Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 386kWORD 91k
Kolmapäev, 13. mai 2020 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Istungi juhataja avaldused
 4.Juhataja teadaanne
 5.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 6.Osaistungjärkude ajakava
 7.Parandus (kodukorra artikkel 241)
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Petitsioonid
 14.Tööplaan
 15.Esimene hääletusvoor
 16.Istungi jätkamine
 17.Euroopa Ülemkogu 23. aprilli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused - Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava (arutelu)
 18.Istungi jätkamine
 19.Fraktsioonide koosseis
 20.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 21.Teine hääletusvoor
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Reedel, 17. aprillil 2020 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 15.03.


3. Istungi juhataja avaldused

Parlamendi president tegi avalduse seoses rahvusvahelise meditsiiniõdede päevaga ja tuletas meelde, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas 2020. aasta meditsiiniõdede ja ämmaemandate aastaks.

Ta avaldas austust tervishoiutöötajatele nende tegutsemise eest praeguses olukorras ning toonitas vajadust olla jätkuvalt solidaarne ja leida tervishoiukriisidele Euroopa kooskõlastatud lahendus.

President tuletas meelde Schumani deklaratsiooni 70. aastapäeva tähistamist 9. mail 2020 ning toonitas, kui tähtis on luua tõeline solidaarsus ja mõtiskleda tõsiselt Euroopa tuleviku üle, otsides koheselt vastuseid praegustele probleemidele.


4. Juhataja teadaanne

Parlamendi president esines teadaandega, milles ta selgitas Euroopa Parlamendis võetud ennetusmeetmeid, millega nähakse ette suhtlemisdistantsi hoidmine selle osaistungjärgu ajal.


5. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 16.–17. aprilli 2020 istungite protokollid.

°
° ° °

Elżbieta Kruk andis teada, et ta osales 15. juuli 2019. aasta, 9. oktoobri 2019. aasta ja 14. jaanuari 2020. aasta istungitel, aga tema nime ei ole osalejate nimekirjas.

°
° ° °

Sõna võtsid Thomas Waitz ja Jörg Meuthen.


6. Osaistungjärkude ajakava

Parlamendi president andis teada, et esimeeste konverents otsustas oma viimasel koosolekul teisipäeval, 5. mail 2020 kokkuleppel fraktsioonide esimeestega pikendada käesolevat osaistungjärku reede, 15. mai 2020. aastani, et parlament saaks täita täielikult oma ülesandeid, eelkõige eelarve osas.


7. Parandus (kodukorra artikkel 241)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P8_TA(2018)0307(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määruses (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1) (5. juulil 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE-komisjon.

Vastavalt kodukorra artikli 241 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks.


8. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)

Parlamendi president tegi kodukorra artikli 71 kohaselt teatavaks AGRI- ja PECH-komisjoni otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel:

—   AGRI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Raportöör: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   PECH-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Raportöör: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Kodukorra artikli 71 lõike 2 kohaselt võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda enne neljapäeva, 14. mai 2020 keskööd kirjalikult, et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)

Parlamendi president andis teada, et ta kirjutas reedel, 17. aprillil 2020 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1301/2013 ja (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel, et reageerida COVID 19 puhangule (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 223/2014 seoses erimeetmete kehtestamisega, et reageerida COVID 19 puhangule (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 508/2014 ja (EL) nr 1379/2013 seoses erimeetmetega, et leevendada COVID 19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse meditsiiniseadmeid käsitlevat määrust (EL) 2017/745 selle teatavate sätete kohaldamise kuupäevade osas (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

nõuandvad komisjonid:

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb makromajandusliku finantsabi andmist laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/352, et võimaldada sadama pidajatel või pädevatel asutustel olla paindlikud sadamataristu kasutustasude nõudmisel seoses COVID-19 puhanguga (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta seoses COVID-19 pandeemiaga (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/797 ja direktiivi (EL) 2016/798 nende ülevõtmise perioodi pikendamise osas (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse konkreetsed ja ajutised meetmed seoses COVID-19 puhanguga ning milles käsitletakse teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade kehtivust ning teatavate korraliste kontrollide ja koolituste edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

- Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

nõuandvad komisjonid:

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses erimeetmetega EAFRD raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks COVID-19 puhangule reageerimiseks (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – AT kandidaat (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CONT

- Nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutisi meetmeid (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

JURI

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamist ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalusi (2020/2004(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta (2019/0078M(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Raport ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Raport Eurojusti (praegu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Raport BERECi Tugiameti (enne 20. detsembrit 2018 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) (enne 11. detsembrit 2018: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Raport Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (endine Euroopa Lennundusohutusamet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne (2019/2126(INI)) – BUDG-komisjon - Raportöör: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimise kohta (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Raport soovitustega komisjonile mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamise kohta, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks (2020/2051(INL)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Raport Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2019/2214(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajatega seotud märgistamist ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1369 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb vee taaskasutuse miinimumnõudeid (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/945 seoses kahe uue mehitamata õhusõidukite süsteemide klassi kehtestamisega (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruste (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012 ja (EL) nr 874/2012 teatavaid keeleversioone teatavate energiamõjuga toodete märgistamise osas (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete teatavate sätete ja lisade osas (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses veeloomade ja neilt saadud loomsete saaduste liidusisese liikumisega seotud loomatervisenõuete ja sertifikaate käsitlevate nõuetega (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust 2016/1675 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849) seoses Bahama, Barbadose, Botswana, Ghana, Jamaica, Kambodža, Mauritiuse, Mongoolia, Myanmari/Birma, Nicaragua, Panama ja Zimbabwe lisamisega lisa I punkti tabelisse ning Bosnia ja Hertsegoviina, Etioopia, Guyana, Laose Demokraatliku Rahvavabariigi, Sri Lanka ja Tuneesia kustutamisega sellest tabelist (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 7. maist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 seoses globaalse soojendamise potentsiaali väärtuste ja inventuurisuuniste ning liidu inventuurisüsteemiga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. maist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. maist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustamistoetuse kava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. aprillist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega tehakse COVID-19 pandeemia tõttu 2020. aasta kohta erand komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori osas ning komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2016/1149 veinisektori osas (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. maist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI


12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2019. aasta novembri II, 2020. aasta jaanuari II ja aprilli osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


13. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0391-20–0523-20 kanti 13. mail 2020 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 13. mail 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


14. Tööplaan

Jagati laiali 2020. aasta mai täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (651.596/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158).

Parlamendi president andis teada, et talle on esitatud seoses COVID-19 pandeemiaga kuus taotlust kohaldada kiirmenetlust (kodukorra artikkel 163), et võtta sellel osaistungjärgul vastu järgmised dokumendid:

—   makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis (INTA);

—   Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed (JURI);

—   sadamataristu kasutustasud (TRAN);

—   ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) (TRAN);

—   ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega (TRAN);

—   neljanda raudteepaketi ülevõtmistähtaja pikendamine (TRAN).

President tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks lõplikus päevakorra projektis.

Kolmapäev

Komisjon võttis tagasi vastuväite teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi, haloksüfopi ja mandestrobiini jääkide piirnormide kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 94) ja seetõttu võeti see punkt päevakorrast maha.

Hääletused

Esimene hääletusvoor toimub kell 15.30–16.45 ja hääletusele pannakse järgmised dokumendid:

—   kiirmenetluse kohaldamise taotlused (4 TRAN-komisjoni dokumenti, 1 INTA-komisjoni ja 1 JURI-komisjoni dokument) (lõpliku päevakorra projekti punkt 191),

—   8 lõplikku päevakorra punkti kantud tervikhääletust (lõpliku päevakorra projekti punkt 190),

—   2 Markus Ferberi raportit (A9-0006/2020 ja A9-0007/2020), Jan Olbrychti ja Margarida Marquesi raport (A9-0099/2020) ja Juan Fernando López Aguilari raport (A9-0100/2020),

—   osade kaupa hääletused vastuväite üle, mis puudutab geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   kõik eelarve täitmisele heakskiidu andmist puudutavad otsused (lõpliku päevakorra projekti punkt 193).

Esimese hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kl 19.45.

Teine hääletusvoor toimub kl 20.00–21.15 ning hääletusele pannakse esimene muudatusettepanekute plokk eelarve täitmisele heakskiidu andmist puudutavate resolutsiooni ettepanekute kohta ning toimub lõpphääletus geneetiliselt muundatud sojauba puudutava vastuväite üle (B9-0121/2020).

Arutelud

Toimub ühisarutelu; käsitletakse kaht teemat (lõpliku päevakorra projekti punktid 14 ja 148)

—   Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 23. aprilli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused ning

—   nõukogu ja komisjoni avaldused, mis käsitlevad uut mitmeaastast finantsraamistikku, omavahendeid ja majanduse taastamise kava.

Arutelu toimub kl 16.00–19.00.

Arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle (Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (lõpliku päevakorra projekti punkt 12)) lükati edasi neljapäevale ja toimub kl 9.00–10.00.

Neljapäev

Hääletused

Istung algab kl 9.00 kolmapäeval toimunud teise hääletusvooru tulemuste teatavaks tegemisega.

Esimene hääletusvoor toimub kl 9.30–10.45 ja hääletusele pannakse eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsioonide kohta esitatud teine muudatusettepanekute plokk.

Esimese hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kl 13.15.

Teine hääletusvoor toimub kl 13.30–14.45 järgmiselt:

— lõpphääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsiooni ettepanekute üle,

— hääletus Olivier Chasteli raporti (A9-0102/2020) üle,

— hääletus JURI-komisjoni dokumendi üle (kiirmenetlus): Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed.

Teise hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kl 17.15.

Kolmas hääletusvoor toimub kl 17.30–18.45 ja hääletusele pannakse esimene plokk muudatusettepanekuid, mis on esitatud resolutsiooni ettepaneku ühise teksti kohta, mis käsitleb uut mitmeaastast finantsraamistikku, omavahendeid ja majanduse taastamise kava (B9-0158/2020), ja toimub lõpphääletus Olivier Chasteli raporti (A9-0102/2020) üle.

Reede

Istung algab kl 9.15 neljapäeval toimunud kolmanda hääletusvooru tulemuste teatavaks tegemisega.

Esimene hääletusvoor toimub kl 9.30–10.45 ja hääletusele pannakse järgmised dokumendid:

— INTA- ja TRAN-komisjoni dokumentide (kiirmenetlus) kohta esitatud muudatusettepanekud ja

— teine plokk muudatusettepanekuid, mis esitati resolutsiooni ettepaneku ühise teksti kohta ja mis käsitleb uut mitmeaastast finantsraamistikku, omavahendeid ja majanduse taastamise kava (B9-0158/2020).

Esimese hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kl 13.15.

Teine hääletusvoor toimub kl 14.15–15.30 ja lõpphääletusele pannakse

— resolutsiooni ettepaneku ühine tekst, mis käsitleb uut mitmeaastast finantsraamistikku, omavahendeid ja majanduse taastamise kava (B9-0158/2020), ning

— INTA- ja TRAN-komisjoni dokumendid (kiirmenetlus).

Teise hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kl 17.30.

Kolmas hääletusvoor muude resolutsiooni ettepanekute üle, mis käsitlevad uut mitmeaastast finantsraamistikku, omavahendeid ja majanduse taastamise kava, toimub kl 17.45–19.00 ning hääletuse tulemused tehakse teatavaks kl 21.00.

Laupäev

Laupäeval istungit ei toimu.

Parlament oli ettepanekutega nõus.

Tööplaan kinnitati.


15. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmised kiirmenetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

—   Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - rahvusvahelise kaubanduse komisjon;

—   Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - õiguskomisjon;

—   Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon;

—   Ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon;

—   Sadamataristu kasutustasud ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon;

—   Neljanda raudteepaketi ülevõtmistähtaja pikendamine ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon.

Sõna võtsid Clare Daly kiirmenetluse kohaldamise vastu ajutiste meetmete suhtes seoses lennuteenuste osutamisega ja Adrián Vázquez Lázara (JURI-komisjoni esimees) kiirmenetluse kohaldamise üle seoses Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutiste meetmetega.

Tervikhääletusele pandi:

—   Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitlev ELi ja Montenegro vaheline staatust käsitlev kokkulepe ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbias käsitlev ELi ja Serbia vaheline staatust käsitlev kokkulepe ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   ELi ja India vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   ELi ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   ELi ja Valgevene vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   ELi ja Valgevene vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokoll ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. Protokolli kehtivusaja pikendamine ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamine, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks
Raport soovitustega komisjonile mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamise kohta, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks [2020/2051(INL)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Saksamaa ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Itaalia ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Ühendkuningriigiga *
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Osade kaupa hääletusele pandi resolutsiooni ettepanek B9-0121/2020:

Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Resolutsiooni ettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 112 artiklitele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi

Hääletusele pandi järgmised otsused 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta:

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (endine Euroopa Lennundusohutusamet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Raport Eurojusti (praegu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (enne 20. detsembrit 2018 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) (enne 11. detsembrit 2018: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

  • 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse InstituutRaport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Kuna kodukorra artiklite 67 ja 68 kohaselt ei esitatud nõukogu seisukohtade kohta ühtegi vastuväidet, loeti järgmised nõukogu seisukohad vastuvõetuks:

—   Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajatega seotud märgistamine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajatega seotud märgistamist ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1369 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0055)

(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 75)

—   Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0056)

(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 76)

Hääletuse lõpp kl 16.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kl 19.45.

(Istung katkestati kell 15.31.)


16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.02.


17. Euroopa Ülemkogu 23. aprilli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused - Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 23. aprilli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (2020/2625(RSP))

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Tom Vandendriessche fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Charles Michel.

Sõna võttis Siegfried Mureşan.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík ja Paolo Borchia.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev ja Nils Ušakovs.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira ja David McAllister.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Marco Zanni fraktsiooni ID nimel järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse elavdamise kava kohta (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga ja Konstantinos Arvanitis fraktsiooni GUE/NGL nimel järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes ja Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández ja Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş, Luis Garicano ja Valerie Hayer fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller, Philippe Lamberts ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ryszard Antoni Legutko ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14. mai 2020 (muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta) ja 15. mai 2020 (resolutsiooni ettepanekud).

(Istung katkestati kell 18.57.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 19.45.


19. Fraktsioonide koosseis

Cristian Terheş ei ole enam fraktsiooni S&D liige ning liitus 13. mail 2020 fraktsiooniga ECR.


20. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

President luges ette kiirmenetluse kohaldamise taotluste hääletuse tulemused:

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Nimelisel hääletusel (602 poolt, 80 vastu, 7 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - õiguskomisjon

Nimelisel hääletusel (649 poolt, 36 vastu, 4 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (587 poolt, 98 vastu, 4 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (612 poolt, 73 vastu, 4 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Sadamataristu kasutustasud ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (596 poolt, 90 vastu, 3 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Neljanda raudteepaketi ülevõtmistähtaja pikendamine ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (611 poolt, 75 vastu, 3 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

President luges ette hääletuse tulemused:

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitlev ELi ja Montenegro vaheline staatust käsitlev kokkulepe ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitleva Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0057)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

   Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbias käsitlev ELi ja Serbia vaheline staatust käsitlev kokkulepe ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0058)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

   ELi ja India vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0059)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.

   ELi ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0060)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.

ELi ja Valgevene vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0061)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

   ELi ja Valgevene vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0062)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokoll ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0063)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.

   ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. Protokolli kehtivusaja pikendamine ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0064)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

President luges ette hääletuse tulemused raportite üle, mille kohta muudatusettepanekuid ei esitatud:

   Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamine, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks
Raport soovitustega komisjonile mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamise kohta, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks [2020/2051(INL)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0065)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Saksamaa ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0066)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Itaalia ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Nõutav lihthäälteenamus)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0067)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

   Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Ühendkuningriigiga *
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Tagasi lükatud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0068)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

President luges ette osade kaupa hääletuse tulemused vastuväite üle, mis puudutas järgmist:

Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Resolutsiooni ettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi

(Nõutav lihthäälteenamus)

OSADE KAUPA HÄÄLETUS

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0069)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

President luges ette hääletuse tulemused 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste üle:

   2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0070)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0071)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0072)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0073)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0074)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0075)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0076)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0077)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0078)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0079)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0080)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0081)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (endine Euroopa Lennundusohutusamet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0082)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0083)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0084)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0085)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0086)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0087)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0088)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0089)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0090)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) (praegu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0091)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0092)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 36)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0093)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 37)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0094)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 38)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0095)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 39)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0096)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 40)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
Raport Eurojusti (praegu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0097)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 41)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0098)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 42)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (enne 20. detsembrit 2018 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0099)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 43)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0100)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 44)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (nüüd Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0101)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 45)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) (enne 11. detsembrit 2018: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0102)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 46)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0103)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 47)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0104)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 48)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0105)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0106)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0107)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 51)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0108)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 52)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0109)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 53)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0110)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 54)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0111)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 55)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0112)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 56)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0113)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 57)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0114)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 58)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0115)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 59)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0116)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 60)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0117)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 61)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0118)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 62)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2020)0119)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 63)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0120)
(Hääletuse üksikasjad: 13., 14. ja 15. mai 2020 lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 64)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


21. Teine hääletusvoor

Lõpphääletusele pandi resolutsiooni ettepanek B9-0121/2020: Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 × A5547-127).

Hääletusele pandi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsioonide kohta esitatud esimene muudatusettepanekute plokk:

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0021/2020)

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Hääletuse lõpp kl 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks neljapäeval, 14. mail 2020 kl 9.00 (14.5.2020 protokollipunkt 3).


22. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib hääletuse selgitus olla pikem kui 400 sõna.


23. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 651.596/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 19.51.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Vabandataval põhjusel puudujad:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Viimane päevakajastamine: 17. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika