Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 385kWORD 91k
Keskiviikko 13. toukokuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 6.Istuntokalenteri
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Vetoomukset
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Ensimmäinen äänestys
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät – Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma (keskustelu)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 20.Äänestystulosten ilmoittaminen
 21.Toinen äänestys
 22.Äänestysselitykset
 23.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Perjantaina 17. huhtikuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 15.03.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman kansainvälisen sairaanhoitajapäivän johdosta ja muistutti, että Maailman terveysjärjestö (WHO) on julistanut vuoden 2020 kätilöiden ja sairaanhoitajien vuodeksi.

Hän ylisti hoitohenkilöstön panosta tässä tilanteessa ja korosti tarvetta pitää kiinni yhteisvastuun tavoitteesta ja löytää terveyskriiseihin yhteensovitettu eurooppalainen ratkaisu.

Puhemies muistutti Schuman-julistuksen 70. vuotispäivästä 9. toukokuuta 2020 ja tähdensi, että on tärkeää edistää todellista solidaarisuutta ja käynnistää laajamittainen keskustelu Euroopan tulevaisuudesta samalla kun nykyisiin ongelmiin vastataan välittömästi.


4. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies täsmensi parlamentissa käyttöönotettuja ennaltaehkäiseviä toimia lähikontaktien välttämiseksi tämän istuntojakson aikana.


5. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

16. huhtikuuta 2020 ja 17. huhtikuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Elżbieta Kruk ilmoitti olleensa läsnä istunnoissa 15. heinäkuuta 2019, 9. lokakuuta 2019 ja 14. tammikuuta 2020, vaikka hänen nimensä ei ole läsnäololistoissa.

°
° ° °

Puheenvuorot: Thomas Waitz ja Jörg Meuthen.


6. Istuntokalenteri

Puhemies ilmoitti, että viimeisimmässä puheenjohtajakokouksessa tiistaina 5. toukokuuta 2020 hän päätti yhdessä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa pidentää tämän istuntojakson kestoa perjantaihin 15. toukokuuta 2020 saakka. Näin parlamentti pystyy edelleen hoitamaan täysimääräisesti myös talousarvioon liittyvän tehtävänsä.


7. Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P8_TA(2018)0307(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE-valiokunta.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.


8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti AGRI- ja PECH-valiokunnan päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   AGRI-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

—   PECH-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Esittelijä: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi esittää huomenna torstaina 14. toukokuuta 2020 ennen keskiyötä kirjallisen pyynnön siitä, että neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti allekirjoittaneensa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa perjantaina 17. huhtikuuta 2020 seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD))

- Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 508/2014 ja (EU) N:o 1379/2013 muuttamisesta covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2020/000 TA 2020 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/352 muuttamisesta, jotta sataman hallintoelimet tai toimivaltaiset viranomaiset voivat tarjota joustovaraa satamainfrastruktuurimaksujen perinnässä covid-19-epidemian yhteydessä (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/797 ja direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetun määräajan jatkamiseksi (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi covid-19-epidemian johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – ehdokas AT (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Neuvoston asetus eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi (2020/2004(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019-2024) tekemisestä (2019/0078M(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (nykyisin Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (nykyisin Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (ennen 20. joulukuuta 2018 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyään Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) (ennen 11. päivää joulukuuta 2018: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (aiemmin Euroopan lentoturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019 (2019/2126(INI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle turvaverkosta unionin ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen (2020/2051(INL)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2021 (2019/2214(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) N:o 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 muuttamisesta kahden uuden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien luokan käyttöön ottamiseksi (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012 ja (EU) N:o 874/2012 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta tiettyjen energiaan liittyvien tuotteiden merkintöjen osalta (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 muuttamisesta (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/124 muuttamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden tiettyjen määräysten ja liitteiden osalta (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin vesieläinten ja vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä ja sen todentamista koskevien vaatimusten osalta (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Bahama, Barbados, Botswana, Ghana, Jamaika, Kambodža, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama ja Zimbabwe liitteessä olevan I kohdan taulukkoon ja poistamalla Bosnia ja Hertsegovina, Etiopia, Guyana, Laosin demokraattinen kansantasavalta, Sri Lanka ja Tunisia tästä taulukosta (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 7. toukokuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 täydentämisestä lämmitysvaikutusten, inventaario-ohjeiden ja unionin inventaariojärjestelmän osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 666/2014 kumoamisesta (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. toukokuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevien teknisten sääntelystandardien osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/1229 muuttamisesta (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. toukokuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tilapäisen poikkeuksellisen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän avaamisesta tietyille juustoille ja tuen määrän vahvistamisesta ennalta (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/891 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta ja komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1149 poikkeamisesta viinialan osalta vuonna 2020 covid-19-pandemian yhteydessä (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. toukokuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


12. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun II 2019, tammikuun II 2020 ja huhtikuun 2020 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


13. Vetoomukset

Vetoomukset 0391-20 – 0524-20 on merkitty luetteloon 13. toukokuuta 2020 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 13. toukokuuta 2020 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


14. Käsittelyjärjestys

Toukokuun 2020 (651.596/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ilmoitti saaneensa kuusi kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien covid-19-pandemiaan liittyvien tekstien hyväksymiseksi tämän istuntojakson aikana:

—   Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä (INTA)

—   Eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet (JURI)

—   Satamainfrastruktuurimaksut (TRAN)

—   Todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet (koontiasetus) (TRAN)

—   Lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet (TRAN) ja

—   Neljäs rautatiepaketti: osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräaikojen jatkaminen (TRAN).

Näin ollen, poliittisia ryhmiä kuultuaan, puhemies ehdotti lopulliseen esityslistaluonnokseen seuraavia muutoksia:

Keskiviikko

Komissio on perunut vastalauseen asiassa, joka koskee useiden aineiden, kuten flonikamidin, haloksifopin ja mandestrobiinin, jäämien enimmäismääriä (PDOJ:n kohta 94), joten kyseinen kohta poistetaan esityslistalta.

Äänestykset:

Ensimmäisessä äänestyksessä klo 15.30–16.45 äänestetään seuraavista:

—   kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (4 TRAN-valiokunnan menettelyä ja 1 INTA-valiokunnan ja 1 JURI-valiokunnan menettely) (PDOJ:n kohta 191)

—   kahdeksan lopulliseen esityslistaluonnokseen sisältynyttä kertaäänestystä (PDOJ:n kohta 190)

—   kaksi mietintöä, joiden esittelijä on Markus Ferber (A9-0006/2020 ja A9-0007/2020), mietintö, jonka esittelijät ovat Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0099/2020), ja mietintö, jonka esittelijä on Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

—   kohta kohdalta -äänestys vastalauseesta: muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

—   kaikki päätöslauselmaesitykset (PDOJ:n kohta 193).

Ensimmäisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 19.45.

Toisessa äänestyksessä klo 20.00–21.15 äänestetään ensimmäisestä sarjasta tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmaesityksiin ja toimitetaan lopullinen äänestys muuntogeenistä soijaa koskevasta vastalauseesta (B9-0121/2020).

Keskustelut:

Kahdesta seuraavasta aiheesta (PDOJ:n kohdat 14 ja 148):

—   Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät ja

—   Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma

käydään yhteiskeskustelu.

Keskustelu käydään klo 16.00–19.00.

Keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta ”Poikkeuslainsäädäntö Unkarissa ja sen vaikutus oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin” (PDOJ:n kohta 12) siirretään pidettäväksi torstaina klo 9.00–10.00.

Torstai

Äänestykset:

Istunto avataan klo 9.00, ja aluksi ilmoitetaan tulokset keskiviikon toisesta äänestyksestä.

Ensimmäisessä äänestyksessä klo 9.30–10.45 äänestetään toisesta sarjasta tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin.

Ensimmäisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 13.15.

Toisessa äänestyksessä klo 13.30–14.45 äänestetään seuraavista:

—   lopullinen äänestys vastuuvapauspäätöslauselmaesityksistä

—   äänestys mietinnöstä, jonka esittelijä on Olivier Chastel (A9-0102/2020)

—   äänestys JURI-valiokunnan menettelystä (kiireellinen käsittely): Eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet.

Toisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 17.15.

Kolmannessa äänestyksessä klo 17.30–18.45 äänestetään ensimmäisestä sarjasta tarkistuksia yhteiseen päätöslauselmaesitykseen aiheesta ”Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma” (B9-0158/2020) ja toimitetaan lopullinen äänestys Olivier Chastelin mietinnöstä (A9-0102/2020).

Perjantai

Istunto avataan klo 9.15, ja aluksi ilmoitetaan tulokset torstain kolmannesta äänestyksestä.

Ensimmäisessä äänestyksessä klo 9.30–10.45 äänestetään seuraavista:

—   tarkistukset INTA- ja TRAN-valiokunnan menettelyihin (kiireellinen käsittely) ja

—   toinen sarja tarkistuksia yhteiseen päätöslauselmaesitykseen aiheesta ”Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma” (B9-0158/2020).

Ensimmäisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 13.15.

Toisessa äänestyksessä klo 14.15–15.30 äänestetään seuraavista lopullisista teksteistä:

—   yhteinen päätöslauselmaesitys – Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma (B9-0158/2020) ja

—   INTA- ja TRAN-valiokunnan menettelyt (kiireellinen käsittely).

Toisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 17.30.

Mahdollinen kolmas äänestys uutta monivuotista rahoituskehystä, omia varoja ja elvytyssuunnitelmaa koskevista muista päätöslauselmaesityksistä avataan tarvittaessa klo 17.45–19.00, ja äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 21.00.

Lauantai

Lauantaina ei ole istuntoa.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Ensimmäinen äänestys

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

—   Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - kansainvälisen kaupan valiokunta

—   Eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - oikeudellisten asioiden valiokunta

—   Lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - liikenne- ja matkailuvaliokunta

—   Todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet (koontiasetus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - liikenne- ja matkailuvaliokunta

—   Satamainfrastruktuurimaksut ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - liikenne- ja matkailuvaliokunta

—   Neljäs rautatiepaketti: osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräaikojen jatkaminen ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Puheenvuorot: Clare Daly vastustaakseen kiireellistä käsittelyä lentoliikenteen harjoittamista koskevia väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa menettelyssä ja Adrián Vázquez Lázara (JURI-valiokunnan puheenjohtaja) kiireellisestä käsittelystä menettelyssä, joka koskee eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevia väliaikaisia toimenpiteitä.

Parlamentti toimitti kertaäänestykset seuraavista:

—   Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskeva EU:n ja Montenegron välinen asemaa koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

—   Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbiassa toteuttamia toimia koskeva EU:n ja Serbian välinen asemaa koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

—   EU:n ja Intian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

—   EU:n ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

—   EU:n ja Valko-Venäjän sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

—   EU:n ja Valko-Venäjän sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

—   Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (ICCAT) muuttaminen - Pöytäkirja ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

—   EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

—   Turvaverkko EU:n ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen
Mietintö suosituksista komissiolle turvaverkosta unionin ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen [2020/2051(INL)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0099/2020)

—   Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Saksan ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0006/2020)

—   Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Italian ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0007/2020)

—   Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa *
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlamentti toimitti kohta kohdalta -äänestykset päätöslauselmaesityksestä B9-0121/2020:

Muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Työjärjestyksen 112 artklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin vuoden 2018 vastuuvapauspäätökset:

—   Vastuuvapaus 2018: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (aiemmin Euroopan lentoturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (nykyisin Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Eurojust
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (nykyisin Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (ennen 20. joulukuuta 2018 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyään Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) (ennen 11. päivää joulukuuta 2018: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes ja yhdestoista Euroopan kehitysrahasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Yhtään ehdotusta neuvoston kantojen hylkäämiseksi työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisesti ei ole jätetty, joten seuraavat neuvoston kannat julistetaan hyväksytyiksi:

—   Renkaiden merkitseminen: polttoainetaloudellisuus ja muut olennaiset ominaisuudet ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) N:o 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0055)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15 toukokuuta, kohta 75)

—   Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0056)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta, kohta 76)

Äänestys oli avoinna klo 16.45 asti.

Äänestys toimitettiin.

Ilmoitus äänestyksen tuloksista: klo 19.45.

(Istunto keskeytettiin klo 15.31.)


16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.02.


17. Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät – Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 23. huhtikuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (2020/2625(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo.

Charles Michel käytti puheenvuoron.

Siegfried Mureşan käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík ja Paolo Borchia.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev ja Nils Ušakovs.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira ja David McAllister.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Marco Zanni ID-ryhmän puolesta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020)

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga ja Konstantinos Arvanitis GUE/NGL-ryhmän puolesta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020)

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes ja Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández ja Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş, Luis Garicano ja Valerie Hayer Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller, Philippe Lamberts ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Ryszard Antoni Legutko ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.5.2020, kohta 20 (tarkistukset päätöslauselmaesityksiin) ja istunnon pöytäkirja 15.5.2020, kohta 6 (päätöslauselmaesitykset).

(Istunto keskeytettiin klo 18.57.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

18. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 19.45.


19. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Cristian Terheş ei ole enää S&D-ryhmän jäsen, vaan hän on liittynyt ECR-ryhmän jäseneksi 13. toukokuuta 2020 alkaen.


20. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen tulokset kiireellisiä menettelyjä koskevista pyynnöistä toimitetuista äänestyksistä:

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - kansainvälisen kaupan valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (602 puolesta, 80 vastaan, 7 tyhjää).

Eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - oikeudellisten asioiden valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (649 puolesta, 36 vastaan, 4 tyhjää).

Lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet ***I
[COM(2020)0178 – C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (587 puolesta, 98 vastaan, 4 tyhjää).

Todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet (koontiasetus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (612 puolesta, 73 vastaan, 4 tyhjää).

Satamainfrastruktuurimaksut ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (596 puolesta, 90 vastaan, 3 tyhjää).

Neljäs rautatiepaketti: osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräaikojen jatkaminen ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin NHÄ:ssä (611 puolesta, 75 vastaan, 3 tyhjää).

Puhemies luki ääneen äänestystulokset:

Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskeva EU:n ja Montenegron välinen asemaa koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [06847/2019 – C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0057)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 1)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

   Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbiassa toteuttamia toimia koskeva EU:n ja Serbian välinen asemaa koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [15581/2018 – C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0058)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 2)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

   EU:n ja Intian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [06104/2020 – C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0059)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 3)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.

   EU:n ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [06101/2020 – C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0060)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 4)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.

EU:n ja Valko-Venäjän sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä [12158/2019 – C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0061)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 5)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

   EU:n ja Valko-Venäjän sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [12362/2019 – C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0062)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 6)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (ICCAT) muuttaminen - Pöytäkirja ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13447/2019 – C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0063)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 7)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

   EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä [12928/2019 – C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0064)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 8)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puhemies luki ääneen tulokset äänestyksistä, jotka koskivat mietintöjä, joihin ei jätetty yhtään tarkistusta:

Turvaverkko EU:n ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen
Mietintö suosituksista komissiolle turvaverkosta unionin ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen [2020/2051(INL)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0099/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0065)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 9)

Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Saksan ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla [COM(2019)0221 – C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0066)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 10)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Italian ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla [COM(2019)0223 – C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0067)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 11)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

   Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa *
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa [14247/2019 – C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hylättiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0068)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 12)

Puhemies luki ääneen tulokset vastalausetta koskeneista kohta kohdalta -äänestyksistä:

Kohta kohdalta -äänestys työjärjestyksen 112 artiklan mukaisesta vastalauseesta: muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi

(yksinkertainen enemmistö)

KOHTA KOHDALTA -ÄÄNESTYKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0069)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 13)

Puhemies luki ääneen tulokset vuoden 2018 vastuuvapauspäätöksiä koskeneista äänestyksistä:

   Vastuuvapaus 2018: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 – C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0070)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 14)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 – C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0071)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 15)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0072)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 16)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0073)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 17)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0074)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 18)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0075)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 19)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0076)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 20)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0077)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 21)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0078)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 22)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0079)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 23)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0080)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 24)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0081)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 25)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (aiemmin Euroopan lentoturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0082)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 26)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0083)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 27)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0084)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 28)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan unionin tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0085)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 29)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0086)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 30)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0087)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 31)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0088)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 32)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0089)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 33)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0090)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 34)

Vastuuvapautta ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (nykyisin Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0091)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 35)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0092)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 36)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0093)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 37)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0094)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 38)

Vastuuvapaus 2018: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0095)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 39)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0096)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 40)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Eurojust
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (nykyisin Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0097)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 41)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0098)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 42)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä BERECin tukiviraston (ennen 20. joulukuuta 2018 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0099)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 43)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0100)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 44)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyään Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0101)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 45)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston (eu-LISA) (ennen 11. päivää joulukuuta 2018: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0102)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 46)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0103)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 47)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0104)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 48)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes ja yhdestoista Euroopan kehitysrahasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0105)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 49)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0106)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 50)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0107)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 51)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0108)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 52)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0109)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 53)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0110)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 54)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0111)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 55)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0112)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 56)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0113)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 57)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0114)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 58)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0115)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 59)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0116)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 60)

Vastuuvapaus 2018: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0117)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 61)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0118)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 62)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0119)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 63)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0120)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, 13., 14. ja 15. toukokuuta 2020, kohta 64)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


21. Toinen äänestys

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopullinen äänestys päätöslauselmaesityksestä B9-0121/2020: Muuntogeeninen soija MON 87708 × MON 89788 × A5547-127.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin ensimmäinen sarja tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmaesityksiin:

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Äänestys oli avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestys toimitettiin.

Ilmoitus äänestystuloksista: torstaina 14. toukokuuta 2020 klo 9.00 (istunnon pöytäkirja 14.5.2020, kohta 3).


22. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituudeksi vahvistetaan poikkeuksellisesti 400 sanaa.


23. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 651.596/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 19.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Päivitetty viimeksi: 3. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö