Indeks 
Protokol
PDF 402kWORD 91k
Onsdag den 13. maj 2020 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 6.Kalender over mødeperioder
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 13.Andragender
 14.Arbejdsplan
 15.Første afstemning
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 23. april 2020 - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (forhandling)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.De politiske gruppers sammensætning
 20.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 21.Anden afstemning
 22.Stemmeforklaringer
 23.Stemmerettelser og -intentioner
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt fredag den 17. april 2020, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 15.03.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en er erklæring i anledning af den internationale sygeplerskedag og mindede om, at Verdenssunhedsorganistionen (WHO) havde besluttet, at 2020 skulle være det internationale år for sygeplejersker og jordemødre.

Han hyldede sundhedspersonalet for dets engagement i den aktuelle situation og understregede nødvendigheden af at fortsætte indsatsen for solidarittet og af at finde et koordineret europæisk svar på sundhedskriser.

Formanden mindede om fejringen af 70-året for Schumanerklæringen den 9. maj 2020 og insisterede på, at det var vigtigt at skabe en reel solidaritet og indlede en grundig overvejelse af Europas fremtid, samtidig med at der skulle findes omgående løsninger på de aktuelle problemer.


4. Meddelelse fra formanden

Formanden kom med en meddelelse, hvori han præciserede de forebyggende foranstaltninger, der var truffet i Parlamentets bygninger for at sikre fysisk afstand under nærværende mødeperiode.


5. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 16. april 2020 og 17. april 2020 godkendtes.

°
° ° °

Elżbieta Kruk meddelte, at hun havde været til stede på møderne den 15. juli 2019, den 9. oktober 2019 og den 14. januar 2020, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisterne.

°
° ° °

Talere: Thomas Waitz og Jörg Meuthen.


6. Kalender over mødeperioder

Formanden meddelte, at han på Formandskonferences sidste møde tirsdag den 5. maj 2020 i overensstemmelse med formændene for de politiske grupper havde besluttet at forlænge indeværende mødeperiode indtil fredag den 15. maj 2020 med henblik på at sikre, at Parlamentet fuldt ud kunne udfylde sin rolle, særligt sin budgetmæssige rolle.


7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 241)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P8_TA(2018)0307(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE.

Denne berigtigelse anses i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 241, stk. 4, for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.


8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 71 afgørelserne fra AGRI og PECH om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger:

—   AGRI: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   PECH: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Ordfører:: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 71, stk. 2, kunne medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, inden kl. 24.00 den følgende dag, torsdag den 14. maj 2020, skriftligt anmode om, at afgørelserne om at indlede forhandlinger skulle sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han sammen med formanden for Rådet fredag den 17. april 2020 havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014, for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til håndtering af udbruddet af covid-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 og (EU) nr. 1379/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger til afbødning af covid-19-udbruddets følgevirkninger for fiskeri- og akvakultursektoren (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr, for så vidt angår datoerne for anvendelse af visse af dens bestemmelser (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2020/000 TA 2020 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/352 med henblik på at give havnemyndigheder eller kompetente myndigheder mulighed for at tilvejebringe fleksibilitet for så vidt angår opkrævning af havneinfrastrukturafgifter i forbindelse med covid-19-udbruddet (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet i lyset af covid-19-pandemien (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperiode (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige og midlertidige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og om gyldigheden af visse certifikater, licenser og godkendelser/tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at yde ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den østrigske kandidat (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Rådets forordning om midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE-selskabers) og europæiske andelsselskabers (SCE-selskabers) generalforsamlinger (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning Henstilling til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om forberedelsen af gennemgangsprocessen for ikkespredningstraktaten (NPT) i 2020, kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning (2020/2004(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) (2019/0078M(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (inden den 20. december 2018: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (tidligere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Betænkning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 (2019/2126(INI)) - BUDG udvalg - Ordfører: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan (2020/2051(INL)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021 (2019/2214(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 for så vidt angår indførelse af to nye klasser af ubemandede luftfartøjer (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2020

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 for så vidt angår mærkning af visse energirelaterede produkter (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2020

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2020

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/124 for så vidt angår visse bestemmelser i og bilag til Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhavs (NAFO) bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2020

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. april 2020

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe tilføjes til skemaet i bilagets punkt I, og Bosnien-Hercegovina, Etiopien, Guyana, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Sri Lanka og Tunesien udgår af nævnte skema (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. maj 2020

henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår værdier for globale opvarmningspotentialer og retningslinjer for opgørelser og Unionens opgørelsessystem og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. maj 2020

henvist til kor. udv.: ENVI, ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. maj 2020

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidig ekstraordinær støtte til privat oplagring af visse oste og om forudfastsættelse af støtten (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. april 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. april 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fravigelse i 2020 som følge af covid-19-pandemien af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår frugt- og grøntsagssektoren og af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 for så vidt angår vinsektoren (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. maj 2020

henvist til kor. udv.: AGRI


12. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne november II 2019, januar II 2020 og april 2020 forelå på Parlamentets websted.


13. Andragender

Andragenderne fra nr. 0391-20 til nr. 0524-20 var blevet optaget i registret den 13. maj 2020 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 13. maj 2020 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj 2020 (651.596/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden meddelte, at han havde modtaget seks anmodninger om anvendelse af uopsættelighedsproceduren forretningsordenens artikel 163) på baggrund af covid-19-pandemien med henblik på vedtagelse af følgende dossierer under indeværende mødeperiode.

—   Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen (dossier fra INTA);

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger (dossier fra JURI);

—   Havneinfrastrukturafgifter (dossier fra TRAN);

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) (dossier fra TRAN);

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester (dossier fra TRAN) og

—   Den fjerde jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioderne (dossier fra TRAN).

Som følge heraf foreslog formanden efter høring af de politiske grupper følgende ændringer til det endelige udkast til dagsorden:

Onsdag

Kommissionen havde tilbagetrukket: Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112 stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop og mandestrobin (punkt 94 i PDOJ), og som følge heraf var dossieret blevet taget af dagsordenen.

Afstemninger:

Den første afstemningsrunde ville være åben kl. 15.30-16.45 med afstemningerne om:

—   anmodningerne om anvendelse af uopsættelighedsproceduren (4 dossierer fra TRAN, 1 dossier fra INTA og 1 dossier fra JURI) (punkt 191 i PDOJ),

—   de 8 enkelte afsteminger i det endelige udkast til dagsorden (punkt 190 i PDOJ),

—   de 2 betænkninger af Markus Ferber (A9-0006/2020 og A9-0007/2020), betænkningen af Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0099/2020) og betænkningen af Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020),

—   de opdelte afstemninger om indsigelsen: Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   alle dechargeafgørelserne (punkt 193 i PDOJ).

Resultaterne af den først afstemningsrunde ville blive meddelt kl. 19.45.

Den anden afstemningsrunde ville være åben kl. 20-21.15 med afstemingerne om den første ombæring af ændringsforslag til beslutningsforslagene vedrørene decharge og den endelige afstemning om indsigelsen: (B9-0121/2020).

Forhandlinger:

De to forhandlinger (punkt 14 i PDOJ og punkt148 i PDOJ) om henholdsvis:

—   Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 23. april 2020 og

—   Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan,

ville være genstand for en fælles drøftelse.

Denne forhandling ville finde sted fra kl. 16.00-19.00.

Forhandlingen om redegørelserne fra Rådet og Kommissionen - Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder (punkt 12 i PDOJ) var blevet udsat fra kl. 9.00 til kl. 10.00.

Torsdag

Afstemninger:

Mødet åbnet kl. 9.00 med meddelelsen om afstemningsresultaterne fra den anden afstemningsrunde onsdag.

Den første afstemningsrunde ville være åben kl. 9.30-10.455 med en afsteming om den anden ombæring af ændringsforslag til beslutningsforslagene vedrørene decharge.

Resultaterne af den første afstemningsrunde ville blive meddelt kl. 13.15.

Den anden afstemningsrunde ville være åben kl. 13.30-14.45 med:

—   den endelige afstemning om beslutningsforslagene vedrørende decharge,

—   afstemningen om betænkningen af Olivier Chastel (A9-0102/2020),

—   afstemningen om dossieret fra JURI (uopsættelighedsprocefure): Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger.

Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive meddelt kl. 17.15.

Den tredje afstemningsrunde ville være åben kl. 17.30-18.45 med afstemingerne om den første ombæring af ændringsforslag til det fælles underskrevne beslutningsforslag - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (B9-0158/2020) og den endelige afsteming om betænkningen af Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Fredag

Mødet åbnet kl. 9.15 med meddelelsen om afstemningsresultaterne fra den tredje afstemningsrunde torsdag.

Den første afstemningsrunde ville være åben kl. 9.30-10.45 med afstemningerne om:

—   ændringsforslagene til dossiererne fra INTA og TRAN (uopsættelighedsprocedure) og

—   den anden ombæring af ændringsforslag til det fælles underskrevne beslutningsforslag - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (B9-0158/2020).

Resultaterne af den første afstemningsrunde ville blive meddelt kl. 13.15.

Den anden afstemningsrunde ville være åben kl. 14.15-15.30 med de endelige afstemninger om:

—   det fælles underskrevne beslutningsforslag - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (B9-0158/2020), et

—   dossiererne fra INTA og TRAN (uopsættelighedsprocedure).

Resultaterne af den anden afstemningsrunde ville blive meddelt kl. 17.30.

En tredje afstemningsrunde om andre beslutningsforslag om Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan ville eventuelt være åben kl. 17.45-19.00, og afstemningsresultaterne ville blive meddelt kl. 21.

Lørdag

Der ville ikke blive afholdt noget møde lørdag.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Første afstemning

Parlamentet stemte om følgende anmodninger om anvendelse af uopsættelighedsproceduren (jf. forretningsordenens artikel 163):

—   Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Udvalget om International Handel;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Retsudvalget;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Transport- og Turismeudvalget;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Transport- og Turismeudvalget;

—   Havneinfrastrukturafgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Transport- og Turismeudvalget;

—   Den fjerde jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioderne ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Transport- og Turismeudvalget.

Talere: Clare Daly imod anvendelsen af uopsættelighedsproceduren på Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester og Adrián Vázquez Lázara (formand for JURI) om anvendelse af uopsættelighedsproceduren på Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger.

Parlamentet stemte ved enkelt afsteming om:

—   Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Indien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Ukraine ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan [2020/2051(INL)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførelse af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlamentet afholdt de delte afstemninger om forslag til beslutning B9-0121/2020:

Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp og Eleonora Evi

Parlamentet stemte om dechargeafgørelserne for 2018:

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (tidligere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Decharge 2018: Eurojust
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (inden den 20. december 2018: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og KvinderBetænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Da der ikke var stillet nogen forslag om forkastelse af Rådets holdning, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, meddeltes Rådets følgende holdninger godkendt:

—   Mærkning af dæk: brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0055)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 75)

   Mindstekrav til genbrug af vand ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0056)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 76)

Afstemningen var åben til kl.16.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.45.

(Mødet udsat kl. 15.31.)


16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.02.


17. Konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 23. april 2020 - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 23. april 2020 (2020/2625(RSP))

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan (2020/2631(RSP))

Charles Michel (formand for Det Europæiske Råd) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Tom Vandendriessche for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, løsgænger.

Taler: Charles Michel.

Taler: Siegfried Mureşan.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík og Paolo Borchia.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Thomas Waitz, Charlie Weimers. Andrey Kovatchev og Nils Ušakovs.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira og David McAllister.

Talere:Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) og Nikolina Brnjac (formand for Rådet).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Marco Zanni for ID-Gruppen, om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga og Konstantinos Arvanitis, for GUE/NGL-Gruppen, om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes og Jan Olbrycht, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández og Eider Gardiazabal Rubial, for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş, Luis Garicano og Valerie Hayer, for Gruppen Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts og Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen, og Ryszard Antoni Legutko og Roberts Zīle, for ECR-Gruppen, om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 20 i protokollen af 14.5.2020 (ændringsforslag til beslutningsforslagene) og punkt 6 i protokollen af 15.5.2020 (beslutningsforslag).

(Mødet afbrudt kl. 18.57.)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

18. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 19.45.


19. De politiske gruppers sammensætning

Cristian Terheş var ikke længere medlem af S&D-Gruppen og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 13. maj 2020.


20. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om anmodningerne om anvendelse af uopsættlighedsproceduren:

Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Udvalget om International Handel

Ved afstemning ved navneopråb (602 for, 80 imod, 7 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Retsudvalget

Ved afstemning ved navneopråb (649 for, 36 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (587 for, 98 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (612 for, 73 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Havneinfrastrukturafgifter ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (596 for, 90 imod, 3 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Den fjerde jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioderne ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (611 for, 75 imod, 3 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om:

Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0057)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 1)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

   Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0058)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 2)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

   Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Indien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0059)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 3)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.

   Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Ukraine ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0060)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 4)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.

Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0061)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 5)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

   Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0062)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 6)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0063)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 7)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

   Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0064)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 8)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen omles rapports ne contenant aucun amendement:

   Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan [2020/2051(INL)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0065)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 9)

International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0066)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 10)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførelse af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0067)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

   Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forkastet par enkelt afstemning (P9_TA(2020)0068)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 12)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen omles votes par division sur l'objection:

Delt afstemning om indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp og Eleonora Evi

(Simpelt flertal påkrævet)

DELT AFSTEMNING

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0069)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 13)

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om afgørelserne vedrørende decharge for 2018:

   Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0070)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 14)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0071)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 15)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0072)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 16)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0073)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 17)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0074)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 18)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0075)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 19)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0076)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 20)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0077)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 21)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0078)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 22)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0079)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 23)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0080)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 24)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0081)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 25)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (tidligere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0082)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 26)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0083)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 27)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0084)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 28)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0085)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 29)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0086)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 30)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0087)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 31)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion V - Revisionsretten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0088)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 32)

Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0089)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 33)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0090)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 34)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (nu Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0091)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 35)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0092)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 36)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0093)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 37)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0094)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 38)

Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0095)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 39)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0096)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 40)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Eurojust
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust (nu Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0097)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 41)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0098)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 42)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (inden den 20. december 2018: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0099)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 43)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0100)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 44)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (nu Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0101)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 45)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0102)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 46)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0103)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 47)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0104)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 48)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0105)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 49)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0106)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 50)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0107)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 51)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0108)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 52)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0109)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 53)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0110)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 54)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0111)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 55)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0112)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 56)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0113)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 57)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0114)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 58)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0115)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 59)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0116)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 60)

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0117)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 61)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0118)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 62)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0119)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 63)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0120)
(Afstemningen som helhed: bilaget ”Afstemningsresultater” af 13. 14. og 15. maj 2020, punkt 64)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b)).


21. Anden afstemning

Parlamentet gennemførte den endelige afstemning om forslag til beslutning B9-0121/2020: Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlamentet stemte om den første ombæring af ændringsforslag til beslutningsforslagene vedrørende decharge:

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort torsdag den 14. maj 2020 kl. 9.00 (punkt 3 i protokollen af 14.5.2020).


22. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


23. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 651.596/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 19.51.


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Seneste opdatering: 3. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik