Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 20k
Петък, 17 април 2020 г. - Брюксел

9. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете окончателните резултати относно:

Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0045)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 2)

Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0046)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 3)

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0047)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 4)

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0048)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 5)

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - комисия по бюджети

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0049)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 6)

Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - комисия по регионално развитие

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0050)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 7)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - комисия по заетост и социални въпроси

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0051)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 8)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - комисия по рибно стопанство

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0052)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Медицински изделия ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0053)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 10)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, вместо предложенията за резолюция B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 и B9-0147/2020, от Manfred Weber и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрява се (P9_TA(2020)0054)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от четвъртък, 16 април 2020 г., и петък, 17 април 2020 г., точка 11)

(Предложенията за резолюции B9-0145/2020, B9-0148/2020 и B9-0149/2020 отпадат.)

Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност