lizzi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos judumo iniciatyvose dalyvaujančių studentų duomenų bazės sukūrimo ir koordinuotų bei saugių grąžinimo procedūrų taikymo ekstremaliosios situacijos atvejais (B9-0137/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT


14. Darbų programa

Buvo išdalytas 2020 m. balandžio 16 ir 17 d. posėdžių galutinės darbotvarkės projektas (PE 650.788/PDOJ).

Pirmininkas pranešė, kad gavo Komisijos prašymus taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) :

—   Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***

— 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Pagalba Graikijai reaguojant į padidėjusį migracijos spaudimą. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Pagalba atstatymo darbams po žemės drebėjimo Albanijoje. Kiti patikslinimai

— 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas. Skubios paramos teikimas valstybėms narėms ir tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) stiprinimas reaguojant į COVID-19 protrūkį

— 2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas – 2020/2053(BUD)

— 2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas - 2020/2056(BUD)

—   Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį

—   Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį ***I

—   Konkrečių kovos su COVID-19 protrūkio priemonių nustatymas ***I

—   Konkrečios priemonės, skirtos švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje ***I

—   Medicinos priemonės ***I

Pirmininkas, pasikonsultavęs su frakcijų pirmininkais, siūlo šiuos galutinės darbotvarkės projekto pakeitimus:

Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais: diskusijos vyks nuo 9 val. iki12 val.

Ketvirtadienio ir penktadienio balsavimai vyks:

Ketvirtadienis

Pirmasis balsavimas vyks 9.30–10.30 val. dėl toliau išvardytų prašymų skubos tvarka ir dėl pirmojo pakeitimų paketo dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais.

Pirmojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.30 val.

Antrasis balsavimas vyks 13.30 val.–14.30 val. kartu balsuojant dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ir dėl antrojo pakeitimų paketo dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais.

Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 17 val.

Trečiasis balsavimas vyks 17–18 val., kartu balsuojant dėl trečiojo pakeitimų paketo dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais.

Trečiojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 20.30 val.

Ketvirtasis balsavimas vyks 20.30–21.30 val., kartu balsuojant dėl ketvirtojo pakeitimų paketo dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais.

Ketvirtojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 22.50 val., o posėdis baigtas 23 val.

Penktadienis

Posėdis prasidės 9 val., o pirmasis balsavimas vyks 9–10 val., balsuojant dėl pakeitimų:

- dėl bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr.1/2020 projekto ir dėl bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2/2020;

- dėl dviejų dokumentų dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo 2020 m;

- dėl dokumento dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m.;

- dėl trijų įprastos teisėkūros procedūros dokumentų dėl Koronos II paketo;

- dėl Medicinos priemonių;

Pirmojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 12.30 val.

Antrasis balsavimas vyks 12.30–13.30 val., balsuojant dėl:

- bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr.1/2020 projekto ir dėl bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2/2020;

- dviejų dokumentų dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo 2020 m;

- dokumento dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m.;

- trijų dokumentų rinkinių dėl Koronos II paketo;

- dėl Medicinos priemonių;

- bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos „ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais“ (RC-B9-0143/2020).

Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 16 val.

Trečiasis balsavimas dėl pakeitimų arba galutinis balsavimas dėl kito pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl COVID-19 pandemijos ir jos padarinių vyks 16–17 val., o balsavimo rezultatai bus paskelbti 19.30 val.

Ketvirtasis balsavimas dėl pakeitimų arba galutinis balsavimas dėl kito pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl COVID-19 pandemijos ir jos padarinių vyks 19.30–20.30 val., o balsavimo rezultatai bus paskelbti 22.30 val.

Posėdis bus sustabdytas 23 val.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.

Pirmininkas, prieš pradėdamas diskusijas, pranešė, kad pirmasis balsavimas vyks 9.30–10.30 val.


15. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP))

Charles Michel (Europos Tarybos pirmininkas) padarė pareiškimą.

(Diskusijų tęsinys : 2020 04 16 protokolo 17 punktas)


16. Pirmasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl Komsijos pateiktų prašymų taikyti skubos procedūrą: (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

—   2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nustatymas ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Biudžeto komitetas

— 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Pagalba Graikijai reaguojant į padidėjusį migracijos spaudimą. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Pagalba atstatymo darbams po žemės drebėjimo Albanijoje. Kiti patikslinimai

   [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Biudžeto komitetas

—   2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Biudžeto komitetas

—   2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Biudžeto komitetas

—   2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Biudžeto komitetas

—   Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Biudžeto komitetas

—   Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regioninės plėtros komitetas

—   Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

—   Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Žuvininkystės komitetas

—   Medicinos priemonės ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Parlamentas taip pat balsuos dėl pirmų pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos, pateikto pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijos: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 ir B9-0147/2020, kuriuos pateikė Manfred Weber ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Balsavimas prasideda 10.30 val.

Pradėta balsuoti.

Pirmininkas paskelbs balsavimo rezultatus (2020 04 16 protokolo 19 punktas ir 2020 04 16 protokolo 22 punktas).


17. ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 04 16 protokolo 15 punktas)

Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Marco Campomenosi ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu ir Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoş Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa ir Lena Düpont.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, dėl ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison ir Sylvia Limmer ID frakcijos vardu dėl suderintų ES veiksmų siekiant kovoti su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu dėl ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry ir Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu dėl suderintų ES veiksmų siekiant kovoti su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl ES suderintų veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 m. balandžio 16 d. protokolo 22, 25 ir 28 punktai, 2020 m. Balandžio 17 d. protokolo 2 ir 9 punktai.

(Posėdis sustabdytas 12.25 val.)


18. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.41 val.


19. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbia rezultatus dėl parašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Biudžeto komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti patikslinimai
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Biudžeto komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Biudžeto komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Biudžeto komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų padidinimas 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Biudžeto komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Biudžeto komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regioninės plėtros komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Žuvininkystės komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Medicinos priemonės ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Nustatyti šie terminai:

- pakeitimams: šiandien, t.y. iki 2020 m. balandžio 16 d. 14 val.;

- balsavimui dalimis ir atskirai: šiandien, t.y. iki 2020 m. balandžio 16 d. 15.30 val.


20. Antrasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl:

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG komitetas

Antrasis pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B9-0143/2020 paketas

Balsavimas vyks iki 14.30 val.

Pradedama balsuoti.

Balsavimo rezultatus paskelbs Pirmininkas (2020 04 16 protokolo 25 punktas).

(Posėdis sustabdytas 13.49 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

21. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.05 val.


22. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas skelbia pirmojo balsavimo dėl pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B9-0143/2020 paketo rezultatus (2020 04 16 protokolo 16 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. balandžio 16 d., ketvirtadienio ir 2020 m. balandžio 17 d. priedo „Balsavimo rezultatai“, 11 punktas)

Žr. priimtus tekstus: (P9_TA(2020)0054)


23. Trečiasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl trečiojo pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B9-0143/2020 paketo.

Balsavimas vyks iki 18 val.

Pradedama balsuoti.

Pirmininkas paskelbs balsavimo rezultatus (2020 04 16 protokolo 28 punktas).

(Posėdis sustabdytas 17.12 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

24. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.35 val.


25. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas skelbia galutinio balsavimo rezultatus:

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG komitetas (2020 04 16 protokolo 20 punktas)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0044)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. balandžio 16 d., kevirtadienio ir 2020 m. balandžio 17 d., penktadienio priedo „Balsavimo rezultatai“, 1 punktas )

Parlamentas pritarė Tarybos reglamento projektui.

Pirmininkas skelbia antrojo pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B9-0143/2020 paketo balsavimo rezultatus (2020 04 16 protokolo 20 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. balandžio 16 d., kevirtadienio ir 2020 m. balandžio 17 d., penktadienio priedo „Balsavimo rezultatai“, 11 punktas)

Žr. priimtus tekstus: (P9_TA(2020)0054)


26. Ketvirtasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl ketvirtojo pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos paketo RC-B9-0143/2020.

Balsavimas vyks iki 21.30 val.

Pradedama balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 2020 m. balandžio 17 d. (2020 04 17 protokolo 2 punktas).

(Posėdis sustabdytas 20.40 val.)


27. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 22.54 val.


28. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas skelbia trečiojo pakeitimų dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos paketo balsavimo rezultatus RC-B9-0143/2020 (2020 04 16 protokolo 23 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. balandžio 16 d. ketvirtadienio ir 2020 m. balandžio 17 d., penktadienio priedo „Balsavimo rezultatai“, 11 punktas)

Žr. priimtus tekstus: (P9_TA(2020)0054)


29. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka leidžiami ne ilgesni kaip 400 žodžių rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo.


30. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


31. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 650.788/OJVE).


32. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.58 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoş, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika