Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 76kPDF 205kWORD 63k
Perjantai 17. huhtikuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Ensimmäinen äänestys
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestystulosten ilmoittaminen
 6.Toinen äänestys
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen
 10.Vahvistettujen säädösten allekirjoittaminen
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Vetoomukset
 14.Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen
 15.Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien menettelyjen peruuttaminen
 16.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen tulokset äänestyksestä, joka koski neljättä sarjaa tarkistuksia yhteiseen päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020 (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 26).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0054)


3. Ensimmäinen äänestys

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavat tarkistukset kiireellistä menettelyä koskeviin pyyntöihin, joista päätettiin eilen torstaina 16. huhtikuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 19):

—   Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - aluekehitysvaliokunta: 3 tarkistusta

—   Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta: 4 tarkistusta

—   Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalatalousvaliokunta: 16 tarkistusta

—   Lääkinnälliset laitteet ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta: 4 tarkistusta

Äänestys oli avoinna klo 10.00 asti.

Tarkistuksista toimitettiin äänestys.

Puhemiehen ilmoitus äänestysten tuloksista (istunnon pöytäkirja 17.4.2020, kohta 5).

(Istunto keskeytettiin klo 9.09.)


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.33.


5. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavien äänestysten tulokset:

Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - aluekehitysvaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(Äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)
Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0050)

Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(Äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)
Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0051)

   Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalatalousvaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(Äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)
Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0052)

Lääkinnälliset laitteet ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(Äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)
Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0053)


6. Toinen äänestys

Toimitettiin lopulliset äänestykset eilen torstaina 16. huhtikuuta 2020 päätetyistä seuraavista kiireellisistä menettelyistä (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 19) ja yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B9-0143/2020.

Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – muut mukautukset
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budjettivaliokunta

Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budjettivaliokunta

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budjettivaliokunta

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budjettivaliokunta

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budjettivaliokunta

Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - aluekehitysvaliokunta

Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalatalousvaliokunta

Lääkinnälliset laitteet ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 ja B9-0147/2020 Manfred Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Äänestys oli avoinna klo 13.30 asti.

Äänestys toimitettiin.

Puhemiehen ilmoitus äänestysten tuloksista (istunnon pöytäkirja 17.4.2020, kohta 9).

(Istunto keskeytettiin klo 12.36.)


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.01.


8. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa neuvoston seuraavat kannat ja perusteet niiden vahvistamiselle sekä komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta – Hyväksytty neuvostossa 20. maaliskuuta 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sähköisistä kuljetustiedoista – Hyväksytty neuvostossa 7. huhtikuuta 2020 (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) - 01981/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta – Hyväksytty neuvostossa 7. huhtikuuta 2020 (05114/1/2020 - C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) - 01986/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetusten (EY) N:o 1071/2009, (EY) N:o 1072/2009 ja (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi maantieliikenteen alan kehitykseen – Hyväksytty neuvostossa 7. huhtikuuta 2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) - 01987/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta – Hyväksytty neuvostossa 7. huhtikuuta 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121(COD) - 01985/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista – Hyväksytty neuvostossa 7. huhtikuuta 2020 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) - 01977/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 18. huhtikuuta 2020.


9. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen lopulliset tulokset seuraavista äänestyksistä:

Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – muut mukautukset [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budjettivaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0045)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budjettivaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0046)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19:n johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budjettivaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0047)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: muuttoliike, pakolaisvirrat ja turvallisuusuhkat; covid-19:n johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminencovid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budjettivaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0048)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budjettivaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0049)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - aluekehitysvaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0050)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0051)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalatalousvaliokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0052)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Lääkinnälliset laitteet ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0053)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 ja B9-0147/2020 Manfred Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0054)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0145/2020, B9-0148/2020 ja B9-0149/2020 raukesivat.)


10. Vahvistettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies allekirjoitti työjärjestyksen 96 artiklan mukaisesti lopullisesti vahvistetut lisätalousarvioesitykset nro 1 ja nro 2 (P9_TA(2020)0045 ja P9_TA(2020)0046).

Puhemies ilmoitti allekirjoittavansa seuraavat tekstit yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa:

—   Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)

—   Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden rahoittamiseksi [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

—   Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 hätätilanteen tuen antamiseksi jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistamiseksi covid-19:n puhkeamisen vastatoimena [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituudeksi vahvistetaan poikkeuksellisesti 400 sanaa.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


13. Vetoomukset

Vetoomukset 0310-20 – 0390-20 on merkitty luetteloon 16. huhtikuuta 2020 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 16. huhtikuuta 2020 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


14. Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

AFET- ja INTA-valiokunta

Uusi otsikko: Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI))


15. Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevien menettelyjen peruuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

EMPL-valiokunta

Demokratia työpaikalla: Eurooppalainen kehys työntekijöiden osallistumisoikeudelle ja eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin tarkistaminen (2019/2185(INI))

JURI-valiokunta

Euroopan unionin sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – kertomus paremmasta lainsäädännöstä vuosilta 2017 ja 2018 (2019/2133(INI))


16. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja ja eilisen istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

°
° ° °

Puhemies esitti kiitoksensa parlamentin henkilökunnalle ja jäsenille ja päätti puheenvuoronsa siteeraamalla äskettäin menehtynyttä chileläistä kirjailijaa Luis Sepúlvedaa.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 13. toukokuuta 2020 ja 14. toukokuuta 2020.


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.09.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö