Rodyklė 
Protokolas
PDF 411kWORD 92k
Trečiadienis, 2020 m. gegužės 13 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 6.Plenarinių sesijų tvarkaraštis
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 9.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 10.Gauti dokumentai
 11.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 13.Peticijos
 14.Darbų programa
 15.Pirmasis balsavimas
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas (diskusijos)
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Frakcijų sudėtis
 20.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 21.Antrasis balsavimas
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. balandžio 17 d., penktadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 15.03 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą Tarptautinės slaugytojų dienos proga ir priminė, kad Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sprendimu 2020-ieji yra paskelbti Akušerių ir slaugytojų metais.

Jis išreiškė pagarbą sveikatos srities darbuotojams už jų atsidavimą esant dabartinei padėčiai ir pabrėžė, kad reikia išlaikyti pastangas būti solidariems ir rasti sprendimą ES mastu, kaip spręsti sveikatos krizes.

Pirmininkas priminė, kad 2020 m. gegužės 9 d. minimos 70-osios Šumano deklaracijos metinės, ir pabrėžė, kad yra svarbu pasiekti faktinį solidarumą ir pradėti plataus masto svarstymus apie Europos ateitį, sykiu randant neatidėliotinus dabartinių problemų sprendimus.


4. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas padarė pranešimą, kuriame patikslino Parlamento patalpose pradėtas taikyti prevencines priemones, kuriomis siekiama šios sesijos metu užtikrinti socialinių kontaktų ribojimą.


5. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2020 m. balandžio 16 d. ir 2020 m. balandžio 17 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Elżbieta Kruk pranešė, kad ji dalyvavo 2019 m. liepos 15 d., 2019 m. spalio 9 d. ir 2020 m. sausio 14 d. posėdžiuose, tačiau jos pavardės nėra dalyvių sąrašuose.

°
° ° °

Kalbėjo Thomas Waitz ir Jörg Meuthen.


6. Plenarinių sesijų tvarkaraštis

Pirmininkas pranešė, kad paskutiniame Pirmininkų sueigos posėdyje, kuris vyko 2020 m. gegužės 5 d., antradienį, jis kartu su frakcijų pirmininkais nusprendė pratęsti šią sesiją iki 2020 m. gegužės 15 d., kad Parlamentas galėtų visapusiškai atlikti savo vaidmenį, visų pirma biudžeto srityje.


7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

Klaidų ištaisymas P8_TA(2018)0307(COR01): 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE komitetas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jo paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jo balsuoti.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsniu, pranešė apie AGRI ir PECH komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   AGRI komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   PECH komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 ir dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimo visam laikui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Pranešėjas: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali raštu iki rytojaus, 2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienio, 24 val. paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. balandžio 17 d., penktadienį, pasirašė šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013 ir (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014, kiek tai susiję su konkrečių kovos su COVID-19 protrūkiu priemonių nustatymu (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kiek tai susiję su tam tikrų jo nuostatų taikymo pradžios datomis (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl išskirtinės makrofinansinės paramos teikimo plėtros ir kaimyninėms šalims partnerėms per COVID-19 pandemijos krizę (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant suteikti valdymo įstaigoms arba kompetentingoms institucijoms galimybę dėl COVID-19 protrūkio lanksčiai keisti uosto infrastruktūros mokesčių rinkimo sąlygas iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/352 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 nuostatos siekiant atidėti šių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminą (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį nustatomos specialios laikinosios priemonės dėl transporto teisės aktais reglamentuojamų tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų galiojimo ir tam tikrų periodinių patikrų ir mokymų atidėjimo (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių priemonių išimtinei laikinai EŽŪFKP paramai reaguojant į COVID-19 protrūkį teikti iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Austrijos kandidatas (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Tarybos reglamentas dėl laikinųjų priemonių, susijusių su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių (2020/2004(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto (2019/0078M(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Pranešimas dėl Eurojusto (dabar – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (iki 2018 m. gruodžio 11 d.: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (anksčiau – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos (2019/2126(INI)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo projekto (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės, Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu, projekto (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo projekto (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimo projekto (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo projekto (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Sąjungos programų paramos gavėjų apsaugos sistema: DFP atsarginių priemonių plano parengimas“ (2020/2051(INL)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2019/2214(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl dviejų naujų bepiločių orlaivių sistemų klasių įtraukimo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos deleguotųjų reglamentų (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012 ir (ES) Nr. 874/2012 tam tikrų kalbų redakcijos dėl tam tikrų su energija susijusių gaminių ženklinimo (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) priimtų išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių nuostatų ir su tomis priemonėmis susijusių priedų iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/124 (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems vandens gyvūnams ir Sąjungoje vežamiems gyvūniniams produktams iš vandens gyvūnų (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Bahamų, Barbadoso, Botsvanos, Kambodžos, Ganos, Jamaikos, Mauricijaus, Mongolijos, Mianmaro / Birmos, Nikaragvos, Panamos ir Zimbabvės įtraukimo į priedo I punkto lentelę ir Bosnijos ir Hercegovinos, Etiopijos, Gajanos, Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos, Šri Lankos ir Tuniso išbraukimo iš šios lentelės iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. gegužės 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 papildomas nuostatomis dėl visuotinio atšilimo potencialo verčių, apskaitos gairių ir Sąjungos apskaitos sistemos ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. gegužės 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. gegužės 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo leidžiama pradėti taikyti išskirtinę laikinąją tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo paramos sistemą ir iš anksto nustatomas paramos dydis (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. nukrypstama nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 vaisių ir daržovių sektoriaus nuostatų ir nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 vyno sektoriaus nuostatų (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. gegužės 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI


12. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per antrąją 2019 m. lapkričio mėn., antrąją 2020 m. sausio mėn. ir 2020 mėn. balandžio mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


13. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 0391-20–0524-20 buvo įtrauktos į registrą 2020 m. gegužės 13 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 15 dalį 2020 m. gegužės 13 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės.


14. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2020 m. gegužės mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (651.596/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas pranešė, kad gavo šešis prašymus taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis), susijusius su COVID-19 pandemija, kad per šią sesiją būtų priimti šie dokumentai:

—   Išskirtinė makrofinansinė parama plėtros ir kaimyninėms šalims partnerėms per COVID-19 pandemijos krizę (INTA komiteto dokumentas);

—   Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais (JURI komiteto dokumentas);

—   Uosto infrastruktūros mokesčiai (TRAN komiteto dokumentas);

—   Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus“) (TRAN komiteto dokumentas);

—   Laikinosios taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo (TRAN komiteto dokumentas) ir

—   4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys: perkėlimo į nacionalinę teisę termino atidėjimas (TRAN komiteto dokumentas).

Todėl, pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė šiuos galutinio darbotvarkės projekto pakeitimus:

Trečiadienis

Komisija atsiėmė savo prieštaravimą (Didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną, liekanų koncentracijos) (galutinio darbotvarkės projekto 94 punktas), todėl šis klausimas išbrauktas iš darbotvarkės.

Balsavimas:

Pirmasis balsavimas vyks 15.30–16.45 val.:

—   balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (keturi TRAN komiteto dokumentai, vienas INTA komiteto dokumentas ir vienas JURI komiteto dokumentas) (galutinio darbotvarkės projekto 191 punktas),

—   vienas balsavimas dėl aštuonių aktų, įtrauktų į galutinį darbotvarkės projektą (galutinio darbotvarkės projekto 190 punktas),

—   balsavimas dėl dviejų Markus Ferber pranešimų (A9-0006/2020 ir A9-0007/2020), Jan Olbrycht ir Margarida Marques pranešimo (A9-0099/2020) ir Juan Fernando López Aguilar pranešimo (A9-0100/2020),

—   balsavimas dalimis dėl prieštaravimo: genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127“ (B9-0121/2020),

—   balsavimas dėl visų sprendimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo (galutinio darbotvarkės projekto 193 punktas).

Pirmojo balsavimo rezultatai bus skelbiami 19.45 val.

Antrasis balsavimas vyks 20–21.15 val. Bus balsuojama dėl pirmojo pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketo ir vyks galutinis balsavimas dėl prieštaravimo dėl genetiškai modifikuotų sojų (B9-0121/2020).

Diskusijos:

Vyks bendros diskusijos dviem temomis (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas ir galutinio darbotvarkės projekto 148 punktas):

—   Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas „2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados“ ir

—   Tarybos ir Komisijos pareiškimai „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“.

Šios diskusijos vyks 16–19 val.

Diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų tema „Nepaprastosios padėties įstatymai Vengrijoje ir jų poveikis teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms“ (galutinio darbotvarkės projekto 12 punktas) perkeltos į ketvirtadienį ir vyks 9–10 val.

Ketvirtadienis

Balsavimas:

Posėdis bus pradėtas 9 val. paskelbiant trečiadienio antrojo balsavimo rezultatus.

Pirmasis balsavimas vyks 9.30–10.45 val. Bus balsuojama dėl antrojo pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketo.

Pirmojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.15 val.

Antrasis balsavimas vyks 13.30–14.45 val.:

—   galutinis balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

—   balsavimas dėl Olivier Chastel pranešimo (A9-0102/2020),

—   balsavimas dėl JURI komiteto dokumento (skubos tvarka) „Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais“.

Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 17.15 val.

Trečiasis balsavimas vyks 17.30–18.45 val. Bus balsuojama dėl pirmojo bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ (B9-0158/2020) pakeitimų paketo ir vyks galutinis balsavimas dėl Olivier Chastel pranešimo (A9-0102/2020).

Penktadienis

Posėdis prasidės 9.15 val. paskelbiant ketvirtadienio trečiojo balsavimo rezultatus.

Pirmasis balsavimas vyks 9.30–10.45 val. Bus balsuojama dėl:

—   INTA ir TRAN komitetų dokumentų pakeitimų (skubos tvarka) ir

—   antrojo bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ pakeitimų paketo (B9-0158/2020).

Pirmojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.15 val.

Antrasis balsavimas vyks 14.15–15.30 val. Bus rengiami galutiniai balsavimai dėl:

—   bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ (B9-0158/2020) ir

—   INTA ir TRAN komitetų dokumentų (skubos tvarka).

Antrojo balsavimo rezultatai bus skelbiami 17.30 val.

Trečiasis balsavimas dėl kitų pasiūlymų dėl rezoliucijų tema „Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas“ greičiausiai vyks 17.45–19 val., o balsavimo rezultatai bus paskelbti 21 val.

Šeštadienis

Plenarinis posėdis nevyks.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.


15. Pirmasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

—   Išskirtinė makrofinansinė parama plėtros ir kaimyninėms šalims partnerėms per COVID-19 pandemijos krizę ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas;

—   Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Teisės reikalų komitetas;

—   Laikinosios taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas;

—   Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus“) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas;

—   Uosto infrastruktūros mokesčiai ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas;

—   4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys: perkėlimo į nacionalinę teisę termino atidėjimas ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas.

Kalbėjo Clare Daly (nepritarė prašymui taikyti skubos tvarką dokumentui „Laikinosios taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo“) ir Adrián Vázquez Lázara (JURI komiteto pirmininkas) dėl skubos tvarkos taikymo dokumentui „Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais“.

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl:

—   ES ir Juodkalnijos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   ES ir Serbijos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijoje vykdomų veiksmų statuso ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   ES ir Indijos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės galiojimo pratęsimo projekto projekto [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   ES ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimo projekto [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   ES ir Baltarusijos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo projekto [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   ES ir Baltarusijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo projekto [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Dalinis Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tunų apsaugos keitimas. Protokolas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas. Protokolo galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A9-0088/2020);

—   ES programų paramos gavėjų apsaugos priemonės: DFP atsarginių priemonių plano parengimas
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Sąjungos programų paramos gavėjų apsaugos sistema: DFP atsarginių priemonių plano parengimas“ [2020/2051(INL)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugos tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais pasienio regionuose: kabotažo operacijos tarp Vokietijos ir Šveicarijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugos tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais pasienio regionuose: kabotažo operacijos tarp Italijos ir Šveicarijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Jungtinėje Karalystėje *
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlamentas balsavo dalimis dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-0121/2020:

Genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi

Parlamentas balsavo dėl sprendimų dėl 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo:

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (anksčiau – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
Pranešimas dėl Eurojusto (dabar – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (iki 2018 m. gruodžio 11 d.: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Kadangi nebuvo pateikta pasiūlymų atmesti Tarybos pozicijas pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius, šios Tarybos pozicijos paskelbtos patvirtintomis:

—   Padangų ženklinimas: degalų naudojimo efektyvumas ir kiti esminiai parametrai ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0055).

(Išsami informacija apie balsavimą: gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 75 punktas)

—   Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0056).

(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 76 punktas)

Balsavimas bus tęsiamas iki 16.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19.45 val.

(Posėdis sustabdytas 15.31 val.)


16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 16.02 val.


17. 2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados. Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2020/2625(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Tom Vandendriessche ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Charles Michel.

Kalbėjo Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík ir Paolo Borchia.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev ir Nils Ušakovs.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira ir David McAllister.

KalbėjoMaroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) ir Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Marco Zanni ID frakcijos vardu – dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga ir Konstantinos Arvanitis, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes ir Jan Olbrycht, PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández ir Eider Gardiazabal Rubial, S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş, Luis Garicano ir Valerie Hayer, RENEW frakcijos vardu, Ska Keller, Philippe Lamberts ir Bas Eickhout, Verts/ALE frakcijos vardu, ir Ryszard Antoni Legutko ir Roberts Zīle, ECR frakcijos vardu – dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 05 14 protokolo 20 punktas (pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai) ir 2020 05 15 protokolo 6 punktas (pasiūlymai dėl rezoliucijų).

(Posėdis sustabdytas 18.57 val.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

18. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 19.45 val.


19. Frakcijų sudėtis

Cristian Terheş nebėra S&D frakcijos narys, jis 2020 m. gegužės 13 d. įstojo į ECR frakciją.


20. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas perskaitė balsavimo dėl prašymų taikyti skubos tvarką rezultatus:

Išskirtinė makrofinansinė parama plėtros ir kaimyninėms šalims partnerėms per COVID-19 pandemijos krizę ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas

Po vardinio balsavimo (602 balsavo už, 80 – prieš, 7 susilaikė) buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Laikinosios priemonės, susijusios su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Teisės reikalų komitetas

Po vardinio balsavimo (649 balsavo už, 36 – prieš, 4 susilaikė) buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Laikinosios taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (587 balsavo už, 98 – prieš, 4 susilaikė) buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų ir licencijų galiojimo („Omnibus“) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (612 balsavo už, 73 – prieš, 4 susilaikė) buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Uosto infrastruktūros mokesčiai ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (596 balsavo už, 90 – prieš, 3 susilaikė) buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką.

4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys: perkėlimo į nacionalinę teisę termino atidėjimas ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (611 balsavo už, 75 – prieš, 3 susilaikė) buvo nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Pirmininkas perskaitė balsavimo rezultatus dėl:

ES ir Juodkalnijos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0057).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 1 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

   ES ir Serbijos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijoje vykdomų veiksmų statuso ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0058).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 2 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

   ES ir Indijos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės galiojimo pratęsimo projekto projekto [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0059).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 3 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.

   ES ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimo projekto [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0060).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 4 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.

ES ir Baltarusijos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo projekto [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0061).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 5 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

   ES ir Baltarusijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo projekto [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0062).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 6 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Dalinis Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tunų apsaugos keitimas. Protokolas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0063).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 7 punktas)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

   EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas. Protokolo galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0064).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 8 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Pirmininkas perskaitė balsavimo dėl pranešimų, dėl kurių nebuvo teikta pakeitimų, rezultatus:

   ES programų paramos gavėjų apsaugos priemonės: DFP atsarginių priemonių plano parengimas
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Sąjungos programų paramos gavėjų apsaugos sistema: DFP atsarginių priemonių plano parengimas“ [2020/2051(INL)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0065).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 9 punktas)

Tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugos tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais pasienio regionuose: kabotažo operacijos tarp Vokietijos ir Šveicarijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0066).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 10 punktas)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugos tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais pasienio regionuose: kabotažo operacijos tarp Italijos ir Šveicarijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0067).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 11 punktas)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

   Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Jungtinėje Karalystėje *
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Atmesta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0068).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 12 punktas)

Pirmininkas perskaitė balsavimo dalimis dėl prieštaravimo rezultatus:

Genetiškai modifikuotos sojos MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BALSAVIMAS DALIMIS   

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0069).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 13 punktas)

Pirmininkas perskaitė balsavimo dėl sprendimų dėl 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezultatus:

   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0070).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 14 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0071).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 15 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0072).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 16 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0073).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 17 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0074).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 18 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0075).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 19 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0076).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 20 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0077).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 21 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0078).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 22 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0079).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 23 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0080).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 24 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0081).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 25 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (anksčiau – Europos aviacijos saugos agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0082).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 26 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0083).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 27 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0084).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 28 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0085).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 29 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0086).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 30 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0087).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 31 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0088).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 32 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0089).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 33 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0090).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 34 punktas)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0091).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 35 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0092).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 36 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0093).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 37 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0094).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 38 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0095).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 39 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0096).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 40 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas
Pranešimas dėl Eurojusto (dabar – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0097).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 41 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0098).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 42 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: BEREC paramos agentūra
Pranešimas dėl BEREC paramos agentūros (iki 2018 m. gruodžio 20 d. – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0099).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 43 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0100).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 44 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0101).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 45 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (iki 2018 m. gruodžio 11 d.: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0102).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 46 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0103).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 47 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0104).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 48 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0105).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 49 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0106).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 50 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0107).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 51 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0108).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 52 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0109).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 53 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0110).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 54 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0111).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 55 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0112).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 56 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0113).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 57 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0114).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 58 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0115).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 59 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0116).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 60 punktas)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0117).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 61 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0118).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 62 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P9_TA(2020)0119).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 63 punktas)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0120).
(Išsami informacija apie balsavimą: 2020 m. gegužės 13, 14 ir 15 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ 64 punktas)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


21. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-0121/2020 dėl genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlamentas balsavo dėl pirmojo pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketo:

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0021/2020);

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 21.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienį, 9 val. (2020 05 14 protokolo 3 punktas).


22. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


23. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 651.596/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 19.51 val.


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Atnaujinta: 2020 m. liepos 3 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika