Index 
Proces-verbal
XML 136kPDF 262kWORD 72k
Joi, 16 aprilie 2020 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarația președinției
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Calendarul perioadelor de sesiune
 6.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 8.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 9.Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 10.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 11.Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)
 12.Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
 13.Depunere de documente
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (dezbatere)
 16.Prima sesiune de vot
 17.Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (continuarea dezbaterii)
 18.Reluarea ședinței
 19.Anunțarea rezultatelor votului
 20.A doua sesiune de vot
 21.Reluarea ședinței
 22.Anunțarea rezultatelor votului
 23.A treia sesiune de vot
 24.Reluarea ședinței
 25.Anunțarea rezultatelor votului
 26.A patra sesiune de vot
 27.Reluarea ședinței
 28.Anunțarea rezultatelor votului
 29.Explicații privind votul
 30.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 26 martie 2020, a fost reluată.


2. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.06.


3. Declarația președinției

Președintele a făcut o declarație privind provocarea pe care o reprezintă pandemia de COVID-19 și rolul Parlamentului European și al Uniunii față de cetățenii europeni.

El a exprimat solidaritatea Parlamentului cu victimele și a adus un omagiu tuturor celor implicați în combaterea virusului.

El a remintit necesitatea de a continua eforturile și de a găsi o cale de ieșire din criză prin solidaritate și democrație.

Președintele a subliniat, de asemenea, importanța deciziilor care urmează să fie adoptate în această perioadă de sesiune extraordinară în vederea unei acțiuni coordonate a Uniunii.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Calendarul perioadelor de sesiune

Președintele a anunțat că, în ultima reuniune a Conferinței președinților din 2 aprilie 2020, s-a decis, în acord cu președinții grupurilor politice, că această perioadă de sesiune extraordinară să fie organizată astăzi și mâine, 16 și 17 aprilie 2020, pentru a vota noile măsuri ale Comisiei de combatere a COVID-19 și pentru a dezbate și a actualiza poziția Parlamentului referitoare la lupta împotriva pandemiei și consecințelor sale.

Calendarul provizoriu revizuit pentru 2020 este disponibil pe site-ul Parlamentului.


6. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește calcularea valorii producției comercializate a organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 martie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 aprilie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea acidului perfluorooctanoic (PFOA), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 aprilie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 aprilie 2020

retrimis comisiei competente: IMCO


7. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de cromafenozidă, fluometuron, pencicuron, sedaxan, tau-fluvalinat și triazoxid din sau de pe anumite produse (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - termen: 24 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea substanței annatto, bixină, norbixină (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - termen: 25 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI


8. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune februarie 2020 este disponibilă pe site-ul Parlamentului.


9. Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

ECON

- Finanțele digitale: riscuri emergente legate de criptomonede - provocări în materie de reglementare și supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare (2020/2034(INL))

LIBE, FEMM

- Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică (2020/2035(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

AFET, DEVE, BUDG

- Raport de punere în aplicare referitor la fondurile fiduciare ale UE și la Instrumentul pentru refugiații din Turcia (2020/2045(INI))
(aviz: CONT, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

DEVE

- Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare (2020/2042(INI))
(aviz: ENVI, LIBE, FEMM)

- O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii (2020/2041(INI))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ECON

- Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale: progrese, lecții învățate și obstacole care trebuie depășite (2020/2046(INI))
(aviz: LIBE)

- Consolidarea rolului internațional al monedei euro (2020/2037(INI))
(aviz: INTA)

- Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici (2020/2036(INI))

ENVI

- Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC (2020/2043(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

LIBE

- Raport de punere în aplicare referitor la articolul 43 din Directiva 2013/32/UE privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (2020/2047(INI))

REGI

- Dimensiunea de gen în politica de coeziune (2020/2040(INI))
(aviz: FEMM)

- Inversarea tendințelor demografice din regiunile UE utilizând instrumentele politicii de coeziune (2020/2039(INI))
(aviz: EMPL, AGRI)

TRAN

- Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil (2020/2038(INI))
(aviz: AGRI, CULT)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 54, articolul 227 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

PETI

- Raport în temeiul articolului 227 alineatul (7) din Regulamentul de procedură referitor la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2019 (2020/2044(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

LIBE

- Recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (2020/2048(INI))


10. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

TRAN

- Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

comisii AFET, DEVE, BUDG

- Raport de punere în aplicare referitor la fondurile fiduciare ale UE și la Instrumentul pentru refugiații din Turcia (2020/2045(INI))
(aviz: CONT, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

DEVE

- O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii (2020/2041(INI))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ENVI

- Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC (2020/2043(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

FEMM

- Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE (2019/2167(INI))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură))


12. Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2020)

- Raport de punere în aplicare referitor la fondurile fiduciare ale UE și la Instrumentul pentru refugiații din Turcia (2020/2045(INI))
comisii: AFET, DEVE, BUDG (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
(aviz: CONT, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Impactul violenței în familie și a drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și a copiilor (2019/2166(INI))
comisii: JURI, FEMM (articolul 58 din Regulamentul de procedură)

- Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică (2020/2035(INL))
comisii: LIBE, FEMM (articolul 58 din Regulamentul de procedură)


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

- Decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru măsuri imediate în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei COVID-19 (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei (UE)2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru adoptarea unor măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale în ceea ce privește datele aplicării anumitor dispoziții ale sale (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA

- Proiect de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020: Asistență pentru Grecia ca răspuns la presiunea sporită exercitată de migrație – Măsuri imediate în contextul epidemiei de Covid- 19 – Sprijin pentru reconstrucția după cutremur în Albania – Alte ajustări – Poziția Consiliului din 14 aprilie 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 05/2020 - Secțiunea III - Comisia (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020: Furnizarea de asistență de urgență statelor membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la pandemia de Covid-19 – Poziția Consiliului din 14 aprilie 2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește domeniul de aplicare a marjei globale pentru angajamente (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 2/2020 - Comitetul Regiunilor (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

2) de către deputați

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la majorarea fondurilor Uniunii destinate regiunilor care se confruntă cu provocări financiare și demografice (B9-0131/2020)

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver Ivan Štefanec. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua de Protecție împotriva Incendiilor a Uniunii Europene (B9-0132/2020)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la supraaglomerarea închisorilor și riscurile de securitate (B9-0133/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la criza migranților de la frontiera greco-turcă (B9-0134/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Propunere de rezoluție referitoare la criteriile de intervenție ale Fondului european de ajustare la globalizare (B9-0135/2020)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Jordan Bardella. Propunere de rezoluție referitoare la fluxurile de migrație în Europa și relațiile cu Turcia (B9-0136/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

- Elena Lizzi. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crearea unei baze de date europene privind mobilitatea studenților și activarea unor proceduri de repatriere coordonate și sigure în caz de urgență (B9-0137/2020)

retrimis

comisiei competente :

CULT


14. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi a ședințelor plenare din 16 și 17 aprilie 2020 (PE 650.788/PDOJ) a fost distribuit.

Președintele a anunțat că a primit următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență prezentate de Comisie (articolul 163 din Regulamentul de procedură) pentru

—   Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***

—   Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări

—   Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19

—   Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2053(BUD)

—   Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2056(BUD)

—   Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19

—   Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I

—   Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I

—   Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii ***I

—   Dispozitivele medicale ***I

Prin urmare, după consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări ale proiectului definitiv de ordine de zi:

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia: dezbaterea va avea loc de la 9.00 la 12.00.

Sesiunile de vot de joi și vineri vor avea loc după cum urmează:

Joi

Prima sesiune de vot va fi deschisă între orele 9.30 și 10.30, cu voturile privind cererile de procedură de urgență menționate mai sus și prima serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale.

Rezultatele voturilor din prima sesiune vor fi anunțate la ora 13.30.

A doua sesiune de vot va fi deschisă între orele 13.30 și 14.30, cu votul privind Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și votul privind a doua serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale.

Rezultatele voturilor celei de a doua sesiuni vor fi anunțate la ora 17.00.

A treia sesiune de votare va fi deschisă între 17.00 și 18.00, cu voturile pentru cea de a treia serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale.

Rezultatele celei de-a treia sesiuni vor fi anunțate la ora 20.30.

A patra sesiune de vot va fi deschisă între orele 20.30 și 21.30, cu voturile privind a patra serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale.

Rezultatele celei de-a patra sesiuni vor fi anunțate la ora 22.50, iar ședința se va încheia la ora 23.00.

Vineri

Ședința va fi deschisă la ora 9.00, cu prima sesiune de vot de la 9.00 la 10.00, care va include votarea amendamentelor la:

- Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020 și Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020;

- cele două dosare privind Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020;

- dosarul privind Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020;

- cele trei dosare de codecizie privind Pachetul Corona II;

- Dispozitivele medicale.

Rezultatele voturilor din prima sesiune de vot vor fi anunțate la ora 12.30.

A doua sesiune de vot va fi deschisă între orele 12.30 și 13.30 și va include votul final privind:

- Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020 și Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020;

- cele două dosare privind Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020;

- dosarul privind Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020;

- cele trei dosare de codecizie privind Pachetul Corona II;

- Dispozitivele medicale;

- Propunerea comună de rezoluție: Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia RC-B9-0143/2020.

Rezultatele voturilor celei de a doua sesiuni vor fi anunțate la ora 16.00.

O a treia sesiune de votare a amendamentelor sau votul final privind o altă propunere de rezoluție referitoare la pandemia de COVID-19 și consecințele sale va avea loc, eventual, între orele 16.00 și 17.00 și rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19.30.

O a patra sesiune de votare a amendamentelor sau votul final privind o altă propunere de rezoluție referitoare la pandemia de COVID-19 și consecințele sale va avea loc, eventual, între orele 19.30 și 20.30, iar rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 22.30.

Ședința se va încheia la ora 23.00.

Parlamentul a aprobat aceste propuneri.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

Înainte de deschiderea dezbaterii, Președintele a anunțat că prima sesiune de vot va fi deschisă între 9.30 și 10.30.


15. Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP))

Charles Michel (Președintele Consiliului European) a făcut declarația.

(Continuarea dezbaterii: punctul 17 al PV din 16.4.2020)


16. Prima sesiune de vot

Parlamentul European va vota următoarele solicitări de aplicare a procedurii de urgență prezentate de Comisie (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

—   Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisia pentru bugete

—   Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

—   Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

—   Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

—   Dispozitivele medicale ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Parlamentul va vota și prima serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție, depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 și B9-0147/2020, de Manfred Weber și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Votarea va fi deschisă până la ora 10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate de Președinte (punctul 19 al PV din 16.4.2020 și punctul 22 al PV din 16.4.2020).


17. Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP))

(Începutul dezbaterii: a se vedea punctul 15 al PV din 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, și Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa și Lena Düpont.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, referitoare la acțiunea UE de combatere a pandemiei de Covid-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison și Sylvia Limmer, în numele Grupului ID, referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, referitoare la acțiunea UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry și Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 22 al PV din 16.4.2020, punctul 25 al PV din 16.4.2020, punctul 28 al PV din 16.4.2020, punctul 2 al PV din 17.4.2020 și punctul 9 al PV din 17.4.2020

(Ședința a fost suspendată la 12.25.)


18. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.41.


19. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisia pentru bugete

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisia pentru bugete

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisia pentru bugete

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisia pentru bugete

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Dispozitivele medicale ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost aprobată.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

- amendamente: astăzi, 16 aprilie 2020, la ora 14.00;

- voturi pe părți și voturi separate: astăzi, 16 aprilie 2020, la ora 15.30.


20. A doua sesiune de vot

Parlamentul va vota:

Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG

A doua serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020

Votarea va fi deschisă până la 14.30.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate de Președinte (punctul 25 al PV din 16.4.2020).

(Ședința a fost suspendată la 13.49.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

21. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.05.


22. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului privind prima serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020 (punctul 16 al PV din 16.4.2020)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și de vineri, 17 aprilie 2020, punctul 11)

A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0054)


23. A treia sesiune de vot

Parlamentul va vota a treia serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020.

Votarea va fi deschisă până la ora 18.00.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate de Președinte (punctul 28 al PV din 16.4.2020).

(Ședința a fost suspendată la 17.12.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

24. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.35.


25. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului final privind:

Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG (punctul 20 al PV din 16.4.2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat (P9_TA(2020)0044)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 1)

Parlamentul a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.

Președintele a anunțat rezultatele votului privind a doua serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020 (punctul 20 al PV din 16.4.2020).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 11)

A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0054)


26. A patra sesiune de vot

Parlamentul va vota a patra serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020.

Votarea este deschisă până la ora 21.30.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate vineri, 17 aprilie 2020 (punctul 2 al PV din 17.4.2020).

(Ședința a fost suspendată la 20.40.)


27. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 22.54.


28. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a anunțat rezultatele votului privind a treia serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție RC-B9-0143/2020 (punctul 23 al PV din 16.4.2020).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” de joi, 16 aprilie 2020 și vineri, 17 aprilie 2020, punctul 11)

A se vedea Textele adoptate (P9_TA(2020)0054)


29. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

În mod excepțional, vor fi acceptate explicații de vot de cel mult 400 de cuvinte.


30. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifcă deloc rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


31. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 650.788/OJVE).


32. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.58.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Absenți motivat

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 8 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate