Indeks 
Protokół
PDF 413kWORD 93k
Środa, 13 maja 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Kalendarz sesji miesięcznych
 7.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Petycje
 14.Porządek obrad
 15.Pierwsza część głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Skład grup politycznych
 20.Ogłoszenie wyników głosowania
 21.Druga część głosowania
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty i zamiary głosowania
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w piątek 17 kwietnia 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.03.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wydał oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i przypomniał, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postanowiła ogłosić rok 2020 Rokiem Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych.

Wyraził uznanie dla zaangażowania personelu medycznego w obecnej sytuacji i zwrócił uwagę, że Europa potrzebuje dalszego wykazywania się solidarnością oraz skoordynowanej reakcji na kryzysy w dziedzinie zdrowia.

Przewodniczący nawiązał do obchodów 70. rocznicy deklaracji Schumana w dniu 9 maja 2020 r. i podkreślił, że należy wzbudzić prawdziwą solidarność i zapoczątkować głęboką refleksję nad przyszłością Europy, a w międzyczasie bezpośrednio reagować na bieżące probemy.


4. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący wydał komunikat, w którym poinformował o środkach zapobiegawczych wprowadzonych na terenie Parlamentu w celu zapewnienia podczas tej sesji bezpiecznej odległości między osobami.


5. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 16 kwietnia 2020 r. i z dnia 17 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone.

°
° ° °

Elżbieta Kruk poinformowała, że była obecna na posiedzeniach w dniach 15 lipca 2019 r., 9 października 2019 r. i 14 stycznia 2020 r., a jej nazwiska nie ma na listach obecności.

°
° ° °

Głos zabrali Thomas Waitz i Jörg Meuthen.


6. Kalendarz sesji miesięcznych

Przewodniczący poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Konferencji Przewodniczących we wtorek 5 maja 2020 r. w porozumieniu z przewodniczącymi grup politycznych postanowił przedłużyć tę sesję do piątku 15 maja 2020 r., tak by Parlament mógł w pełni odegrać swoją rolę, zwłaszcza rolę organu władzy budżetowej.


7. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P8_TA(2018)0307(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z 12 września 2018 r. ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz. U. L 236 z 19.9.2018, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 5 lipca 2018 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - komisja LIBE.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił zgodnie z art. 71 Regulaminu decyzje komisji AGRI i PECH o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań:

—   komisja AGRI: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   komisja PECH: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Sprawozdawca: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie, grupa polityczna lub grupy polityczne w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą do północy dnia jutrzejszego, tj. czwartku 14 maja 2020 r., złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


9. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że w piątek 17 kwietnia 2020 r. wraz z Przewodniczącym Rady przystąpił do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą :

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i (UE) nr 1379/2013 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2020/000 TA 2020 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotom zarządzającym lub właściwym organom wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście pandemii COVID-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego – w związku z pandemią COVID-19 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/797 i dyrektywę (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczącego ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat AT (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Rozporządzenie Rady w sprawie tymczasowych środków dotyczących walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego (2020/2004(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Sprawozdanie w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) (2019/0078M(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu (obecnie: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (przed 11 grudnia 2018 r.: Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (wcześniej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019 (2019/2126(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, protokołu zmieniającego umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r. (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Sprawozdanie zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF (2020/2051(INL)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2021 (2019/2214(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 27 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzeń delegowanych (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012 oraz (UE) nr 874/2012 w odniesieniu do etykietowania niektórych produktów związanych z energią (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 27 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 27 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania oraz załączników do nich (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 27 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia zwierząt i certyfikacji na potrzeby przemieszczania zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych w obrębie terytorium Unii (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 28 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez włączenie Bahamów, Barbadosu, Botswany, Kambodży, Ghany, Jamajki, Mauritiusu, Mongolii, Mjanmy/Birmy, Nikaragui, Panamy i Zimbabwe do tabeli w pkt I załącznika oraz wykreślenie z tej tabeli Bośni i Hercegowiny, Etiopii, Gujany, Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sri Lanki i Tunezji (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 7 maja 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do wartości współczynników globalnego ocieplenia oraz wytycznych dotyczących wykazów, a także w odniesieniu do unijnego systemu wykazów, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 maja 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 maja 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 30 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 30 kwietnia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające odstępstwo dotyczące 2020 r. od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1149 w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 4 maja 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji listopadowej 2019 r., drugiej sesji styczniowej 2020 r. i sesji kwietniowej 2020 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


13. Petycje

Petycje nr 0391-20 – 0523-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 13 maja 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 13 maja 2020 r. Przewodniczący przekazał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w maju 2020 r. (651.596/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący poinformował, że w związku z pandemią COVID-19 otrzymał sześć wniosków o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) dotyczących przyjęcia podczas tej sesji następujących dokumentów:

—   Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 (dokument INTA);

—   Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) (dokument JURI);

—   Opłaty za użytkowanie infrastruktury portowej (dokument TRAN);

—   Tymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze) (dokument TRAN);

—   Tymczasowe środki dotyczące wykonywania przewozów lotniczych (dokument TRAN) i

—   Czwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji (dokument TRAN).

W związku z tym po konsultacjach z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany do końcowego porządku obrad:

Środa

Komisja wycofała „Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości cykloksydymu, flonikamidu, haloksyfopu, mandestrobiny, mepikwatu, szczepu Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni” (pkt 94 PDOJ), dlatego punkt ten zostaje wykreślony z porządku dziennego.

Głosowania:

Pierwsza część głosowania będzie otwarta w godz. 15.30–16.45 i obejmie następujące głosowania:

—   wnioski o zastosowanie trybu pilnego (4 dokumenty TRAN, 1 dokument INTA i 1 dokument JURI) (pkt 191 PDOJ),

—   8 jednych głosowań ujętych w końcowym projekcie porządku obrad (pkt 190 PDOJ),

—   2 sprawozdania Markusa Ferbera (A9-0006/2020 i A9-0007/2020), sprawozdanie Jana Olbrychta i Margaridy Marques (A9-0099/2020) i sprawozdanie Juana Fernanda Lópeza Aguilara (A9-0100/2020),

—   głosowania podzielone w sprawie sprzeciwu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   wszystkie decyzje w sprawie absolutorium (pkt 193 PDOJ).

Wyniki pierwszej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.45.

Druga część głosowania będzie otwarta w godz. 20.00–21.15 i obejmie głosowanie w sprawie pierwszej serii poprawek do projektów rezolucji dotyczących absolutorium i głosowanie końcowe w sprawie sprzeciwu dotyczącego genetycznie zmodyfikowanej soi (B9-0121/2020).

Debaty:

Dwie debaty (pkt 14 PDOJ i pkt 148 PDOJ) w sprawie:

—   Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. i

—   Oświadczeń Rady i Komisji: Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy

zostaną przeprowadzone razem.

Debata ta odbędzie się w godz. 16.00–19.00.

Debata w sprawie oświadczeń Rady i Komisji - Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe (pkt 12 PDOJ) zostaje przełożona na czwartek w godz. 9.00–10.00.

Czwartek

Głosowania:

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 ogłoszeniem wyników drugiej części głosowania ze środy.

Pierwsza część głosowania będzie otwarta w godz. 9.30–10.45 i obejmie głosowanie w sprawie drugiej serii poprawek do projektów rezolucji dotyczących absolutorium.

Wyniki pierwszej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.15.

Druga część głosowania będzie otwarta w godz. 13.30–14.45 i obejmie:

—   głosowanie końcowe w sprawie projektów rezolucji dotyczących absolutorium,

—   głosowanie w sprawie sprawozdania Oliviera Chastela (A9-0102/2020),

—   głosowanie w sprawie dokumentu JURI (tryb pilny): Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE).

Wyniki drugiej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.15.

Trzecia część głosowania będzie otwarta w godz. 17.30–18.45 i obejmie głosowanie w sprawie pierwszej serii poprawek do wspólnie podpisanego projektu rezolucji - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (B9-0158/2020) i głosowanie końcowe w sprawie sprawozdania Oliviera Chastela (A9-0102/2020).

Piątek

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.15 ogłoszeniem wyników trzeciej części głosowania z czwartku.

Pierwsza część głosowania będzie otwarta w godz. 9.30–10.45 i obejmie głosowanie w sprawie:

—   poprawek do dokumentów INTA i TRAN (tryb pilny) i

—   drugiej serii poprawek do wspólnie podpisanego projektu rezolucji - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (B9-0158/2020).

Wyniki pierwszej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.15.

Druga część głosowania będzie otwarta w godz. 14.15–15.30 i obejmie głosowanie końcowe w sprawie:

—   wspólnie podpisanego projektu rezolucji - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (B9-0158/2020) i

—   dokumentów INTA i TRAN (tryb pilny).

Wyniki pierwszej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.30.

W godz. 17.45–19.00 odbędzie się ewentualnie trzecia część głosowania w sprawie innych projektów rezolucji na temat „Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy”, a wyniki zostaną ogłoszone o godz. 21.00.

Sobota

W sobotę nie odbędzie się żadne posiedzenie.

Parlament przychylił się do tych propozycji.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


15. Pierwsza część głosowania

Parlament głosował nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

—   Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego;

—   Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Komisja Prawna;

—   Tymczasowe środki dotyczące wykonywania przewozów lotniczych ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki;

—   Tymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki;

—   Opłaty za użytkowanie infrastruktury portowej ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki;

—   Czwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki.

Głos zabrali Clare Daly przeciwko zastosowaniu trybu pilnego w przypadku tymczasowych środków dotyczących wykonywania przewozów lotniczych i Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący komisji JURI) w sprawie trybu pilnego w przypadku tymczasowych środków dotyczących walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE).

Parlament głosował w jednym głosowaniu nad następującymi aktami:

—   Umowa o statusie między UE a Czarnogórą dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Umowa o statusie między UE a Serbią dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Serbii ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Odnowienie umowy UE-Indie w sprawie współpracy naukowej i technologicznej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Odnowienie umowy UE-Ukraina w sprawie współpracy naukowej i technologicznej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Umowa UE-Białoruś o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Umowa UE-Białoruś o ułatwieniach w wydawaniu wiz ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Porozumienie UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa – przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r. [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A9-0088/2020);

—   Siatka bezpieczeństwa chroniąca beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF [2020/2051(INL)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Niemcami a Szwajcarią ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Włochami a Szwajcarią ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Zjednoczonym Królestwie *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlament głosował nad głosowaniami podzielonymi w sprawie projektu rezolucji B9-0121/2020:

Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Eleonora Evi

Parlament głosował nad decyzjami w sprawie absolutorium za rok 2018:

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (wcześniej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Eurojust
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu (obecnie: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (przed 11 grudnia 2018 r.: Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Jako że nie wpłynęły żadne wnioski o odrzucenie stanowisk Rady zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, ogłoszono przyjęcie następujących stanowisk Rady:

—   Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0055)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 75)

—   Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0056)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 76)

Głosowanie zostało otwarte do godz. 16.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.45.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.31.)


16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.02.


17. Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. - Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (debata)

Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. (2020/2625(RSP))

Oświadczenia Rady i Komisji: Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy (2020/2631(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Tom Vandendriessche w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony.

Głos zabrał Charles Michel.

Głos zabrał Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík i Paolo Borchia.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev i Nils Ušakovs.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira i David McAllister.

Głos zabrali Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marco Zanni w imieniu grupy ID, w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu odbudowy (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga i Konstantinos Arvanitis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes i Jan Olbrycht, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández i Eider Gardiazabal Rubial, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano i Valerie Hayer, w imieniu grupy Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts i Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE, i Ryszard Antoni Legutko i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR, w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 20 protokołu z dnia 14.5.2020 (poprawki do projektów rezolucji) i pkt 6 protokołu z dnia 15.5.2020 (projekty rezolucji).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.57.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

18. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 19.45.


19. Skład grup politycznych

Cristian Terheş nie jest już członkiem grupy S&D i z dniem 13 maja 2020 r. przystąpił do grupy ECR.


20. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego:

Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego

W GI (przy 602 głosach za, 80 głosach przeciw, 7 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Komisja Prawna

W GI (przy 649 głosach za, 36 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Tymczasowe środki dotyczące wykonywania przewozów lotniczych ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 587 głosach za, 98 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Tymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -komisja TRAN

W GI (przy 612 głosach za, 73 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Opłaty za użytkowanie infrastruktury portowej ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 596 głosach za, 90 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Czwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 611 głosach za, 75 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad następującymi aktami:

Umowa o statusie między UE a Czarnogórą dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0057)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 1)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

   Umowa o statusie między UE a Serbią dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Serbii ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0058)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 2)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

   Odnowienie umowy UE-Indie w sprawie współpracy naukowej i technologicznej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0059)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 3)

Parlament wyraził zgodę na odnowienie umowy.

   Odnowienie umowy UE-Ukraina w sprawie współpracy naukowej i technologicznej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0060)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 4)

Parlament wyraził zgodę na odnowienie umowy.

Umowa UE-Białoruś o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0061)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 5)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

   Umowa UE-Białoruś o ułatwieniach w wydawaniu wiz ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0062)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 6)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0063)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 7)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

   Porozumienie UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa – przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r. [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0064)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 8)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumienia.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad sprawozdaniami niezawierającymi poprawek:

   Siatka bezpieczeństwa chroniąca beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF [2020/2051(INL)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0099/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0065)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 9)

Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Niemcami a Szwajcarią ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0066)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Włochami a Szwajcarią ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0067)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 11)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

   Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Zjednoczonym Królestwie *
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Odrzucono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0068)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 12)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania podzielonego nad sprzeciwem:

Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Posłowie odpowiedzialni: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Eleonora Evi

(Wymagana zwykła większość)

GŁOSOWANIA PODZIELONE

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0069)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 13)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad decyzjami w sprawie absolutorium za rok 2018:

   Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0070)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 14)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0071)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 15)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0072)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 16)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0073)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 17)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0074)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 18)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0075)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 19)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0076)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 20)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0077)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 21)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0078)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 22)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0079)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 23)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0080)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 24)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0081)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 25)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (wcześniej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0082)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 26)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0083)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 27)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0084)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 28)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0085)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 29)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0086)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 30)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0087)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 31)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0088)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 32)

Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0089)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 33)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0090)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 34)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0091)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 35)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0092)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 36)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0093)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 37)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0094)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 38)

Absolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0095)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 39)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0096)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 40)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Eurojust
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu (obecnie: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0097)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 41)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0098)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 42)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0099)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 43)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0100)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 44)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0101)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 45)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (przed 11 grudnia 2018 r.: Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0102)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 46)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0103)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 47)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0104)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 48)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0105)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 49)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0106)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 50)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0107)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 51)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0108)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 52)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0109)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 53)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0110)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 54)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0111)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 55)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0112)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 56)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0113)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 57)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0114)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 58)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0115)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 59)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0116)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 60)

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0117)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 61)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0118)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 62)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0119)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 63)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0120)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z 13, 14 i 15 maja 2020 r., pkt 64)

Decyzja w sprawie absolutorium oraz zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków zostały odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu).


21. Druga część głosowania

Parlament przystąpił do głosowania końcowego w sprawie projektu rezolucji B9-0121/2020: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlament głosował nad pierwszą serią poprawek do projektów rezolucji w sprawie absolutorium:

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w czwartek 14 maja 2020 r. o godz. 9.00 (pkt 3 protokołu z dnia 14.5.2020).


22. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


23. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 651.596/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 19.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności