Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 17k
Piatok, 17. apríla 2020 - Brusel

9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda prečítal konečné výsledky hlasovaní o týchto textoch:

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0045)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 2)

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0046)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 3)

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0047)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 4)

Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: migrácia, prílev utečencov a bezpečnostné hrozby; okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry – 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0048)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 5)

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] – Výbor pre rozpočet

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0049)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 6)

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] – Výbor pre regionálny rozvoj

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0050)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 7)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0051)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 8)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0052)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 9)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zdravotnícke pomôcky ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA(2020)0053)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 10)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Spoločný návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020, ktoré predložili Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o koordinovaných opatreniach EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Schválené (P9_TA(2020)0054)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“
zo štvrtka 16. apríla 2020 a z piatka 17. apríla 2020, bod 11)

(Návrhy uznesenia B9-0145/2020, B9-0148/2020 a B9-0149/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia