Kazalo 
Zapisnik
XML 70kPDF 203kWORD 63k
Petek, 17. april 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izida glasovanja
 3.Prvi čas glasovanja
 4.Nadaljevanje seje
 5.Razglasitev izidov glasovanja
 6.Drugi čas glasovanja
 7.Nadaljevanje seje
 8.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 9.Razglasitev rezultatov glasovanja
 10.Podpis sprejetih aktov
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Peticije
 14.Sprememba naslovov samoiniciativnih poročil
 15.Umik postopkov s samoiniciativnimi poročili
 16.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razglasitev izida glasovanja

Predsednik je prebral izid glasovanja o četrtem sklopu predlogov sprememb k skupnemu predlogu resolucije RC-B9-0143/2020 (točka 26 zapisnika z dne 16.4.2020).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 11.)

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0054)


3. Prvi čas glasovanja

Predsednik je izjavil, da je v sklopu nujnih postopkov, o katerih je bilo odločeno včeraj, v četrtek, 16. aprila 2020, prejel naslednje predloge sprememb (točka 19 zapisnika z dne 16.4.2020):

—   Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj: 3 predlogi sprememb

—   Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve: 4 predlogi sprememb

—   Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribištvo: 16 predlogov sprememb

—   Medicinski pripomočki ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane: 4 predlogi sprememb

Glasovanje bo potekalo do 10.00.

Glasovalo se je o predlogih sprememb.

Izide glasovanj bo razglasil predsednik (točka 5 zapisnika z dne 17.4.2020).

(Seja je bila prekinjena ob 09.09.)


4. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.33.


5. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral rezultate glasovanj o:

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 7)

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0050)

Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 8)

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0051)

   Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribištvo

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 9)

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0052)

Medicinski pripomočki ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 10)

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0053)


6. Drugi čas glasovanja

Začelo se je končno glasovanje o naslednjih nujnih postopkih, ki so bili sprejeti včeraj, v četrtek, 16. aprila 2020 (točka 19 zapisnika z dne 16.4.2020), in o skupnem predlogu resolucije RC-B9-0143/2020.

Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji v odziv na povečan migracijski pritisk – takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Odbor za proračun

Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Odbor za proračun

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 - povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Odbor za proračun

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 - povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Odbor za proračun

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Odbor za proračun

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj

Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Posebni ukrepi za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribištvo

Medicinski pripomočki ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika, ki nadomesti predloge resolucije B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 in B9-0147/2020, ki so ga vložili Manfred Weber in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

Glasovanje bo potekalo do 13.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultate glasovnja bo razglasil predsednik (točka 9 zapisnika z dne 17.4.2020).

(Seja je bila prekinjena ob 12.36.)


7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 16.01.


8. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 63(1) Poslovnika od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj z razlogi za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in mednarodni zaščiti - sprejeto s strani Sveta dne 20. marca 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga - sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) – 01981/2020)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi - sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 (05114/1/2020 - C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) – 01986/2020)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza - sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) – 01987/2020)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 - sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121(COD) – 01985/2020)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode - sprejeto s strani Sveta dne 7. aprila 2020 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) – 01977/2020)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališč, začne teči z jutrišnjim dnem, 18. aprila 2020.


9. Razglasitev rezultatov glasovanja

Predsednik je prebral rezultate končnega glasovanja o:

Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji v odziv na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve [07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Odbor za proračun

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0045)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 2)

Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19 [07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Odbor za proračun

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0046)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 3)

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 - povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Odbor za proračun

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0047)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 4)

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 - povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Odbor za proračun

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0048)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 5)

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19 [COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Odbor za proračun

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0049)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 6)

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ***I [COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0050)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 7)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 ***I [COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0051)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 8)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Posebni ukrepi za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture ***I [COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribištvo

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0052)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 9)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Medicinski pripomočki ***I [COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0053)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 10)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika, ki nadomesti predloge resolucij B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 in B9-0147/2020, ki ga vlagajo Manfred Weber in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020)

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0054)
(Podrobnosti o glasovanju: priloga "Izid glasovanj" v četrtek, 16. aprila 2020, in petek, 17. aprila 2020, točka 11)

(Predlogi resolucij B9-0145/2020, B9-0148/2020 in B9-0149/2020 so brezpredmetni.)


10. Podpis sprejetih aktov

Predsednik je podpisal spremembi proračuna 1 in 2, ki sta bili dokončno sprejeti v skladu s členom 96 Poslovnika (P9_TA(2020)0045 in P9_TA(2020)0046).

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte:

—   Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

—   Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

—    Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma se sprejmejo obrazložitve glasovanja, dolge največ 400 besed.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


13. Peticije

Peticije št. 0310-20 do 0390-20 so bile dne 16. aprila 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 16. aprila 2020 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


14. Sprememba naslovov samoiniciativnih poročil

(v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. marca 2020)

odbora AFET, INTA

Novi naslov: Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (2020/2023(INI))


15. Umik postopkov s samoiniciativnimi poročili

(v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. marca 2020)

odbor EMPL

Demokracija na delu: evropski okvir za pravice delavcev do soodločanja in revizija direktive o Evropskem svetu delavcev (2019/2185(INI))

odbor JURI

Ustreznost predpisov Evropske unije ter subsidiarnost in sorazmernost - poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2017 in 2018 (2019/2133(INI))


16. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje se predložita Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.

°
° ° °

Predsednik se je zahvalil osebju in poslancem Parlamenta ter zaključil s citatom nedavno preminulega čilskega pisatelja Luisa Sepúlvede.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 13. maja 2020 in 14. maja 2020.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.09.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 8. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov