Zoznam 
Zápisnica
XML 131kPDF 261kWORD 74k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Kalendár schôdzí
 6.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 8.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 10.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 11.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 12.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (rozprava)
 16.Prvá časť hlasovaní
 17.Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (pokračovanie rozpravy)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 20.Druhá časť hlasovaní
 21.Pokračovanie rokovania
 22.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 23.Tretia časť hlasovaní
 24.Pokračovanie rokovania
 25.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 26.Štvrtá časť hlasovaní
 27.Pokračovanie rokovania
 28.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 29.Vysvetlenia hlasovania
 30.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 26. marca 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.06 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o výzve, ktorú predstavuje pandémia COVID-19, a o úlohe Parlamentu a Únie voči európskym občanom.

Vyjadril solidaritu Parlamentu s obeťami a vzdal poctu všetkým, ktorí sa podieľajú na boji proti vírusu.

Pripomenul potrebu pokračovať v tomto boji a nájsť východisko z krízy pomocou solidarity a demokracie.

Zdôraznil tiež význam rozhodnutí, ktoré budú prijaté počas tejto mimoriadnej plenárnej schôdze v záujme koordinovaného postupu Únie.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že na poslednej schôdzi Konferencii predsedov, ktorá sa konala vo štvrtok 2. apríla 2020, bolo so súhlasom predsedov politických skupín rozhodnuté, že táto ďalšia mimoriadna plenárna schôdza sa uskutoční v tento a v nasledujúci deň 16. a 17. apríla 2020, aby sa mohlo hlasovať o nových opatreniach Komisie na boj proti ochoreniu COVID-19 a aby bolo možné prerokovať a aktualizovať pozíciu Parlamentu o boji proti pandémii a jej dôsledkom.

Prepracovaný predbežný kalendár na rok 2020 sa nachádza na webovom sídle Parlamentu.


6. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o výpočet hodnoty predávanej produkcie organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. marca 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 Európskeho parlamentu a Rady (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021, pokiaľ ide o zaradenie kyseliny perfluóroktánovej (PFOA), jej solí a príbuzných zlúčenín do príslušného zoznamu (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: IMCO


7. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chromafenozidu, fluometurónu, pencykurónu, sedaxánu, tau-fluvalinátu a triazoxidu v určitých produktoch alebo na nich (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - lehota: 24. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie látky annato, bixín, norbixín (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - lehota: 25. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI


8. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na februárovej plenárnej schôdzi 2020 je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.


9. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 47 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

výbor ECON

- Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov (2020/2034(INL))

výbory LIBE, FEMM

- Boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti: kybernetické násilie (2020/2035(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

výbory AFET, DEVE, BUDG

- Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku (2020/2045(INI))
(stanovisko: CONT, LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor DEVE

- Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách (2020/2042(INI))
(stanovisko: ENVI, LIBE, FEMM)

- Nová stratégia EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj (2020/2041(INI))
(stanovisko: AFET (článok 57 rokovacieho poriadku), INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

výbor ECON

- Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií: pokrok, získané poznatky a prekážky, ktoré treba prekonať (2020/2046(INI))
(stanovisko: LIBE)

- Posilnenie medzinárodnej úlohy eura (2020/2037(INI))
(stanovisko: INTA)

- Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov (2020/2036(INI))

výbor ENVI

- Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (2020/2043(INI))
(stanovisko: INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), ECON (článok 57 rokovacieho poriadku))

LIBE

- Správa o vykonávaní článku 43 smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (2020/2047(INI))

výbor REGI

- Rodový rozmer politiky súdržnosti (2020/2040(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti (2020/2039(INI))
(stanovisko: EMPL, AGRI)

výbor TRAN

- Vytvorenie stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch (2020/2038(INI))
(stanovisko: AGRI, CULT)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54, článok 227 ods. 1 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

výbor PETI

- Správa podľa článku 227 ods. 7 o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2019 (2020/2044(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 114 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

LIBE

- Odporúčanie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (2020/2048(INI))


10. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor TRAN

- Stanovenie rámca na dosiahnutie klimatickej neutrality a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

výbory AFET, DEVE, BUDG

- Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku (2020/2045(INI))
(stanovisko: CONT, LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor DEVE

- Nová stratégia EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj (2020/2041(INI))
(stanovisko: AFET (článok 57 rokovacieho poriadku), INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

výbor ENVI

- Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO (2020/2043(INI))
(stanovisko: INTA (článok 57 rokovacieho poriadku), ECON (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor FEMM

- Rodová rovnosť v zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ (2019/2167(INI))
(stanovisko: AFET (článok 57 rokovacieho poriadku))


12. Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. marca 2020)

- Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku (2020/2045(INI))
výbory: AFET, DEVE, BUDG (článok 58 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: CONT, LIBE (článok 57 rokovacieho poriadku))

- Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti (2019/2166(INI))
výbory: JURI, FEMM (článok 58 rokovacieho poriadku)

- Boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti: kybernetické násilie (2020/2035(INL))
výbory: LIBE, FEMM (článok 58 rokovacieho poriadku)


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Rozhodnutie Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Rozhodnutie Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 2020/0059(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 2020/0058(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 (COM(2020)0138 – C9-0095/2020 – 2020/0054(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení (COM(2020)0144 – C9-0098/2020 – 2020/0060(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

AFET

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

INTA

– Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy – pozícia Rady zo 14. apríla 2020 (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 05/2020 - Oddiel III - Komisia (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

– Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020: Poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19 – pozícia Rady zo 14. apríla 2020 (07251/2020 – C9-0109/2020 – 2020/2055(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky (07170/2020 – C9-0110/2020 – 2020/0055(APP))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2020 – Výbor regiónov (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

2) poslancov

– Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o zvýšení finančných prostriedkov Únie pre regióny, ktoré čelia finančným a demografickým výzvam (B9-0131/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

– Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver a Ivan Štefanec. Návrh uznesenia o Európskom dni požiarnej bezpečnosti (B9-0132/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o preplnených väzniciach a bezpečnostných rizikách (B9-0133/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o migračnej kríze na grécko-tureckej hranici (B9-0134/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET

– Jean-Paul Garraud. Návrh uznesenia o kritériách na zásah z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (B9-0135/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

– Jordan Bardella. Návrh uznesenia o migračných tokoch v Európe a vzťahoch s Tureckom (B9-0136/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET

– Elena Lizzi. Návrh uznesenia o zriadení európskej databázy študentov, ktorí sa zúčastňujú na programe mobility, a o aktivácii koordinovaných a bezpečných postupov pri návrate do vlasti v prípade núdzovej situácie (B9-0137/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdze, ktorá sa koná 16. a 17. apríla 2020 (PE 650.788/PDOJ).

Predseda oznámil, že mu boli doručené žiadosti Komisie o uplatnenie naliehavého postupu v prípade nasledujujúcich spisov (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***

—   Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy

—   Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19

—   Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD)

—   Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD)

—   Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19

—   Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I

—   Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I

—   Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I

—   Zdravotnícke pomôcky ***I.

Predseda preto po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu schôdze:

Vyhlásenia Rady a Komisie na tému Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom: rozprava sa uskutoční od 9. do 12.00 hod.

Hlasovania vo štvrtok a v piatok budú prebiehať takto:

Štvrtok

Prvá časť hlasovaní sa uskutoční v čase od 9.30 do 10.30 hod., ako aj hlasovanie o uvedených žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu a o prvej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom.

Výsledky tejto prvej časti hlasovaní budú oznámené o 13.30 hod.

Druhá časť hlasovaní sa uskutoční v čase od 13.30 do 14.30 hod. spolu s hlasovaniami o nariadení, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a o druhej sérii pozmeňujúcich návrhov k návrhu spoločného uznesenia o koordinovanom postupe Únie v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom.

Výsledky druhej časti hlasovaní budú oznámené o 17.00 hod.

Tretia časť hlasovaní sa uskutoční v čase od 17.00 do 18.00 hod. spolu s hlasovaniami o tretej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom.

Výsledky tretej časti hlasovaní budú oznámené o 20.30 hod.

Štvrtá časť hlasovaní sa uskutoční v čase od 20.30 do 21.30 hod. spolu s hlasovaniami o štvrtej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom.

Výsledky štvrtej časti hlasovaní budú oznámené o 22.50 hod. a rokovanie sa skončí o 23.00 hod.

Piatok

Rokovanie sa začne o 9.00 hod. Prvá časť hlasovaní sa uskutoční od 9.00 do 10.00 hod. a v jej rámci sa bude hlasovať o týchto spisoch:

– návrh opravného rozpočtu č. 1/2020 a návrh opravného rozpočtu č. 2/2020;

– dva spisy o mobilizácii nástroja flexibility na rok 2020;

– spis o mobilizácii rezervy na predvídané udalosti na rok 2020;

– tri dokumenty v spolurozhodovaní Korona balík II;

– Zdravotnícke pomôcky.

Výsledky prvej časti hlasovaní budú oznámené o 12.30 hod.

Druhá časť hlasovaní sa uskutoční v čase od 12.30 do 13.30 hod. a v jej rámci sa uskutočnia záverečné hlasovania o týchto spisoch:

– návrh opravného rozpočtu č. 1/2020 a návrh opravného rozpočtu č. 2/2020;

– dva spisy o mobilizácii nástroja flexibility na rok 2020;

– spis o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020;

– tri dokumenty v spolurozhodovaní Korona balík II;

– Zdravotnícke pomôcky;

– Návrh spoločného uznesenia: Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (RC-B9-0143/2020).

Výsledky druhej časti hlasovaní budú oznámené o 16.00 hod.

Tretia časť hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch alebo záverečné hlasovanie o inom návrhu uznesenia o pandémii COVID-19 a jej dôsledkoch sa uskutoční prípadne v čase od 16.00 do 17.00 hod. a výsledky hlasovaní budú oznámené o 19.30 hod.

Štvrtá časť hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch alebo záverečné hlasovanie o inom návrhu uznesenia o pandémii COVID-19 a jej dôsledkoch sa uskutoční prípadne v čase od 19.30 do 20.30 hod. a výsledky hlasovaní budú oznámené o 22.30 hod.

Rokovanie sa skončí o 23.00 hod.

Parlament vyjadril súhlas s uvedenými návrhmi.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

Predseda pred začiatkom rozpravy oznámil, že prvá časť hlasovaní sa uskutoční v čase od 9. 30 do 10.30 hod.


15. Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP))

Charles Michel (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

(Pokračovanie rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 16.4.2020)


16. Prvá časť hlasovaní

Parlament bude hlasovať o týchto žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu, ktoré predložila Komisia (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] – Výbor pre rozpočet

—   Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] – Výbor pre rozpočet

—   Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

—   Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

—   Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

—   Zdravotnícke pomôcky ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Parlament bude hlasovať aj o prvej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia predloženom v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú uznesenia: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020, ktoré predložili Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Hlasovanie potrvá do 10.30 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania oznámi predseda (bod 19 zápisnice zo dňa 16.4.2020 a bod 22 zápisnice zo dňa 16.4.2020).


17. Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP))

(Začiatok rozpravy pozri bod 15 zápisnice zo dňa 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (predseda Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR a Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa a Lena Düpont.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, o opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison a Sylvia Limmer v mene skupiny ID, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, o opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry a Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 22 zápisnice zo dňa 16.4.2020, bod 25 zápisnice zo dňa 16.4.2020, bod 28 zápisnice zo dňa 16.4.2020, bod 2 zápisnice zo dňa 17.4.2020 a bod 9 zápisnice zo dňa 17.4.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.25 h.)


18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.41 h.


19. Oznámenie výsledkov hlasovaní

Predseda prečítal výsledky hlasovaní o žiadostiach o použitie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] – Výbor pre rozpočet

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] – Výbor pre rozpočet

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Zdravotnícke pomôcky ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Boli stanovené tieto lehoty:

– pozmeňujúce návrhy: v tento deň 16. apríla 2020 o 14.00 hod.;

– hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie: v tento deň 16. apríla 2020 o 15.30 hod.


20. Druhá časť hlasovaní

Parlament bude hlasovať o tomto spise:

Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - výbor BUDG

Druhá séria pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020.

Hlasovanie potrvá do 14.30 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovaní oznámi predseda (bod 25 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.49 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

21. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.05 h.


22. Oznámenie výsledkov hlasovaní

Predseda prečítal výsledky hlasovania o prvej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020 (bod 16 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 11)

Pozri Prijaté texty: (P9_TA(2020)0054).


23. Tretia časť hlasovaní

Parlament bude hlasovať o tretej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020.

Hlasovanie potrvá do 18.00 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovaní oznámi predseda (bod 28 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 17.12 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

24. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.35 h.


25. Oznámenie výsledkov hlasovaní

Predseda prečítal výsledky záverečného hlasovania o tomto spise:

Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)]výbor BUDG (bod 20 zápisnice zo dňa 16.4.2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Prijatý (P9_TA(2020)0044)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 1)

Parlament udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady.

Predseda oznámil výsledky hlasovania o druhej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 11).

Pozri Prijaté texty (P9_TA(2020)0054).


26. Štvrtá časť hlasovaní

Parlament bude hlasovať o štvrtej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020.

Hlasovanie potrvá do 21.30 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania oznámi predseda v piatok 17. apríl 2020 (bod 2 zápisnice zo dňa 17.4.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 20.40 h.)


27. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 22.54 h.


28. Oznámenie výsledkov hlasovaní

Predseda oznámil výsledky hlasovania o tretej sérii pozmeňujúcich návrhov k spoločnému návrhu uznesenia RC-B9-0143/2020 (bod 23 zápisnice zo dňa 16.4.2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 11).

Pozri Prijaté texty: (P9_TA(2020)0054).


29. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne sa budú akceptovať vysvetlenia hlasovania s rozsahom do 400 slov.


30. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


31. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 650.788/OJVE).


32. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.58 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia