Index 
Protokoll
XML 131kPDF 255kWORD 71k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Datum för sammanträdesperioderna
 6.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 10.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 11.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 12.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (debatt)
 16.Första omröstningen
 17.En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 20.Andra omröstningen
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 23.Tredje omröstning
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 26.Fjärde omröstningen
 27.Återupptagande av sammanträdet
 28.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 29.Röstförklaringar
 30.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen en 26 mars 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.06.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de problem som covid-19-pandemin orsakar och om parlamentets och unionens roll gentemot de europeiska medborgarna.

Han uttryckte sitt deltagande med offren och hyllade dem som hjälper till att bekämpa viruset.

Han påminde om att kampen måste fortsätta och att vi måste komma ur krisen genom solidaritet och demokrati.

Han underströk dessutom betydelsen av de beslut som ska antas under detta extraordinära plenarsammanträde för att unionen ska kunna agera på ett samordnat sätt.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen Meddelande att han vid talmanskonferensens senaste sammanträde den 2 april 2020 hade beslutat, i samförstånd med ordförandena för de politiska grupperna, att organisera denna extra sammanträdesperiod i dag och i morgon, den 16 och 17 april 2020, för att rösta om kommissionens nya åtgärder för att bekämpa covid-19 och debattera och uppdatera parlamentets ståndpunkt rörande kampen mot pandemin och dess följder.

Den reviderade, preliminära kalendern för 2020 finns tillgängliga på parlaments webbplats.


6. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 vad gäller beräkning av värdet av saluförd produktion för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 mars 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller förteckning av perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/341 om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


7. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinat och triazoxid i eller på vissa produkter (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - tidsfrist: 25 maj 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari 2020 finns på parlamentets webbplats.


9. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

ECON-utskottet

- Digitala finanser: framväxande risker med kryptotillgångar – utmaningar för reglering och tillsyn på området finansiella tjänster, institutioner och marknader (2020/2034(INL))

LIBE-, och FEMM-utskotten

- Bekämpande av könsrelaterat våld: cybervåld (2020/2035(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

AFET-, DEVE-, och BUDG-utskotten

- Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet (2020/2045(INI))
(rådgivande utskott: CONT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

DEVE-utskottet

- Klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna (2020/2042(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, LIBE, FEMM)

- En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling (2020/2041(INI))

(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), INTA (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ECON-utskottet

- Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna (2020/2046(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

- En stärkt internationell roll för euron (2020/2037(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta (2020/2036(INI))

ENVI-utskottet

- En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (2020/2043(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ECON (artikel 57 i arbetsordningen))

LIBE-utskottet

- Genomföranderapport om artikel 43 i direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2020/2047(INI))

REGI-utskottet

- Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken (2020/2040(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Att vända den demografiska tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken (2020/2039(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, AGRI)

TRAN-utskottet

- Upprättande av en EU-strategi för hållbar turism (2020/2038(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, CULT)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 och artikel 227.1 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

PETI-utskottet

- Rapport om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 (artikel 227.7 i arbetsordningen) (2020/2044(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 114 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

LIBE-utskottet

- Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (2020/2048(INI))


10. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

TRAN-utskottet

- Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI


11. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

utskott AFET, DEVE, BUDG

- Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet (2020/2045(INI))
(rådgivande utskott: CONT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

DEVE-utskottet

- En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling (2020/2041(INI))

(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), INTA (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ENVI-utskottet

- En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (2020/2043(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ECON (artikel 57 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet

- Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (2019/2167(INI))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen))


12. Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

- Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet (2020/2045(INI))
utskott: AFET, DEVE, BUDG (artikel 58 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: CONT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

- Konsekvenserna för kvinnor och barn av våld i nära relationer och vårdnadsrättigheter (2019/2166(INI))
utskott: JURI, FEMM (artikel 58 i arbetsordningen)

- Bekämpande av könsrelaterat våld: cybervåld (2020/2035(INL))
utskott: LIBE, FEMM (artikel 58 i arbetsordningen)


13. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2020/265 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2020 för användning för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19 och för förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1379/2013 och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att lindra de effekter som covid-19-utbrottet får inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-pandemin (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2020/265 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att förstärka Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget: stöd till Grekland med anledning av det ökade migrationstrycket – omedelbara åtgärder mot bakgrund av covid-19-pandemin – stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien – andra justeringar: Rådets ståndpunkt av den 14 april 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2020- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2020 års allmänna budget: Tillhandahållande av krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare förstärkning av unionens civilskyddsmekanism/rescEU för att reagera på covid-19-utbrottet: Rådets ståndpunkt av den 14 april 2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 vad gäller tillämpningsområdet för den samlade marginalen för åtaganden (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2020 – Regionkommittén (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

2) från ledamöterna

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om ökad EU-finansiering till förmån för regioner som står inför ekonomiska och demografiska utmaningar (B9-0131/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver och Ivan Štefanec. Förslag till resolution om en europeisk brandsäkerhetsdag (B9-0132/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om överbelagda fängelser och säkerhetsrisker (B9-0133/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om migrationskrisen vid den grekisk-turkiska gränsen (B9-0134/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Jean-Paul Garraud. Förslag till resolution om insatskriterierna för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (B9-0135/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Jordan Bardella. Förslag till resolution om migrationsströmmarna i Europa och förbindelserna med Turkiet (B9-0136/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Elena Lizzi. Förslag till resolution om inrättande av en europeisk databas för utbytesstudenter och införande av förfaranden för att samordna säkra hemtransporter i nödsituationer (B9-0137/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT


14. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna den 16 och 17 april 2020 (PE 650.788/PDOJ) hade delats ut.

Talmannen informerade om att han hade fått in en begäran från kommissionen om att tillämpa ett brådskande förfarande för behandling av följande ärenden (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***

—   Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar

—   Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

—   Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2053(BUD)

—   Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2056(BUD)

—   Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

—   Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I

—   Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I

—   Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ***I

—   Medicintekniska produkter ***I

Efter samråd med de politiska grupperna föreslår därför talmannen följande förändringar till det slutliga förslaget till föredragningslista:

Uttalanden av rådet och kommissionen om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser: debatten äger rum kl. 9.00–12.00.

Omröstningarna på torsdag och fredag kommer att äga rum som följer:

Torsdag

Den första omröstningen äger rum kl. 9.30–10.30 med omröstningar om ovannämnda brådskande ärenden och om den första omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den första omröstningen meddelas kl. 13.30.

Den andra omröstningen äger rum kl. 13.30–14.30 med omröstningar om bestämmelserna för att ändra den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och om den andra omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den andra omröstningen meddelas kl. 17.00.

Den tredje omröstningen äger rum kl. 17.00–18.00 med den tredje omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den tredje omröstningen meddelas kl. 20.30.

Den fjärde omröstningen äger rum kl. 20.30–21.30 med den fjärde omgången ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

Resultaten från den fjärde omröstningen meddelas kl. 22.50 och sammanträdet avslutas kl. 23.00.

Fredag

Sammanträdet öppnas kl. 9.00 med den första omröstningen kl. 9.00–10.00 som innehåller omröstningar om följande ändringsförslag om:

- förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 och till ändringsbudget nr 2 till 2020,

- två förfaranden om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020,

- ett förfarande om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020,

- tre medbeslutandeförfarande inom Corona II-paketet,

- medicintekniska produkter.

Resultaten från den första omröstningen kommer att meddelas kl. 12.30.

Den andra omröstningen öppnas kl. 12.30–13.30 och består om slutomröstningar om:

- förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 och förslag till ändringsbudget nr 2 till 2020,

- två förfaranden om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020,

- utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020,

- tre medbeslutandeförfaranden inom Corona II-paketet,

- medicintekniska produkter.

- Gemensamt förslag till resolution: En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (RC-B9-0143/2020).

Resultaten av den andra omröstningen meddelas kl. 16.00.

En tredje omröstning om ändringar eller en slutomröstning om en ett annat förslag till resolution om covid-19-pandemin och dess konsekvenser kommer eventuellt att äga rum kl. 16.00–17.00 och resultaten kommer att meddelas kl. 19.30.

En fjärde omröstning om ändringar eller en slutomröstning om en ett annat förslag till resolution om covid-19-pandemin och dess konsekvenser kommer eventuellt att äga rum kl. 19.30–20.30 och resultaten kommer att meddelas kl. 22.30.

Plenarsammanträdet avslutas kl. 23.00.

Parlamentet godkände detta förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Innan han öppnade debatten meddelande talmannen att den första omröstningen äger rum kl. 9.30–10.30.


15. En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) gjorde ett uttalande.

(Fortsättning på debatten: punkt 17 i protokollet av den 16.4.2020)


16. Första omröstningen

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av det brådskande förfarandet från kommissionen /artikel 163 i arbetsordningen):

—   Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - budgetutskottet

—   Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budgetutskottet

—   Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budgetutskottet

—   Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budgetutskottet

—   Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budgetutskottet

—   Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budgetutskottet

—   Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - utskottet för regional utveckling

—   Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - utskottet för sysselsättning och sociala frågor

—   Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - fiskeriutskottet

—   Medicintekniska produkter ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Parlamentet röstade även om den första omgången ändringsförslag till gemensamt förslag till resolution:

Gemensamt förslag till resolution, inlämnad i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen, som ersätter förslag till resolution B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 och B9-0147/2020, av Manfred Weber och Esteban González Pons för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Omröstningen ägde rum till kl. 10.30.

Man övergick till omröstningen.

Resultaten av omröstningen meddelas av talmannen (punkt 19 i protokollet av den 16.4.2020 och punkt 22 i protokollet av den 16.4.2020).


17. En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP))

(För början av debatten: punkt 15 i protokollet av den 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, och Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa och Lena Düpont.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dacian Cioloş för Renew-gruppen, om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber och Esteban González Pons för PPE-gruppen, om en EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison och Sylvia Limmer för ID-gruppen, om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, om en EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry och Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki för ECR-gruppen om EU:s samordnade åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 22 i protokollet av den 16.4.2020, punkt 25 i protokollet av den 16.4.2020, punkt 28 i protokollet av den 16.4.2020, punkt 2 i protokollet av den 17.4.2020 och punkt 9 i protokollet av den 17.4.2020

(Sammanträdet avbröts kl. 12.25.)


18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.41.


19. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna

Talmannen läste upp resultatet av begäran om att tillämpa ett brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen):

Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - budgetutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budgetutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budgetutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budgetutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budgetutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budgetutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - utskottet för regional utveckling

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - fiskeriutskottet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Medicintekniska produkter ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Följande tidsfrister hade fastställts:

- ändringsförslag: innevarande dag, den 16 april 2020 kl. 14.00,

- delade omröstningar och särskilda omröstningar: innevarande dag, 16 april 2020 kl. 15.30.


20. Andra omröstningen

Parlamentet röstade om:

Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-utskottet

Andra omgången ändringsförslag till gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.30.

Man övergick till omröstningen.

Talmannen skulle tillkännage omröstningsresultatet (punkt 25 i protokollet av den 16.4.2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.49.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

21. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.05.


22. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna

Talmannen läste upp resultaten av den första omgången ändringsförslag till gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020 (punkt 16 i protokollet av den 16.4.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen den 17 april 2020, punkt 11)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0054)


23. Tredje omröstning

Parlamentet höll en tredje omröstning om ändringsförslagen till gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 18.00.

Man övergick till omröstningen.

Talmannen skulle tillkännage omröstningsresultatet (punkt 28 i protokollet av den 16.4.2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 17.12.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

24. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.35.


25. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningen om:

Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-utskottet (punkt 20 i protokollet av den 16.4.2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Antogs (P9_TA(2020)0044)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen den 17 april 2020, punkt 1)

Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

Talmannen Tillkännagav resultaten av omröstningen om den andra omgången ändringsförslag till gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020 (punkt 20 i protokollet av den 16.4.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen den 17 april 2020, punkt 11)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0054)


26. Fjärde omröstningen

Parlamentet höll en tredje omröstning om ändringsförslagen till gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.30.

Man övergick till omröstningen.

Talmannen skulle tillkännage omröstningsresultatet fredagen den 17 april 2020 (punkt 2 i protokollet av den 17.4.2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 20.40.)


27. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 22.54.


28. Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna

Talmannen Tillkännagav resultaten av den tredje omgången ändringsförslag till gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020 (punkt 23 i protokollet av den 16.4.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för torsdagen den 16 april 2020 och fredagen den 17 april 2020, punkt 11)

Se antagna texter: (P9_TA(2020)0054)


29. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis fick skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord avges.


30. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


31. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 650.788/OJVE).


32. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.58.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy