Seznam 
Zápis
PDF 392kWORD 93k
Středa, 13. května 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Sdělení předsednictví
 5.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 6.Harmonogram dílčích zasedání
 7.Oprava (článek 241 jednacího řádu)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 10.Předložení dokumentů
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Petice
 14.Plán práce
 15.První hlasování
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 – Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (rozprava)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Členství v politických skupinách
 20.Oznámení výsledků hlasování
 21.Druhé hlasování
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno v pátek 17. dubna 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:03.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne zdravotních sester a připomněl, že Světová zdravotnická organizace rozhodla, že rok 2020 bude rokem zdravotních sester a porodních asistentek.

Předseda vzal hold zdravotnickému personálu za jeho nasazení v současné situaci a zdůraznil, že je třeba zachovat solidaritu a hledat koordinovanou evropskou reakci na zdravotní krize.

Předseda připomněl, že dne 9. května 2020 si připomínáme 70. výročí Schumanovy deklarace, a zdůraznil, že je nezbytné podnítit skutečnou solidaritu a zahájit rozsáhlou diskusi o budoucnosti Evropy a zároveň proaktivně reagovat na současné problémy.


4. Sdělení předsednictví

Předseda vystoupil se sdělením, ve kterém upřesnil preventivní opatření zavedená v prostorách Parlamentu s cílem omezit fyzický kontakt během tohoto dílčího zasedání.


5. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 16. a 17. dubna 2020, byly schváleny.

°
° ° °

Elżbieta Kruk oznámila, že byla přítomna na denních zasedáních, která se konala dne 15. července 2019, 9. října 2019 a 14. ledna 2020, její jméno však nebylo uvedeno na prezenčních listinách.

°
° ° °

Vystoupili: Thomas Waitz a Jörg Meuthen.


6. Harmonogram dílčích zasedání

Předseda oznámil, že na poslední schůzi Konference předsedů, která se konala v úterý 5. května 2020, se souhlasem předsedů politických skupin rozhodl, že toto dílčí zasedání bude trvat až do pátku 15. května 2020, aby mohl Parlament nadále v plné míře plnit svou úlohu, a to zejména úlohu rozpočtovou.


7. Oprava (článek 241 jednacího řádu)

Příslušný výbor předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P8_TA(2018)0307(COR01) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/222 (JO L 236, 19.9.2018, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2018 s cílem přijmout výše uvedené nařízení P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - výbor LIBE.

Oprava se v souladu s čl. 241 odst. 4 považuje za schválenou, pokud se do dvaceti čtyř hodin politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají, aby se o ní hlasovalo.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 71 jednacího řádu, že výbory AGRI a PECH rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

—   výbor AGRI: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   výbor PECH: návrh nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Zpravodaj: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

V souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu mohou poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, čtvrtka 14. května 2020, aby se o rozhodnutích o zahájení interinstitucionálních jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepsal v pátek 17. dubna 2020 tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19 (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, aby bylo řídícím orgánům nebo příslušným orgánům umožněno poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19 (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 týkající se platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol a výcviku podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Částečná obměna členů Účetního dvora – rakouský kandidát (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Nařízení Rady o dočasných opatřeních týkajících se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování (2020/2004(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (2019/0078M(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou-bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu (nyní Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (před 20. prosincem 2018: Úřad sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nyní Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (před 11. prosincem 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dříve Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 (2019/2126(INI)) - výbor BUDG - Zpravodaj: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru jménem Unie (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé, jménem Unie (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, jménem Unie (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimu (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Zpráva s doporučeními Komisi ohledně záchranné sítě na ochranu příjemců programů Unie: vypracování pohotovostního plánu VFR (2020/2051(INL)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021 (2019/2214(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry a o změně nařízení (EU) 2017/1369 a zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, pokud jde o zavedení dvou nových tříd bezpilotních systémů (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012 a (EU) č. 874/2012 týkající se označování některých výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 7. května 2020

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999, pokud jde o hodnoty pro potenciál globálního oteplování a pokyny pro inventury a pokud jde o inventurní systém Unie, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. května 2020

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 8. května 2020

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. dubna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. května 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI


12. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském druhém listopadovém, letošním druhém lednovém a dubnovém dílčím zasedání byla zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


13. Petice

Petice č. 0391-20 až 0524-20 byly dne 13. května 2020 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že dne 13. května 2020 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


14. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního květnového plenárního zasedání (651.596/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že obdržel šest žádostí o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) v souvislosti s pandemií COVID-19 s cílem přijmout na tomto dílčím zasedání tyto spisy:

—   Poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 (spis INTA);

—   Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) (spis JURI);

—   Poplatky za přístavní infrastrukturu (spis TRAN);

—   Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení) (spis TRAN);

—   Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb (spis TRAN) a

—   Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu (spis TRAN).

Předseda proto po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny konečného návrhu pořadu jednání:

Středa

Komise vzala zpět tuto námitku: Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamuid, haloxyfopu a mandestrobinu (bod 94 PDOJ) a spis byl tudíž stažen z pořadu jednání.

Hlasování:

První hlasování se bude konat od 15:30 do 16:45 a bude se týkat:

—   žádostí o použití postupu pro naléhavé případy (4 spisy TRAN, 1 spis INTA a 1 spis JURI) (bod 191 PDOJ),

—   8 jediných hlasování zahrnutých v konečném návrhu pořadu jednání (bod 190 PDOJ),

—   2 zpráv, které předkládá Markus Ferber (A9-0006/2020 a A9-0007/2020), zprávy, kterou předkládají Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0099/2020), a zprávy, kterou předkládá Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020),

—   dílčích hlasování o námitce: geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   všech rozhodnutí o udělení absolutoria (bod 193 PDOJ).

Výsledky prvního hlasování budou oznámeny v 19:45.

Druhé hlasování se bude konat od 20:00 do 21:15 a bude se týkat hlasování o prvním souboru pozměňovacích návrhů k návrhům usnesení o udělení absolutoria a konečného hlasování o námitce: geneticky modifikovaná sója (B9-0121/2020).

Rozpravy:

Dvě rozpravy na téma (bod 14 PDOJ a bod 148 PDOJ):

—   Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 a

—   Prohlášení Rady a Komise: Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy,

budou zahrnuty do společné rozpravy.

Tato rozprava se bude konat od 16:00 do 19:00.

Rozprava o prohlášeních Rady a Komise na téma: Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva (bod 12 PDOJ) je přesunuta na čtvrtek od 9:00 do 10:00.

Čtvrtek

Hlasování:

Denní zasedání začne v 9:00, kdy budou oznámeny výsledky druhého středečního hlasování.

První hlasování se bude konat od 9:30 do 10:45 a bude se týkat hlasování o druhém souboru pozměňovacích návrhů k návrhům usnesení o udělení absolutoria.

Výsledky prvního hlasování budou oznámeny ve 13:15.

Druhé hlasování se bude konat od 13:30 do 14:45 a bude se týkat:

—   konečného hlasování o návrzích usnesení o udělení absolutoria,

—   hlasování o zprávě, kterou předkládá Olivier Chastel (A9-0102/2020),

—   hlasování o spisu JURI (postup pro naléhavé případy): Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE).

Výsledky druhého hlasování budou oznámeny v 17:15.

Třetí hlasování se bude konat od 17:30 od 18:45 a bude se týkat hlasování o prvním souboru pozměňovacích návrhů ke spolupodepsanému návrhu usnesení Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020) a konečného hlasování o zprávě, kterou předkládá Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Pátek

Denní zasedání bude zahájeno v 9:15, kdy budou oznámeny výsledky čtvrtečního třetího hlasování.

První hlasování se bude konat od 9:30 do 10:45 a bude se týkat:

—   pozměňovacích návrhů ke spisům INTA a TRAN (postup pro naléhavé případy) a

—   druhého souboru pozměňovacích návrhů ke spolupodepsanému návrhu usnesení Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020).

Výsledky prvního hlasování budou oznámeny ve 13:15.

Druhé hlasování se bude konat od 14:15 do 15:30 a bude se týkat těchto konečných hlasování:

—   spolupodepsaný návrh usnesení Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020) a

—   spisy INTA a TRAN (postup pro naléhavé případy).

Výsledky druhého hlasování budou oznámeny v 17:30.

Třetí hlasování o případných dalších návrzích usnesení k novému víceletému finančnímu rámci, vlastním zdrojům a plánu obnovy by se případně konalo od 17:45 do 19:00 a výsledky hlasování by byly oznámeny v 21:00.

Sobota

V sobotu se nebude konat žádné zasedání.

Parlament s těmito návrhy vyslovil souhlas.

Plán práce byl tímto schválen.


15. První hlasování

Parlament hlasuje o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

—   Poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod;

—   Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Výbor pro právní záležitosti;

—   Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch;

—   Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch;

—   Poplatky za přístavní infrastrukturu ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch;

—   Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch.

Vystoupili: Clare Daly proti tomu, aby byl postup pro naléhavé případy použit pro dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb, a Adrián Vázquez Lázara (předseda výboru JURI) k postupu pro naléhavé případy použitému pro dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE).

Parlament hlasuje jediným hlasováním o:

—   Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Černou Horou při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Srbskem o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Srbsku ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Dohoda mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Aguilera (A9-0088/2020);

—   Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR
Zpráva o záchranné síti na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR [2020/2051(INL)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Spojeném království *
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlament hlasuje o dílčích hlasováních o návrhu usnesení B9-0121/2020:

Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D065067/03 ; 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Eleonora Evi

Parlament hlasuje o rozhodnutích o udělení absolutoria za rok 2018:

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dříve Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu (nyní Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (před 20. prosincem 2018: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nyní Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (před 11. prosincem 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Jelikož nebyl předložen žádný návrh na zamítnutí postojů Rady v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu, postoje Rady jsou prohlášeny za schválené:

—   Označování pneumatik: palivová účinnost a další parametry ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0055)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 75)

—   Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0056)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 76)

Hlasování se koná až do 16:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 19:45.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 15:31.)


16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:02.


17. Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 (2020/2625(RSP))

Prohlášení Rady a Komise: Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy (2020/2631(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Tom Vandendriessche za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec.

Vystoupil Charles Michel.

Vystoupil Siegfried Mureşan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík a Paolo Borchia.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev a Nils Ušakovs.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira a David McAllister.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Marco Zanni za skupinu ID o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga a Konstantinos Arvanitis za skupinu GUE/NGL o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes a Jan Olbrycht za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández a Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano a Valerie Hayer za skupinu Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE a Ryszard Antoni Legutko a Roberts Zīle za skupinu ECR o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 20 zápisu ze dne 14.5.2020 (pozměňovací návrhy k návrhům usnesení) a bod 6 zápisu ze dne 15.5.2020 (návrhy usnesení).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:57.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

18. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 19:45.


19. Členství v politických skupinách

Cristian Terheş již není členem skupiny S&D a s platností od 13. května 2020 se stal členem skupiny ECR.


20. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy:

Poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (602 pro, 80 proti, 7 zdržení se).

Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Výbor pro právní záležitosti

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (649 pro, 36 proti, 4 zdržení se).

Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (587 pro, 98 proti, 4 zdržení se).

Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (612 pro, 73 proti, 4 zdržení se).

Poplatky za přístavní infrastrukturu ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (596 pro, 90 proti, 3 zdržení se).

Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (611 pro, 75 proti, 3 zdržení se).

Předseda oznámil výsledky hlasování o:

Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Černou Horou při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0057)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 1)

Parlament schválil uzavření dohody.

   Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Srbskem o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Srbsku ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0058)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 2)

Parlament schválil uzavření dohody.

   Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0059)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 3)

Parlament schválil obnovení dohody.

   Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0060)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 4)

Parlament schválil obnovení dohody.

Dohoda mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0061)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 5)

Parlament schválil uzavření dohody.

   Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0062)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 6)

Parlament schválil uzavření dohody.

Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0063)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 7)

Parlament schválil uzavření protokolu.

   Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0064)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 8)

Parlament schválil uzavření dohody.

Předseda oznámil výsledky hlasování o zprávách bez pozměňovacích návrhů:

Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR
Zpráva o záchranné síti na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR [2020/2051(INL)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0099/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0065)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 9)

Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

přijaty jediným hlasováním (P9_TA(2020)0066)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod )

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

přijaty jediným hlasováním (P9_TA(2020)0067)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 11)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

   Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Spojeném království *
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

zamítnuty jediným hlasováním (P9_TA(2020)0068)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 12)

Předseda oznámil výsledky hlasování o dílčích hlasováním o námitce:

Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D065067/03 ; 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Eleonora Evi

(vyžaduje se prostá většina)

DÍLČÍ HLASOVÁNÍ

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0069)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 13)

Předseda oznámil výsledky hlasování o rozhodnutích o udělení absolutoria za rok 2018:

   Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0070)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 14)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0071)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 15)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0072)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 16)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0073)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 17)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0074)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 18)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0075)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 19)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0076)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 20)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0077)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 21)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0078)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 22)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0079)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 23)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0080)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 24)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0081)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 25)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dříve Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0082)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 26)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0083)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 27)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0084)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 28)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0085)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 29)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0086)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 30)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0087)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 31)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0088)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 32)

Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0089)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 33)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0090)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 34)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (nyní Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0091)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 35)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0092)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 36)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0093)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 37)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0094)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 38)

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0095)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 39)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0096)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 40)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu (nyní Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0097)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 41)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0098)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 42)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury na podporu BEREC (před 20. prosincem 2018: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0099)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 43)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0100)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 44)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nyní Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0101)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 45)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (před 11. prosincem 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0102)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 46)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0103)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 47)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0104)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 48)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0105)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 49)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0106)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 50)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0107)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 51)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0108)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 52)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0109)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 53)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0110)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 54)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0111)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 55)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0112)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 56)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0113)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 57)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0114)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 58)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0115)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 59)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0116)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 60)

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0117)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 61)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0118)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 62)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0119)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 63)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijaty (P9_TA(2020)0120)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 13., 14. a 15. května 2020, bod 64)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


21. Druhé hlasování

Parlament hlasuje o konečném hlasování o návrhu usnesení B9-0121/2020: geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlament hlasuje o prvním souboru pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria:

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl I – Evropský parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Hlasování se bude konat až do 21:15.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve čtvrtek 14. května 2020 v 9:00 (bod 3 zápisu ze dne 14.5.2020).


22. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


23. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 651.596/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 19:51.


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Poslední aktualizace: 3. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí