Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0006/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0066

Protokoll
XML 132k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel

20. Meddelande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp resultaten av begäran om att tillämpa brådskande förfaranden:

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel

Det beslutades genom ONU (602 röster för, 80 röster emot, 7 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - utskottet för rättsliga frågor

Det beslutades genom ONU (649 röster för, 36 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (587 röster för, 98 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (612 röster för, 73 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Hamninfrastrukturavgifter ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (596 röster för, 90 röster emot, 3 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (611 röster för, 75 röster emot, 3 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Talmannen läste upp resultaten av:

Statusavtalet mellan EU och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0057)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 1)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

   Statusavtalet mellan EU och Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Serbien ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0058)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 2)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

   Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Indien ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0059)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 3)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.

   Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ukraina ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0060)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 4)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.

Avtalet mellan EU och Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0061)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 5)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

   Avtalet mellan EU och Vitryssland om förenklat viseringsförfarande ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat viseringsförfarande [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0062)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 6)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten – protokoll ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående, å Europeiska unionens vägar, av protokoll om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0063)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 7)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

   Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Förlängning av protokollet ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0064)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 8)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningar till betänkanden som saknar ändringsförslag:

   Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen [2020/2051(INL)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Margarida Marques (A9-0099/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0065)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 9)

Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Tyskland och Schweiz ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0066)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 10)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Italien och Schweiz ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0067)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

   Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket *
Förslag till betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förkastades par en enda omröstning (P9_TA(2020)0068)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 12)

Talmannen läste upp resultaten av de delade omröstningarna om invändning:

Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Resolutionsförslag inlämnande i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Eleonora Evi

(enkel majoritet erfordrades)

DELADE OMRÖSTNINGAR

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0069)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 13)

Talmannen läste upp resultaten av besluten om ansvarsfrihet för år 2018:

   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0070)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 14)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0071)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 15)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0072)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 16)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0073)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 17)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0074)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 18)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0075)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 19)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0076)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 20)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0077)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 21)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0078)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 22)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0079)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 23)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0080)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 24)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0081)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 25)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (tidigare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0082)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 26)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0083)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 27)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0084)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 28)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0085)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 29)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0086)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 30)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0087)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 31)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0088)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 32)

Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0089)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 33)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0090)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 34)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0091)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 35)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0092)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 36)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0093)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 37)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0094)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 38)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0095)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 39)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0096)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 40)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Eurojust
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0097)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 41)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0098)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 42)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (före den 20 december 2018: byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0099)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 43)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0100)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 44)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0101)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 45)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (före den 11 december 2018: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0102)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 46)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0103)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 47)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0104)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 48)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0105)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 49)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0106)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 50)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0107)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 51)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0108)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 52)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0109)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 53)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0110)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 54)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0111)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 55)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0112)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 56)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0113)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 57)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0114)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 58)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0115)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 59)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0116)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 60)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0117)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 61)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0118)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 62)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0119)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 63)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0120)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 64)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen).

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy