Indekss 
Protokols
PDF 395kWORD 91k
Trešdiena, 2020. gada 13. maijs - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Sēdes vadītāja paziņojums
 5.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 6.Sesijas plenārsēžu datumi
 7.Kļūdas labojums (Reglamenta 241. pants)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Lūgumraksti
 14.Darba kārtība
 15.Pirmā balsošana
 16.Sēdes atsākšana
 17.Eiropadomes 2020. gada 23. aprīļa ārkārtas sanāksmes secinājumi - Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (debates)
 18.Sēdes atsākšana
 19.Politisko grupu sastāvs
 20.Balsošanas rezultātu paziņošana
 21.Otrā balsošana
 22.Balsojumu skaidrojumi
 23.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta piektdien, 2020. gada 17. aprīlī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.03.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar Starptautisko medmāsu dienu un atgādināja, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir nolēmusi 2020. gadu pasludināt par Starptautisko medmāsu un vecmāšu gadu.

Viņš apliecināja cieņu veselības aprūpes nozares darbiniekiem par aktīvo rīcību pašreizējā situācijā un uzsvēra, ka ir pastāvīgi jācenšas izrādīt solidaritāti un ka ir jārod risinājums, lai Eiropas līmenī koordinēti reaģētu uz krīzēm veselības aprūpes jomā.

Priekšsēdētājs atgādināja par Šūmaņa deklarācijas 70. gadadienas atzīmēšanu 2020. gada 9. maijā un uzstāja, ka ir svarīgi demonstrēt patiesu solidaritāti un sākt plašas pārdomas par Eiropas nākotni, vienlaikus nevilcinoties risinot aktuālās problēmas.


4. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs uzstājās ar paziņojumu, kurā viņš precizēja preventīvos pasākumus, kas ieviesti Parlamenta telpās, lai nodrošinātu sociālās distancēšanās iespēju šīs sesijas laikā.


5. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2020. gada 16. aprīļa un 2020. gada 17. aprīļa sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Elżbieta Kruk ir darījusi zināmu, ka viņa bija klāt 2019. gada 15. jūlija, 2019. gada 9. oktobra un 2020. gada 14. janvāra sēdē, bet viņas vārda attiecīgajos apmeklējumu reģistros nav.

°
° ° °

Uzstājās Thomas Waitz un Jörg Meuthen.


6. Sesijas plenārsēžu datumi

Priekšsēdētājs darīja zināmu, ka iepriekšējā Priekšsēdētāju konferences sanāksmē, kas notika otrdien, 2020. gada 5. maijā, viņš ar politisko grupu priekšsēdētāju piekrišanu nolēma pagarināt šo sesiju līdz piektdienai, 2020. gada 15. maijam, lai Parlaments varētu turpināt pildīt visus savus uzdevumus, jo īpaši attiecībā uz budžetu.


7. Kļūdas labojums (Reglamenta 241. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdas labojums P8_TA(2018)0307(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regulā (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pirmajā lasījumā pieņemta 2018. gada 5. jūlijā, lai minēto regulu pieņemtu (P8_TA(2018)0307) – (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) – LIBE komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja vien ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 71. pantu paziņoja par AGRI komitejas un PECH komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem:

—   AGRI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

—   PECH komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014 (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Referents: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Saskaņā ar Reglamenta 71. panta 2. punktu viena vai vairākas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, līdz nākamās dienas, proti, ceturtdienas, 2020. gada 14. maija, pusnaktij var rakstiski pieprasīt balsot par lēmumiem sākt sarunas.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju piektdien, 2020. gada 17. aprīlī, ir parakstījis šādus saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtus tiesību aktus:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulas (ES) Nr. 1301/2013 un (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 uzliesmojuma risināšanai (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē groza Regulas (ES) Nr. 508/2014 un (ES) Nr. 1379/2013 (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanas datumiem groza Regulu (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/000 TA 2020 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/352 groza, lai sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu ļautu pārvaldes iestādēm vai kompetentajām iestādēm nodrošināt elastību attiecībā uz ostas infrastruktūras lietošanas maksu iekasēšanu (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā groza, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu (ES) 2016/797 un Direktīvu (ES) 2016/798 groza, pagarinot to transponēšanas periodu (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu palīdzības sniegšanā Portugālei, Spānijai, Itālijai un Austrijai (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, attiecībā uz īpašiem pasākumiem, ar kuriem nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no ELFLA, groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Austrijas kandidāts (07630/2020 - C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Padomes regula par pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām (2020/2004(INI)) - AFET komiteja - Referents: Sven Mikser (A9-0020/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024) (2019/0078M(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020).

- Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020).

- Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020).

- Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020).

- Ziņojums par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020).

- Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra – Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

- Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (līdz 2018. gada 11. decembrim: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020).

- Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

- Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

- Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (agrāk Eiropas Aviācijas drošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Nikos Androulakis (A9-0080/2020).

- Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām (2019/2126(INI)) - BUDG komiteja - Referents: David Cormand (A9-0081/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Andris Ameriks (A9-0082/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Roberts Zīle (A9-0083/2020).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Roberts Zīle (A9-0084/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Andor Deli (A9-0085/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Andris Ameriks (A9-0086/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par civilās aviācijas drošību (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Rosanna Conte (A9-0089/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšanu (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā pagarināšanu (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību pagarināšanu (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Petar Vitanov (A9-0097/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par drošības tīklu Savienības programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde (2020/2051(INL)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu automatizētu apmaiņu attiecībā uz daktiloskopijas datiem (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2019/2214(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Olivier Chastel (A9-0102/2020).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Henna Virkkunen (A9-0094/2020).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A9-0098/2020).


11. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz divu jaunu bezpilota gaisa kuģu sistēmu klašu ieviešanu groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/945 (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 27. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012 un (ES) Nr. 874/2012 dažu valodu versijas attiecībā uz dažu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 27. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izdara grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 27. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/124 groza attiecībā uz dažiem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumiem un pielikumiem (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 27. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasībām, kuras reglamentē ūdensdzīvnieku un no ūdensdzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 28. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 papildina attiecībā uz Bahamu Salu, Barbadosas, Botsvānas, Kambodžas, Ganas, Jamaikas, Maurīcijas, Mongolijas, Mjanmas/Birmas, Nikaragvas, Panamas un Zimbabves iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā un Bosnijas un Hercegovinas, Etiopijas, Gajānas, Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas, Šrilankas un Tunisijas svītrošanu no šīs tabulas (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 7. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 papildina attiecībā uz globālās sasilšanas potenciāla vērtībām un inventarizācijas vadlīnijām un attiecībā uz Savienības inventarizācijas sistēmu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 8. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/1229, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 8. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē un vīna nozarē (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, attiecībā uz 2020. gadu no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/891 atkāpjas attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari un no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1149 atkāpjas attiecībā uz vīna nozari (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 4. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2019. gada novembra II sesijā, 2020. gada janvāra II sesijā un 2020. gada aprīļa sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


13. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 0391-20 līdz 0523-20 vispārējā reģistrā iekļāva 2020. gada 13. maijā, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.

Priekšsēdētājs 2020. gada 13. maijā saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2020. gada maija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (651.596/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Priekšsēdētājs darīja zināmu, ka viņš ir saņēmis sešus pieprasījumus Covid-19 pandēmijas dēļ piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants) attiecībā uz šādu dokumentu pieņemšanu šajā sesijā:

—   Makrofinansiālās palīdzības sniegšana paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi (INTA komitejas dosjē);

—   Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm (JURI komitejas dosjē);

—   Ostas infrastruktūras lietošanas maksa (TRAN komitejas dosjē);

—   Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (omnibus) (TRAN komitejas dosjē);

—   Pagaidu pasākumi attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu (TRAN komitejas dosjē),

—   Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete: transponēšanas perioda pagarināšana (TRAN komitejas dosjē).

Rezultātā priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar politiskajām grupām galīgajā darba kārtības projektā ierosināja turpmāk minētās izmaiņas.

Trešdiena

Komisija ir atsaukusi šāda iebilduma izteikšanu: Vairāku vielu, tajā skaitā flonikamīda, haloksifopa un mandestrobīna, maksimālie atlieku līmeņi (GDKP 94. punkts), un līdz ar to šis dokuments tika izņemts no darba kārtības.

Balsošana:

Pirmā balsošana notiks no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.45, un tajā tiks balsots:

—   par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (4 TRAN komitejas dosjē, 1 INTA komitejas dosjē un 1 JURI komitejas dosjē) (GDKP 191. punkts),

—   8 gadījumos, kas iekļauti galīgajā darba kārtības projektā (GDKP 190. punkts), būs viens balsojums,

—   par 2 Markus Ferber ziņojumiem (A9-0006/2020 un A9-0007/2020), Jan Olbrycht un Margarida Marques ziņojumu (A9-0099/2020) un Juan Fernando López Aguilar ziņojumu (A9-0100/2020),

—   pa daļām par iebildumu izteikšanu: Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   par visiem lēmumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu (GDKP 193. punkts).

Pirmās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.45.

Otrā balsošana notiks no plkst. 20.00 līdz plkst. 21.15, un tajā tiks balsots par grozījumu pirmo kopumu rezolūciju priekšlikumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu, un notiks galīgā balsošana par iebildumu izteikšanu: ģenētiski modificētas sojas pupas (B9-0121/2020).

Debates:

Debatēm divos darba kārtības punktos (GDKP 14. punkts un GDKP 148. punkts), proti:

—   par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem: Eiropadomes 2020. gada 23. aprīļa ārkārtas sanāksmes secinājumi, un

—   par Padomes un Komisijas paziņojumiem: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns,

būs kopīga apspriešana.

Šīs debates notiks no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00.

Debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem: Ārkārtas tiesību akta pieņemšana Ungārijā un tā ietekme uz tiesiskumu un pamattiesībām (GDKP 12. punkts) tika pārceltas uz ceturtdienu laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00.

Ceturtdiena

Balsošana:

Sēde tiks atklāta plkst. 9.00, paziņojot trešdien notikušās otrās balsošanas rezultātus.

Pirmā balsošana notiks no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.45, un tajā tiks balsots par grozījumu otro kopumu rezolūciju priekšlikumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu.

Pirmās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.15.

Otrā balsošana notiks no plkst. 13.30 līdz plkst. 14.45, un tajā būs:

—   galīgais balsojums par rezolūciju priekšlikumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu,

—   balsošana par Olivier Chastel ziņojumu (A9-0102/2020),

—   balsošana par JURI komitejas dosjē (steidzamības procedūra): Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm.

Otrās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 17.15.

Trešā balsošana notiks no plkst. 17.30 līdz 18.45, un tajā tiks balsots par grozījumu pirmo kopumu kopīgi parakstītajam rezolūcijas priekšlikumam: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (B9-0158/2020), un notiks galīgā balsošana par Olivier Chastel ziņojumu (A9-0102/2020).

Piektdiena

Sēde tiks atklāta plkst. 9.15, paziņojot ceturtdien notikušās trešās balsošanas rezultātus.

Pirmā balsošana notiks no plkst. 9.30 līdz 10.45, un tajā tiks balsots par:

—   grozījumiem INTA un TRAN komiteju dosjē (steidzamības procedūra),

—   grozījumu otro kopumu kopīgi parakstītajam rezolūcijas priekšlikumam: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (B9-0158/2020).

Pirmās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.15.

Otrā balsošana notiks no plkst. 14.15 līdz plkst. 15.30, un tajā būs galīgais balsojums par:

—   kopīgi parakstīto rezolūcijas priekšlikumu: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (B9-0158/2020),

—   INTA un TRAN komiteju dosjē (steidzamības procedūra).

Otrās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 17.30.

No plkst. 17.45 līdz plkst. 19.00, iespējams, notiks trešā balsošana par citiem priekšlikumiem rezolūcijai par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanās plānu, un balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 21.00.

Sestdiena

Sestdien sēde nenotiks.

Parlaments piekrita ierosinātajām izmaiņām.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


15. Pirmā balsošana

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

—   Makrofinansiālās palīdzības sniegšana paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja.

—   Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Juridiskā komiteja.

—   Pagaidu pasākumi attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja.

—   Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja.

—   Ostas infrastruktūras lietošanas maksa ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja.

—   Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete: transponēšanas perioda pagarināšana ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja.

Uzstājās Clare Daly, kura iebilda pret steidzamības procedūras piemērošanu pagaidu pasākumiem attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, un Adrián Vázquez Lázara (JURI komitejas priekšsēdētājs), kurš uzstājās par steidzamības procedūru pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm.

Parlaments ir aicināts balsot ar vienu balsojumu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   ES un Melnkalnes statusa nolīgums par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bettina Vollath (A9-0018/2020).

—   ES un Serbijas statusa nolīgums par darbībām, ko Serbijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bettina Vollath (A9-0019/2020).

—   ES un Indijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos pagarināšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību pagarināšanu [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020).

—   ES un Ukrainas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020).

—   Nolīgums starp ES un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Petar Vitanov (A9-0097/2020).

—   Nolīgums starp ES un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
Ieteikums projektam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020).

—   Protokols, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Rosanna Conte (A9-0089/2020).

—   Eiropas Kopienas un Mauritānijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokola, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, darbības termiņa pagarināšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Drošības tīkls ES programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par drošības tīklu ES programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde [2020/2051(INL)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Margarida Marques (A9-0099/2020).

—   Starptautiskie pasažieru pārvadājumu ar autobusiem pakalpojumi pierobežas reģionos: kabotāžas pārvadājumi starp Vāciju un Šveici ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0006/2020).

—   Starptautiskie pasažieru pārvadājumu ar autobusiem pakalpojumi pierobežas reģionos: kabotāžas pārvadājumi starp Itāliju un Šveici ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0007/2020).

—   Automatizēta apmaiņa attiecībā uz daktiloskopijas datiem Apvienotajā Karalistē *
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu automatizētu apmaiņu attiecībā uz daktiloskopijas datiem [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlaments ir aicināts balsot pa daļām par rezolūcijas priekšlikumu B9-0121/2020:

Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp un Eleonora Evi.

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem lēmumiem attiecībā uz 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (agrāk Eiropas Aviācijas drošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana – Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust
Ziņojums par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (līdz 2018. gada 11. decembrim: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

—   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums noraidīt Padomes nostāju, tāpēc tiek paziņots, ka turpmāk minētās Padomes nostājas ir pieņemtas.

—   Riepu marķēšana: degvielas patēriņa efektivitāte un citi būtiski parametri ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Henna Virkkunen (A9-0094/2020).

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0055).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 75. punkts.)

—   Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A9-0098/2020).

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0056).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 76. punkts.)

Balsot ir iespējams līdz plkst. 16.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.45.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 15.31.)


16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.02.


17. Eiropadomes 2020. gada 23. aprīļa ārkārtas sanāksmes secinājumi - Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2020. gada 23. aprīļa ārkārtas sanāksmes secinājumi (2020/2625(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns (2020/2631(RSP)).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Tom Vandendriessche ID grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Charles Michel.

Uzstājās Siegfried Mureşan.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík un Paolo Borchia.

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev un Nils Ušakovs.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira un David McAllister.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) un Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Marco Zanni ID grupas vārdā – par jauno daudzgadu finanšu shēmu, pašu resursiem un atveseļošanas plānu (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga un Konstantinos Arvanitis GUE/NGL grupas vārdā – par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes un Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández un Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş, Luis Garicano un Valerie Hayer grupas “Renew” vārdā, Ska Keller, Philippe Lamberts un Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Ryszard Antoni Legutko un Roberts Zīle ECR grupas vārdā – par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 14.5.2020. protokola 20. punkts (rezolūciju priekšlikumu grozījumi) un 15.5.2020. protokola 6. punkts (rezolūciju priekšlikumi).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.57.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

18. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 19.45.


19. Politisko grupu sastāvs

Cristian Terheş vairs nav S&D grupas loceklis un no 2020. gada 13. maija ir pievienojies grupai ECR.


20. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru turpmāk minētajiem dokumentiem.

Makrofinansiālās palīdzības sniegšana paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja.

Balsojot PS (602 par, 80 pret, 7 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Juridiskā komiteja.

Balsojot PS (649 par, 36 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (587 par, 98 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN komiteja.

Balsojot PS (612 par, 73 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Ostas infrastruktūras lietošanas maksa ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (596 par, 90 pret, 3 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete: transponēšanas perioda pagarināšana ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (611 par, 75 pret, 3 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par turpmāk minētajiem dokumentiem.

ES un Melnkalnes statusa nolīgums par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bettina Vollath (A9-0018/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0057).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

   ES un Serbijas statusa nolīgums par darbībām, ko Serbijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bettina Vollath (A9-0019/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0058).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

   ES un Indijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos pagarināšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību pagarināšanu [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0059).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.

   ES un Ukrainas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0060).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.

Nolīgums starp ES un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Petar Vitanov (A9-0097/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0061).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

   Nolīgums starp ES un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
Ieteikums projektam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0062).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Protokols, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Rosanna Conte (A9-0089/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0063).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.

   Eiropas Kopienas un Mauritānijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokola, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, darbības termiņa pagarināšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0064).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par turpmāk minētajiem ziņojumiem, kas nav grozīti.

   Drošības tīkls ES programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par drošības tīklu ES programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde [2020/2051(INL)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Margarida Marques (A9-0099/2020).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0065).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Starptautiskie pasažieru pārvadājumu ar autobusiem pakalpojumi pierobežas reģionos: kabotāžas pārvadājumi starp Vāciju un Šveici ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0006/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0066).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Starptautiskie pasažieru pārvadājumu ar autobusiem pakalpojumi pierobežas reģionos: kabotāžas pārvadājumi starp Itāliju un Šveici ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0067).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

   Automatizēta apmaiņa attiecībā uz daktiloskopijas datiem Apvienotajā Karalistē *
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu automatizētu apmaiņu attiecībā uz daktiloskopijas datiem [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Noraidīts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0068).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai pa daļām par iebildumu izteikšanu attiecībā uz turpmāk minētajiem dokumentiem.

Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp un Eleonora Evi.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

BALSOŠANA PA DAĻĀM

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0069).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par lēmumiem par turpmāk minēto institūciju 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

   2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0070).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0071).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0072).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0073).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0074).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0075).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0076).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0077).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0078).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0079).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0080).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0081).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (agrāk Eiropas Aviācijas drošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0082).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0083).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0084).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0085).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0086).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0087).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0088).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0089).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0090).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0091).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0092).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0093).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0094).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0095).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0096).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust
Ziņojums par Eurojust (tagad Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0097).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0098).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (pirms 2018. gada 20. decembra — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0099).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0100).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras (tagad Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0101).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (līdz 2018. gada 11. decembrim: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0102).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0103).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0104).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais Eiropas Attīstības fonds
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0105).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0106).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0107).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0108).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0109).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0110).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0111).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0112).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0113).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0114).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0115).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0116).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0117).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0118).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0119).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts.)

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0120).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 13., 14. un 15. maija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


21. Otrā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par rezolūcijas priekšlikumu B9-0121/2020: Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 × A5547-127.

Parlaments ir aicināts balsot par grozījumu pirmo kopumu turpmāk minētajiem budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju priekšlikumiem.

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0021/2020).

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020).

Balsot ir iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti ceturtdien, 2020. gada 14. maijā, plkst. 9.00 (14.5.2020. protokola 3. punkts).


22. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


23. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 651.596/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 19.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 3. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika