Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 94kPDF 224kWORD 69k
Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 6.Δεύτερη ψηφοφορία
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Υπογραφή πράξεων που εγκρίνονται
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αναφορές
 14.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας
 15.Ανάκληση διαδικασιών εκθέσεων πρωτοβουλίας
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της τέταρτης δέσμης τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (σημείο 26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11 της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0054)


3. Πρώτη ψηφοφορία

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε τις ακόλουθες τροπολογίες στις διαδικασίες κετεπείγοντος που αποφασίστηκαν χθες, Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020):

—   Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: 3 τροπολογίες

—   Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 4 τροπολογίες

—   Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Επιτροπή Αλιείας: 16 τροπολογίες

—   Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων: 4 τροπολογίες

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία επί των τροπολογιών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.09.)


4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.33.


5. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με:

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 7)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0050)

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 8)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0051)

   Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Επιτροπή Αλιείας

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 9)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0052)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 10)

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0053)


6. Δεύτερη ψηφοφορία

Διεξάγονται οι τελικές ψηφοφορίες επί των ακόλουθων διαδικασιών κατεπείγοντος που αποφασίσθηκαν χθες Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020) και επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B9-0143/2020.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Επιτροπή Αλιείας

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

Κοινή πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 και B9-0147/2020, των Manfred Weber και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 13.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.36.)


7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.01.


8. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου τις υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Μαρτίου 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) - 01981/2020)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 (05114/1/2020 - C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) - 01986/2020)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) - 01987/2020)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121(COD) - 01985/2020)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων - Καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) - 01977/2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τις θέσεις του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 18 Απριλίου 2020.


9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με:

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0045)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 1)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0046)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 3)

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0047)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 4)

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0048)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 5)

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0049)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 6)

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0050)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 7)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0051)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 8)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Επιτροπή Αλιείας

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0052)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 9)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0053)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 10)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Κοινή πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 και B9-0147/2020, των Manfred Weber και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0054)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της Πέμπτης 16 Απριλίου 2020 και της Παρασκευής 17 Απριλίου 2020, σημείο 11)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0145/2020, B9-0148/2020 και B9-0149/2020 καταπίπτουν.)


10. Υπογραφή πράξεων που εγκρίνονται

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή των διορθωτικών προϋπολογισμών 1 και 2 που εκδόθηκαν οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού (P9_TA(2020)0045 και P9_TA(2020)0046).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα προβεί, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στην υπογραφή των ακόλουθων κειμένων:

—   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 και για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

—   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

—   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου έως 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0310-20 έως 0390-20 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 16 Απριλίου 2020 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 16 Απριλίου 2020 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


14. Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπές AFET, INTA

Νέος τίτλος: Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2023(INI))


15. Ανάκληση διαδικασιών εκθέσεων πρωτοβουλίας

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 5 Μαρτίου 2020)

επιτροπή EMPL

Δημοκρατία εν δράσει: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (2019/2185(INI))

επιτροπή JURI

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα – έκθεση για την καλή νομοθέτηση που καλύπτει τα έτη 2017 και 2018 (2019/2133(INI))


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους υπαλλήλους και τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και ολοκληρώνει με ένα παράθεμα του Χιλιανού συγγραφέα Luis Sepúlveda, που απεβίωσε πρόσφατα.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 13 Μαΐου 2020 και 14 Μαΐου 2020.


18. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.09.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου