Zoznam 
Zápisnica
PDF 404kWORD 94k
Streda, 13. mája 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Kalendár schôdzí
 7.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 12.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Petície
 14.Program práce
 15.Prvé hlasovanie
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2020 - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (rozprava)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Zloženie politických skupín
 20.Oznámenie výsledkov hlasovania
 21.Druhé hlasovanie
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené v piatok 17. apríla 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 15.03 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotných sestier a pripomenul, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla, že rok 2020 bude medzinárodným rokom zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

Vzdal hold zdravotníckemu personálu za jeho nasadenie v súčasnej situácii a zdôraznil, že treba zachovať úsilie o solidaritu a hľadať koordinovanú európsku reakciu na zdravotné krízy.

Predseda pripomenul, že 9. mája 2020 si pripomíname 70. výročie Schumanovej deklarácie, a zdôraznil, že je potrebné zaviesť skutočnú solidaritu a začať rozsiahlu diskusiu o budúcnosti Európy a zároveň bezprostredne reagovať na aktuálne problémy.


4. Oznámenie predsedníctva

Predseda vystúpil s oznámením, v ktorom spresnil preventívne opatrenia zavedené v priestoroch Parlamentu s cieľom umožniť obmedzenie fyzického kontaktu počas tejto plenárnej schôdze.


5. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 16. apríla 2020 a 17. apríla 2020 boli schválené.

°
° ° °

Elżbieta Kruk oznámila, že bola prítomná na rokovaniach 15. júla 2019, 9. októbra 2019 a 14. januára 2020, ale že jej meno sa nenachádza na prezenčných listinách.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Thomas Waitz a Jörg Meuthen.


6. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že na poslednej schôdzi Konferencie predsedov v utorok 5. mája 2020 so súhlasom predsedov politických skupín rozhodol predĺžiť túto schôdzu až do piatku 15. mája 2020, aby mohol Parlament naďalej v plnej miere plniť svoju úlohu, a to najmä rozpočtovú.


7. Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum P8_TA(2018)0307(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2018 na účely prijatia uvedeného nariadenia P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa toto korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín po jeho oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku, že výbory AGRI a PECH rozhodli, že začnú medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ:

—   výbor AGRI: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD). spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

—   výbor PECH: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD). Spravodajca: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

V súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, štvrtka 14. mája 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal v piatok 17. apríla 2020 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie výskytu ochorenia COVID-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013,pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 anariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide oúpravy vreakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/352 s cieľom umožniť riadiacim orgánom alebo príslušným orgánom poskytovanie flexibility z hľadiska účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry v súvislosti s pandémiou COVID-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 1008/2008 ospoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb vSpoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19 (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/797 a smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide opredĺženie lehoty určenej na ich transpozíciu (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pandémiu COVID-19, a o platnosti niektorých osvedčení, preukazov a povolení a o odložení niektorých pravidelných kontrol a odbornej prípravy v určitých oblastiach dopravných právnych predpisov (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku aRakúsku (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – rakúsky kandidát (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Nariadenie Rady o dočasných opatreniach týkajúcich sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE) (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia (2020/2004(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel I – Európsky parlament (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (2019/0078M(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VIII – európsky ombudsman (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (teraz Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu (v súčasnosti: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (pred 20. decembrom 2018: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (v súčasnosti Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (predtým Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2018: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 (2019/2126(INI)) - výbor BUDG - Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej v mene Únie (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej v mene Únie (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej v mene Únie (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení vydávania víz (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Správa s odporúčaniami Komisii o bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov programov Únie: zostavenie pohotovostného plánu pre VFR (2020/2051(INL)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2021 (2019/2214(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945, pokiaľ ide o zavedenie dvoch nových tried bezpilotných leteckých systémov (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaných nariadení (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012 a (EÚ) č. 874/2012, pokiaľ ide o označovanie niektorých energeticky významných výrobkov štítkami (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/124, pokiaľ ide o určité ustanovenia ochranných a vynucovacích opatrení Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) a prílohy k týmto opatreniam (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat a certifikáciu v prípade premiestňovania vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v rámci Únie (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Bahám, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Maurícia, Mongolska, Mjanmarska/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabuľky v bode I prílohy a vyradenie Bosny a Hercegoviny, Etiópie, Guyany, Laoskej ľudovodemokratickej republiky, Srí Lanky a Tuniska z tejto tabuľky (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 7. mája 2020

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o hodnoty potenciálu globálneho otepľovania, usmernenia k inventúre a inventarizačný systém Únie, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. mája 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. mája 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. apríla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa na rok 2020 stanovuje výnimka z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. mája 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI


12. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej novembrovej schôdzi v roku 2019, druhej januárovej schôdzi v roku 2020 a aprílovej schôdzi v roku 2020 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


13. Petície

Petície č. 0391-20 až 0524-20 boli dňa 13. mája 2020 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 13. mája 2020 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze v máji 2020 (651.596/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že dostal šesť žiadostí o uplatnenie postupu pre naliehavé prípady (článok 163 rokovacieho poriadku) v súvislosti s pandémiou COVID-19 s cieľom prijať na tejto schôdzi tieto spisy:

—   Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsbenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I (spis INTA);

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE) (spis JURI);

—   Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry (spis TRAN);

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) (spis TRAN);

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb (spis TRAN), a

—   4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu (spis TRAN).

Predseda preto po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu schôdze:

Streda

Komisia stiahla túto námietku: Námietka podľa článku 112 ods. 2, 3 a 4 písm. c) rokovacieho poriadku: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobínu (bod 94 PDOJ) a spis bol preto stiahnutý z návrhu programu schôdze.

Hlasovanie:

Prvé hlasovanie sa uskutoční od 15.30 do 16.45 h, pokiaľ ide o:

—   žiadosti o uplatnenie postupu pre naliehavé prípady (4 spisy TRAN, 1 spis INTA a 1 spis JURI) (bod 191 PDOJ),

—   8 jediných hlasovaní zahrnutých do konečného návrhu programu schôdze (bod 190 PDOJ),

—   2 správy, ktoré predložil Markus Ferber (A9-0006/2020 a A9-0007/2020), správa, ktorú predložili Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0099/2020), a správa, ktorú predložil Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020),

—   hlasovanie po častiach o námietke: Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   všetky rozhodnutia týkajúce sa absolutória (bod 193 PDOJ).

Výsledky prvého hlasovania budú oznámené o 19.45 h.

Druhé hlasovanie sa od uskutoční od 20.00 do 21.15 h a bude sa týkať hlasovania o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesenia o udelení absolutória a záverečného hlasovania o námietke: geneticky modifikovaná sója (B9-0121/2020).

Rozpravy:

Dve rozpravy (bod 14 PDOJ a bod 148 PDOJ), pokiaľ ide o:

—   Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2020 a

—   Vyhlásenia Rady a Komisie: Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy,

budú zahrnuté do spoločnej rozpravy.

Táto rozprava sa uskutoční od 16.00 do 19.00 h.

Rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie na tému: Núdzové právne predpisy v Maďarsku a ich vplyv na právny štát a základné práva (bod 12 PDOJ) je presunutá na štvrtok od 9.00 do 10.00 h.

Štvrtok

Hlasovanie:

Rokovanie začne o 9.00 h, keď budú oznámené výsledky druhého stredajšieho hlasovania.

Prvé hlasovanie sa uskutoční od 9.30 do 10.45 h a bude sa týkať hlasovania o druhom súbore pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesenia o udelení absolutória.

Výsledky prvého hlasovania budú oznámené o 13.15 h.

Druhé hlasovanie sa uskutoční od 13.30 do 14.45 h, a to:

—   záverečné hlasovanie o návrhoch uznesenia o udelení absolutória,

—   hlasovanie o správe, ktorú predložil Olivier Chastel (A9-0102/2020),

—   hlasovanie o spise výboru JURI (postup pre naliehavé prípady): Dočasné opatrenia týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE).

Výsledky druhého hlasovania budú oznámené o 17.15 h.

Tretie hlasovanie sa uskutoční od 17.30 do 18.45 h a bude sa týkať hlasovania o prvom súubore pozmeňujúcich návrhov k spolupodpísanému návrhu uznesenia - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020) a záverečného hlasovania o správe, ktorú predložil Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Piatok

Rokovanie sa začne o 9.15 h, keď budú oznámené výsledky tretieho štvrtkového hlasovania.

Prvé hlasovanie sa uskutoční od 9.30 do 10.45 h, pokiaľ ide o:

—   pozmeňujúe návrhy k spisom INTA a TRAN (postup pre naliehavé prípady) a

—   druhý súubor pozmeňujúcich návrhov k spolupodpísanému návrhu uznesenia - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020).

Výsledky prvého hlasovania budú oznámené o 13.15 h.

Druhé hlasovanie sa uskutoční od 14.15 do 15.30 h, a to záverečné hlasovanie o:

—   spolupodpísanom návrhu uznesenia - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020) a

—   spisoch INTA a TRAN (postup pre naliehavé prípady).

Výsledky druhého hlasovania budú oznámené o 17.30 h.

Tretie hlasovanie o prípadných ďalších návrhoch uznesenia na tému: Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy by sa konalo od 17.45 do 19.00 h a výsledky hlasovania by boli oznámené o 21.00 h.

Sobota

V sobotu sa neuskutoční žiadne rokovanie.

Parlament s týmito návrhmi vyslovil súhlas.

Týmto bol stanovený program práce.


15. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o uplatnenie postupu pre naliehavé prípady (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Výbor pre právne veci;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch;

—   Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch;

—   4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Vystúpili títo poslanci: Clare Daly proti uplatneniu postupu pre naliehavé prípady na Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb a Adrián Vázquez Lázara (predseda výboru JURI) o postupe pre naliehavé prípady, pokiaľ ide o Dočasné opatrenia týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE).

Parlament hlasuje jediným hlasovaním o:

—   Dohoda o štatúte medzi EÚ a Čiernou Horou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Dohoda oštatúte medzi EÚ aSrbskom týkajúca sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú apobrežnú stráž vSrbsku ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Obnovenie dohody medzi EÚ a Indiou o vedeckej a technickej spolupráci ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Obnovenie Dohody medzi EÚ a Ukrajinou o spolupráci v oblasti vedy a techniky ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o zjednodušení udeľovania víz ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Zmena Medzinárodného dohovoru ozachovaní atlantických tuniakov (ICCAT) – Protokol ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Dohoda medzi ES a Mauritániou o partnerstve v sektore rybolovu: rybolovné možnosti a finančný príspevok. Predĺženie protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A9-0088/2020);

—   Bezpečnostná sieť na ochranu príjemcov finančných prostriedkov z programov EÚ: zostavenie pohotovostného plánu VFR
Správa s odporúčaniami Komisii o bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov programov Únie: zostavenie pohotovostného plánu pre VFR [2020/2051(INL)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Medzinárodná cestná osobná autokarová a autobusová doprava v pohraničných regiónoch: kabotážna preprava medzi Nemeckom a Švajčiarskom ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Medzinárodná cestná osobná autokarová a autobusová doprava v pohraničných regiónoch: kabotážna preprava medzi Talianskom a Švajčiarskom ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje rokovať so Švajčiarskom o dohode, ktorou sa povoľuje kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami, a uzavrieť ju [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve *
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlament hlasuje v rámci hlasovania po častiach o návrhu uznesenia B9-0121/2020:

Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Eleonora Evi

Parlament hlasuje o rozhodnutiach týkajúcich sa udelenia absolutória za rok 2018:

—   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Shift2Rail
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska environmentálna agentúra
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Železničná agentúra Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre európsky GNSS
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (predtým Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky podporný úrad pre azyl
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel I – Európsky parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Európska rada a Rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (teraz Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Eurojust
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu (v súčasnosti: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (pred 20. decembrom 2018: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (v súčasnosti Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky inovačný a technologický inštitút
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Zásobovacia agentúra Euratomu
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: ôsmy, deviaty, desiaty a jedenásty Európsky rozvojový fond
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska chemická agentúra
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre základné práva
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre lieky
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Keďže nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie pozícií Rady v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku, tieto pozície Rady sú vyhlásené za schválené:

—   Označovanie pneumatík: palivová úspornosť a iné základné parametre ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0055)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája, bod 75)

—   Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***II
Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0056)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája, bod 76)

Hlasovať je možné do 16.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené:19.45 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 15.31 h.)


16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.02 h.


17. Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2020 - Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2020 (2020/2625(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (2020/2631(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Tom Vandendriessche v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Charles Michel.

V rozprave vystúpil Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík a Paolo Borchia.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev a Nils Ušakovs.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira a David McAllister.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Marco Zanni v mene skupiny ID, o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga a Konstantinos Arvanitis, v mene skupiny GUE/NGL, o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes a Jan Olbrycht, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández a Eider Gardiazabal Rubial, v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano a Valerie Hayer, v mene skupiny Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts a Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE, a Ryszard Antoni Legutko a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR, o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 20 zápisnice zo dňa 14.5.2020 (pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesenia) a bod 6 zápisnice zo dňa 15.5.2020 (návrhy uznesenia).

(Rokovanie bolo prerušené o 18.57 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 19.45 h.


19. Zloženie politických skupín

Cristian Terheş už nie je členom skupiny S&D a s platnosťou od 13. mája 2020 sa stal členom skupiny ECR.


20. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o žiadostiach o uplatnenie postupu pre naliehavé prípady:

Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod

HPM (602 za, 80 proti, 7 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Výbor pre právne veci

HPM (649 za, 36 proti, 4 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - výbor TRAN

HPM (587 za, 98 proti, 4 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -výbor TRAN

HPM (612 za, 73 proti, 4 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - výbor TRAN

HPM (596 za, 90 proti, 3 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - výbor TRAN

HPM (611 za, 75 proti, 3 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Predseda oznámil výsledky hlasovania o:

Dohoda o štatúte medzi EÚ a Čiernou Horou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0057)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 1)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

   Dohoda o štatúte medzi EÚ a Srbskom týkajúca sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbsku ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0058)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 2)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

   Obnovenie dohody medzi EÚ a Indiou o vedeckej a technickej spolupráci ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0059)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 3)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.

   Obnovenie dohody medzi EÚ a Ukrajinou o spolupráci v oblasti vedy a techniky ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0060)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 4)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.

Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0061)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 5)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

   Dohoda medzi EÚ a Bieloruskom o zjednodušení udeľovania víz ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0062)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 6)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Zmena Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (ICCAT) – Protokol ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0063)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 7)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.

   Dohoda medzi ES a Mauritániou o partnerstve v sektore rybolovu: rybolovné možnosti a finančný príspevok. Predĺženie protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0064)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 8)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Predseda oznámil výsledky hlasovania o správach, ktoré neobsahovali žiadny pozmeňujúci návrh:

   Bezpečnostná sieť na ochranu príjemcov finančných prostriedkov z programov EÚ: zostavenie pohotovostného plánu VFR
Správa s odporúčaniami Komisii o bezpečnostnej sieti na ochranu prijímateľov programov Únie: zostavenie pohotovostného plánu pre VFR [2020/2051(INL)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0099/2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0065)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 9)

Medzinárodná cestná osobná autokarová a autobusová doprava v pohraničných regiónoch: kabotážna preprava medzi Nemeckom a Švajčiarskom ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0066)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 10)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Medzinárodná cestná osobná autokarová a autobusová doprava v pohraničných regiónoch: kabotážna preprava medzi Talianskom a Švajčiarskom ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje rokovať so Švajčiarskom o dohode, ktorou sa povoľuje kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami, a uzavrieť ju [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0067)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 11)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

   Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve *
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Zamietnutý par jediné hlasovanie (P9_TA(2020)0068)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 12)

Predseda oznámil výsledky hlasovania po častiach o námietke:

Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp a Eleonora Evi

(Potrebná jednoduchá väčšina)

HLASOVANIE PO ČASTIACH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0069)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 13)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o rozhodnutiach týkajúcich sa udelenia absolutória za rok 2018:

   Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0070)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 14)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0071)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 15)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0072)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 16)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0073)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 17)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0074)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 18)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0075)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 19)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Shift2Rail
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0076)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 20)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Európska environmentálna agentúra
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0077)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 21)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Železničná agentúra Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0078)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 22)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0079)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 23)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre európsky GNSS
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0080)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 24)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0081)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 25)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (predtým Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0082)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 26)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Európsky podporný úrad pre azyl
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0083)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 27)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel I – Európsky parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0084)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 28)

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0085)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 29)

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0086)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 30)

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0087)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 31)

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0088)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 32)

Absolutórium za rok 2018: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0089)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 33)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Európska rada a Rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0090)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 34)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (teraz Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0091)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 35)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0092)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 36)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0093)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 37)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0094)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 38)

Absolutórium za rok 2018: Spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0095)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 39)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0096)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 40)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Eurojust
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu (v súčasnosti: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0097)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 41)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0098)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 42)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (pred 20. decembrom 2018: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0099)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 43)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0100)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 44)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (v súčasnosti Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0101)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 45)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0102)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 46)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európsky inovačný a technologický inštitút
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0103)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 47)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Zásobovacia agentúra Euratomu
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0104)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 48)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: ôsmy, deviaty, desiaty a jedenásty Európsky rozvojový fond
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0105)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 49)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0106)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 50)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0107)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 51)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0108)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 52)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0109)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 53)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku)

Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0110)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 54)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európska chemická agentúra
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0111)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 55)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0112)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 56)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0113)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 57)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0114)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 58)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre základné práva
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0115)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 59)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0116)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 60)

Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0117)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 61)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0118)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 62)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre lieky
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

návrhy rozhodnutia

Prijatý (P9_TA(2020)0119)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 63)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 prílohy V k rokovaciemu poriadku).

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2020)0120)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 64)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


21. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o záverečnom hlasovaní o návrhu uznesenia B9-0121/2020: Geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlament hlasuje o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesenia o udelení absolutória:

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel I – Európsky parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené vo štvrtok 14. mája 2020 o 9.00 h (bod 3 zápisnice zo dňa 14.5.2020).


22. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


23. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 651.596/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 19.51 h.


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Posledná úprava: 3. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia