Index 
Notulen
PDF 403kWORD 91k
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Vergaderrooster
 7.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Verzoekschriften
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Eerste stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2020 - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Samenstelling fracties
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 21.Tweede stemming
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van vrijdag 17 april 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de Internationale Dag van de verpleging en wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 2020 heeft uitgeroepen tot Internationaal Jaar van verpleeg- en verloskundigen.

Hij huldigt het personeel in de gezondheidszorg voor zijn inzet in de huidige situatie, onderstreept dat we solidariteit moeten blijven betonen, en benadrukt dat er een gecoördineerde Europese respons op gezondheidscrises moet worden nagestreefd.

De Voorzitter stipt aan dat op 9 mei 2020 de 70e verjaardag van de Schumanverklaring is herdacht, en beklemtoont hoe belangrijk het is feitelijke solidariteit tot stand te brengen, een breed denkproces over de toekomst van Europa op gang te brengen en onmiddellijke antwoorden op de huidige problemen te bieden.


4. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter verklaart welke preventieve maatregelen in de gebouwen van het Parlement zijn getroffen om tijdens deze vergaderperiode fysieke afstand te bewaren.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 16 april 2020 en 17 april 2020 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Elżbieta Kruk heeft laten weten dat zij tijdens de vergaderingen van 15 juli 2019, 9 oktober 2019 en 14 januari 2020 aanwezig was maar dat haar naam niet op de presentielijsten staat.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Thomas Waitz en Jörg Meuthen.


6. Vergaderrooster

De Voorzitter deelt mee dat hij tijdens de vorige vergadering van de Conferentie van voorzitters op dinsdag 5 mei 2020 in overleg met de fractievoorzitters heeft besloten om deze vergaderperiode tot vrijdag 15 mei 2020 te verlengen zodat het Parlement ten volle zijn rol kan blijven vervullen, met name wat de begroting betreft.


7. Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P8_TA(2018)0307(COR01) op Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 5 juli 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - commissie LIBE.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter deelt overeenkomstig artikel 71 van het Reglement de besluiten van de commissies AGRI en PECH mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen:

—   commissie AGRI: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

—   commissie PECH: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Rapporteur: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Overeenkomsstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen, donderdag 14 mei 2020, om middernacht schriftelijk verzoeken om de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming te brengen.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij vrijdag 17 april 2020 samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen heeft ondertekend:

- Verordening van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID 19 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID 19-uitbraak betreft (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 508/2014 en (EU) nr. 1379/2013 wat betreft specifieke maatregelen om de gevolgen van de COVID 19-uitbraak in de visserij- en aquacultuursector te beperken (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2020/000 TA 2020 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de crisis van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/352, teneinde havenbeheerders of bevoegde instanties in staat te stellen flexibiliteit te bieden bij het innen van heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur in het kader van de uitbraak van COVID-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/797 en Richtlijn (EU) 2016/798, wat de verlenging van de omzettingstermijn betreft (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 in verband met de geldigheid van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en opleidingen waarin de vervoerswetgeving voorziet (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke, tijdelijke Elfpo-steun te verlenen in reactie op de uitbraak van COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat AT (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Verordening van de Raad betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE's) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE's) (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening (2020/2004(INI)) – commissie AFET - Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (2019/0078M(NLE)) – commissie PECH - Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) – commissie PECH - Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V — Rekenkamer (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust (nu Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (vóór 20 december 2018: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (voor 11 december 2018: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (voorheen Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) – commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) – commissie ENVI - Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarlijks verslag 2019 (2019/2126(INI)) – commissie BUDG - Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) – commissie TRAN - Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) – commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) – commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) – commissie TRAN - Rapporteur: Andor Deli (A9-0085/2020)

- ***    Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) – commissie TRAN - Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) – commissie TRAN - Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) – commissie PECH - Rapporteur: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) – commissie PECH - Rapporteur: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) – commissie LIBE - Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) – commissie ITRE - Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) – commissie ITRE - Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) – commissie LIBE - Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een vangnet ter bescherming van de begunstigden van Unieprogramma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK (2020/2051(INL)) – commissie BUDG - Rapporteurs: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) – commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 (2019/2214(BUD)) – commissie BUDG - Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) – commissie ITRE - Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad on minimumeisen voor hergebruik van water (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) – commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 van de Commissie voor wat betreft de invoering van twee nieuwe klassen onbemande luchtvaartuigsystemen (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 en (EU) nr. 874/2012 wat betreft de etikettering van bepaalde energiegerelateerde producten (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/124 van de Commissie wat betreft een aantal bepalingen van en bijlagen bij de instandhoudings- en handhavingsmaatregelen van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheids- en certificeringsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van waterdieren en producten van dierlijke oorsprong van waterdieren (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de toevoeging van de Bahama’s, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolië, Myanmar/Birma, Nicaragua, Panama en Zimbabwe aan de tabel in punt I van de bijlage, en de schrapping van Bosnië en Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Laos, Sri Lanka en Tunesië uit die tabel (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 mei 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft waarden voor het aardopwarmingsvermogen en de richtsnoeren voor inventarisering en wat betreft het inventarisatiesysteem van de Unie, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 666/2014 van de Commissie (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 mei 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 mei 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot opening van een tijdelijke buitengewone steunregeling voor de particuliere opslag van bepaalde soorten kaas en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie inzake tijdelijke buitengewone maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 april 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot afwijking, wat het jaar 2020 betreft, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 van de Commissie wat de sector groenten en fruit betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 van de Commissie wat de wijnsector betreft, in verband met de COVID-19-pandemie (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 mei 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI


12. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november II 2019, januari II 2020 en april 2020 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


13. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0391-20 tot en met 0524-20 zijn ingeschreven in het algemene register op 13 mei 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 13 mei 2020 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei 2020 (651.596/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij in de context van de COVID-19-pandemie zes verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement) heeft ontvangen met het oog op de goedkeuring van de volgende dossiers tijdens deze vergaderperiode:

—   Macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-pandemie (INTA-dossier);

—   Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) (JURI-dossier);

—   Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur (TRAN-dossier);

—   Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (omnibus) (TRAN-dossier);

—   Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten (TRAN-dossier), en

—   4e spoorwegpakket: verlenging van de omzettingstermijnen (TRAN-dossier).

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter bijgevolg de volgende wijzigingen van de definitieve ontwerpagenda voor:

Woensdag

De commissie heeft haar bezwaar inzake: Maximumgehalten aan residuen van bepaalde stoffen, waaronder flonicamid, haloxyfop en mandestrobin (punt 94 PDOJ) ingetrokken en daarom wordt dit dossier van de agenda gehaald.

Stemmingen:

De eerste stemronde loopt van 15.30 tot 16.45 uur, met stemmingen over:

—   de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (4 TRAN-dossiers, 1 INTA-dossier en 1 JURI-dossier) (punt 191 PDOJ),

—   de 8 enkele stemmingen die in de definitieve ontwerpagenda zijn opgenomen (punt 190 PDOJ),

—   de 2 verslagen Markus Ferber (A9-0006/2020 en A9-0007/2020), het verslag Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0099/2020) en het verslag Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020),

—   de stemming in onderdelen over het bezwaar inzake: Genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   alle kwijtingsbesluiten (punt 193 PDOJ).

De uitslag van de stemmingen van de eerste stemronde zal om 19.45 uur worden bekendgemaakt.

De tweede stemronde zal lopen van 20 tot 21.15 uur met stemmingen over de eerste reeks amendementen op de ontwerpresoluties betreffende de kwijting en de eindstemming over het bezwaar inzake: genetisch gemodificeerde soja (B9-0121/2020).

Debatten:

De twee debatten (punt 14 PDOJ en punt 148 PDOJ) over respectievelijk de:

—   Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2020 en

—   Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan,

zullen gezamenlijk worden behandeld.

Dit debat zal plaatsvinden van 16 tot 19 uur.

Het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie - Noodwetgeving in Hongarije en de gevolgen daarvan voor de rechtsstatelijkheid en grondrechten (punt 12 PDOJ) wordt verschoven naar donderdag van 9 tot 10 uur.

Donderdag

Stemmingen:

De vergadering zal om 9 uur worden geopend met de bekendmaking van de uitslag van de stemmingen van de tweede stemronde van woensdag.

De eerste stemronde zal lopen van 9.30 tot 10.45 uur, met een stemming over de tweede reeks amendementen op de ontwerpresoluties betreffende de kwijting.

De uitslag van de stemmingen van de eerste stemronde zal om 13.15 uur worden bekendgemaakt.

De tweede stemronde zal lopen van 13.30 tot 14.45 uur, met:

—   de eindstemming over de ontwerpresoluties betreffende de kwijting,

—   de stemming over het verslag Olivier Chastel (A9-0102/2020),

—   de stemming over het JURI-dossier (urgentieprocedure): Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE).

De uitslag van de stemmingen van de tweede stemronde zal om 17.15 uur worden bekendgemaakt.

De derde stemronde zal lopen van 17.30 tot 18.45 uur, met stemmingen over de eerste reeks amendementen op de medeondertekende ontwerpresolutie - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (B9-0158/2020), en de eindstemming over het verslag Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Vrijdag

De vergadering zal om 9.15 uur worden geopend met de bekendmaking van de uitslag van de stemmingen van de derde stemronde van donderdag.

De eerste stemronde zal lopen van 9.30 tot 10.45 uur, met stemmingen over:

—   de amendementen op het INTA-dossier en de TRAN-dossiers (urgentieprocedure), en

—   de tweede reeks amendementen op de medeondertekende ontwerpresolutie - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (B9-0158/2020).

De uitslag van de stemmingen van de eerste stemronde zal om 13.15 uur worden bekendgemaakt.

De tweede stemronde zal lopen van 14.15 tot 15.30 uur, met eindstemmingen over:

—   de medeondertekende ontwerpresolutie - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (B9-0158/2020), en

—   het INTA-dossier en de TRAN-dossiers (urgentieprocedure).

De uitslag van de stemmingen van de tweede stemronde zal om 17.30 uur worden bekendgemaakt.

Een derde stemronde over andere ontwerpresoluties over Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan zou eventueel lopen van 17.45 tot 19 uur, en de uitslag van de stemmingen zou om 21 uur worden bekendgemaakt.

Zaterdag

Zaterdag vindt er geen vergadering plaats.

Het Parlement stemt met deze voorstellen in.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de onderstaande verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

—   Macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-pandemie ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Commissie internationale handel;

—   Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Commissie juridische zaken;

—   Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Commissie vervoer en toerisme;

—   Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Commissie vervoer en toerisme;

—   Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Commissie vervoer en toerisme;

—   4e spoorwegpakket: verlenging van de omzettingstermijnen ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Commissie vervoer en toerisme.

Het woord wordt gevoerd door Clare Daly, tegen de toepassing van de urgentieprocedure voor de Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten, en Adrián Vázquez Lázara (voorzitter van de Commissie JURI), over de urgentieprocedure voor de Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE).

Het Parlement stemt bij enkele stemming over:

—   Statusovereenkomst tussen de EU en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Statusovereenkomst tussen de EU en Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Servië uitvoert ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Verlenging van de Overeenkomst tussen de EU en India voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Verlenging van de Overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Overeenkomst tussen de EU en Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Overeenkomst tussen de EU en Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) - Protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie. Verlenging van het protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een vangnet ter bescherming van de begunstigden van Unieprogramma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK [2020/2051(INL)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Duitsland en Zwitserland ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Italië en Zwitserland ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk *
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Het Parlement stemt in onderdelen over ontwerpresolutie B9-0121/2020:

Genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp en Eleonora Evi

Het Parlement stemt over de kwijtingsbesluiten voor 2018:

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (voorheen Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V – Rekenkamer [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Kwijting 2018: Eurojust
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust (nu Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (vóór 20 december 2018: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (voor 11 december 2018: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Daar er geen voorstellen tot verwerping van de standpunten van de Raad zijn ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement, worden de volgende standpunten van de Raad geacht te zijn goedgekeurd:

—   Etikettering van banden: brandstofefficiëntie en andere parameters ***II
Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0055)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 75)

—   Minimumeisen voor hergebruik van water ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0056)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 76)

Er kan worden gestemd tot 16.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.45 uur.

(De vergadering wordt om 15.31 uur onderbroken.)


16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.02 uur hervat.


17. Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2020 - Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (debat)

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 23 april 2020 (2020/2625(RSP))

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan (2020/2631(RSP))

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Charles Michel.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík en Paolo Borchia.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev en Nils Ušakovs.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira en David McAllister.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Marco Zanni, namens de ID-Fractie, over het nieuwe MFK, eigen middelen en herstelplan (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga en Konstantinos Arvanitis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes en Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández en Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, Luis Garicano en Valerie Hayer, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts en Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ryszard Antoni Legutko en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 20 van de notulen van 14.5.2020 (amendementen op de ontwerpresoluties) en punt 6 van de notulen van 15.5.2020 (ontwerpresoluties).

(De vergadering wordt om 18.57 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

18. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.45 uur hervat.


19. Samenstelling fracties

Cristian Terheş is niet langer lid van de S&D-Fractie en heeft zich met ingang van 13 mei 2020 aangesloten bij de ECR-Fractie.


20. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure:

Macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Commissie internationale handel

Bij HS (602 voor, 80 tegen, 7 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Commissie juridische zaken

Bij HS (649 voor, 36 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (587 voor, 98 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -commissie TRAN

Bij HS (612 voor, 73 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (596 voor, 90 tegen, 3 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

4e spoorwegpakket: verlenging van de omzettingstermijnen ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (611 voor, 75 tegen, 3 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over:

Statusovereenkomst tussen de EU en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0057)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 1)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

   Statusovereenkomst tussen de EU en Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Servië uitvoert ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0058)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 2)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

   Verlenging van de Overeenkomst tussen de EU en India voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0059)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 3)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.

   Verlenging van de Overeenkomst tussen de EU en Oekraïne voor wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0060)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 4)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.

Overeenkomst tussen de EU en Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0061)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 5)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

   Overeenkomst tussen de EU en Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0062)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 6)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) - Protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0063)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 7)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

   Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie. Verlenging van het protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0064)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 8)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verslagen zonder amendementen:

   Een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een vangnet ter bescherming van de begunstigden van Unieprogramma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK [2020/2051(INL)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0065)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 9)

Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Duitsland en Zwitserland ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0066)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 10)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Italië en Zwitserland ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0067)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

   Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk *
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Verworpen par enkele stemming (P9_TA(2020)0068)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 12)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming in onderdelen over het bezwaar inzake:

Genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp en Eleonora Evi

(Gewone meerderheid)

STEMMING IN ONDERDELEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0069)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 13)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de kwijtingsbesluiten voor 2018:

   Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0070)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 14)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0071)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 15)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0072)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 16)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0073)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 17)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0074)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 18)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0075)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 19)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0076)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 20)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0077)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 21)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0078)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 22)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0079)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 23)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0080)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 24)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0081)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 25)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (voorheen Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0082)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 26)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0083)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 27)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0084)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 28)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0085)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 29)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0086)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 30)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0087)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 31)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling V – Rekenkamer [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0088)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 32)

Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0089)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 33)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0090)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 34)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (nu het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0091)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 35)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0092)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 36)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0093)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 37)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0094)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 38)

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0095)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 39)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0096)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 40)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Eurojust
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust (nu Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0097)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 41)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0098)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 42)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor ondersteuning van Berec (vóór 20 december 2018: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0099)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 43)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0100)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 44)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (nu Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking tussen energieregulators) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0101)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 45)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (voor 11 december 2018: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0102)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 46)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0103)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 47)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0104)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 48)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0105)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 49)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0106)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 50)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0107)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 51)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0108)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 52)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0109)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 53)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0110)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 54)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0111)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 55)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0112)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 56)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0113)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 57)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0114)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 58)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0115)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 59)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VII - Comité van de Regio’s [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0116)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 60)

Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0117)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 61)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0118)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 62)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2020)0119)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 63)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0120)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen" van 13, 14 en 15 mei 2020, punt 64)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


21. Tweede stemming

Het Parlement houdt de eindstemming over ontwerpresolutie B9-0121/2020: Genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Het Parlement stemt over de eerste reeks amendementen op de ontwerpresoluties betreffende de kwijting:

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling I – Europees Parlement [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt donderdag 14 mei 2020 om 9 uur bekendgemaakt (punt 3 van de notulen van 14.5.2020).


22. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


23. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 651.596/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.51 uur gesloten.


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid