Kazalo 
Zapisnik
PDF 388kWORD 91k
Sreda, 13. maj 2020 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 6.Časovni razpored delnih zasedanj
 7.Popravek (člen 241 Poslovnika)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 10.Predložitev dokumentov
 11.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 12.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 13.Peticije
 14.Razpored dela
 15.Prvi čas glasovanja
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 23. aprila 2020 - Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev (razprava)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Članstvo v političnih skupinah
 20.Razglasitev izidov glasovanja
 21.Drugi čas glasovanja
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Popravki in namere glasovanj
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v petek, 17. aprila 2020.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.03.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in spomnil, da je Svetovna zdravstvena organizacija sklenila, da bo leto 2020 leto medicinskih sester in babic.

Pohvalil je zdravstveno osebje za njihovo predanost v sedanjih razmerah ter poudaril, da je treba ohranjevati prizadevanja za solidarnost in najti usklajen evropski odziv na zdravstveno krizo.

Predsednik je spomnil, da 9. maja 2020 praznujemo 70. obletnico Schumanove deklaracije in poudaril, kako pomembno je ustvariti dejansko solidarnost in začeti s poglobljenim razmislekom o prihodnosti Evrope, hkrati pa nemudoma odgovoriti na trenutne težave.


4. Sporočilo predsedstva

Predsednik je podal izjavo, v kateri je navedel preventivne ukrepe, ki so bili uvedeni v Parlamentu, da bi omogočili ohranjanje fizične razdalje med tem delnim zasedanjem.


5. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 16. aprila 2020 in 17. aprila 2020.

°
° ° °

Elżbieta Kruk je sporočila, da se je udeležila zasedanj 15. julija 2019, 9. oktobra 2019 in 14. januarja 2020, vendar je ni na seznamu navzočih.

°
° ° °

Govorila sta Thomas Waitz in Jörg Meuthen.


6. Časovni razpored delnih zasedanj

Predsednik je sporočil, da je na zadnji seji konference predsednikov 5. maja 2020 v dogovoru s predsedniki političnih skupin sprejel odločitev, da podaljša to delno zasedanje do petka, 15. maja 2020, da bi lahko Parlament še naprej polno opravljal svoje delo, zlasti proračunsko.


7. Popravek (člen 241 Poslovnika)

Pristojni odbor je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

Popravek P8_TA(2018)0307(COR01) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Svet z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št.1077/2011, (EU) št.515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 5. julija 2018 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - odbor LIBE.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se ta popravek šteje za odobren, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v 24 urah po razglasitvi zahtevajo glasovanje o popravku.


8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)

Predsednik je v skladu s členom 71 Poslovnika razglasil odločitve odborov AGRI in PECH za začetek medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjih poročil:

—   odbor AGRI: predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   odbor PECH: predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Poročevalec: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

V skladu s členom 71(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do konca dneva v četrtek, 14. maja 2020, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je povedal, da je v petek, 17. aprila 2020, skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za obravnavanje izbruha COVID-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2020/000TA2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/352, da se upravnim organom ali pristojnim organom omogoči zagotavljanje prožnosti pri pobiranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha COVID-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zaradi pandemije COVID-19 (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in usposabljanja na nekaterih področjih prometne zakonodaje (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - avstrijski kandidat (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Uredba Sveta o začasnih ukrepih v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE) (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja (2020/2004(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek I – Evropski parlament (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (2019/0078M(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (CLEAN SKY 2) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zdaj Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) (ENISA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR (SESAR) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (zdaj Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za podporo BEREC-u (do 20. decembra 2018: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (zdaj Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev) (ACER) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VII – Odbor regij (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (prej Evropska agencija za varnost v letalstvu) (EASA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019 (2019/2126(INI)) - odbor BUDG - Poročevalec: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019 (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku v imenu Evropske unije (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Poročilo s priporočili Komisiji o varnostni mreži za upravičence programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finančni okvir (2020/2051(INL)) - odbor BUDG - Poročevalca: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021 (2019/2214(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/945 v zvezi z uvedbo dveh novih razredov sistemov brezpilotnega zrakoplova (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic delegiranih uredb (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012 in (EU) št. 874/2012 v zvezi z označevanjem nekaterih izdelkov, povezanih z energijo (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/124 glede nekaterih določb ukrepov Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) za ohranjanje in izvrševanje ter prilog k navedenim ukrepom (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede zdravja živali in spričeval pri premikih vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali znotraj Unije (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta kar zadeva dodajanje Bahamov, Barbadosa, Bocvane, Kambodže, Gane, Jamajke, Mavricija, Mongolije, Mjanmara/Burme, Nikaragve, Paname in Zimbabveja v preglednico v točki I Priloge in izbris Bosne in Hercegovine, Etiopije, Gvajane, Laoške ljudske demokratične republike, Šrilanke in Tunizije iz te preglednice (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 7. maja 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vrednostmi za potenciale globalnega segrevanja in smernicami za evidence in v zvezi s sistemom evidenc Unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. maja 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 8. maja 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih sirov in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. maja 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI


12. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim delnim zasedanjem novembra 2019, drugim delnim zasedanjem januarja 2020 in delnim zasedanjem aprila 2020, so na voljo na spletišču Parlamenta.


13. Peticije

Peticije št. 0391-20 do 0524-20 so bile dne 13. maja 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 13. maja 2020 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji maja 2020 (651.596/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Predsednik je navzoče obvestil, da je v zvezi s pandemijo COVID-19 prejel šest prošenj za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika) za sprejetje naslednjih dokumentov na tem delnem zasedanju:

—   makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 (dosje odbora INTA);

—   začasni ukrepi v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE) (dosje odbora JURI);

—   pristojbine za pristaniško infrastrukturo (dosje odbora TRAN);

—   začasni ukrepi glede veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval, licenc in dovoljenj (omnibus) (dosje odbora TRAN);

—   začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov (dosje odbora TRAN) in

—   četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos (dosje odbora TRAN).

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik zato predlagal naslednje spremembe končnega osnutka dnevnega reda:

Sreda

Komisija je umaknila nasprotovanje mejnim vrednostim ostankov za več snovi, vključno s flonikamidom, haloksifopom in mandestrobinom (točka 94 PDOJ) in zadevo umaknila z dnevnega reda.

Glasovanje:

Prvi čas glasovanja bo potekal od 15.30 do 16.45, in sicer:

—   o zahtevi za uporabo nujnega postopka (4 dosjeji odbora TRAN, 1 dosje odbora INTA in 1 dosje odbora JURI) (točka 191 PDOJ),

—   8 posameznih glasovanj, ki so vključena v končni osnutek dnevnega reda (točka 190PDOJ),

—   o dveh poročilih Markusa Ferberja (A9-0006/2020 in A9-0007/2020), poročilu Jana Olbrychta in Margaride Marques (A9-0099/2020) in poročilu Juana Fernanda Lópeza Aguilarja (A9-0100/2020),

—   glasovanje po delih o nasprotovanju po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   o vseh sklepih o razrešnici (točka 193 PDOJ).

Izidi prvega časa glasovanja bodo objavljeni ob 19.45.

Drugi čas glasovanja bo potekal od 20.00 do 21.15 z glasovanjem o prvem sklopu predlogov sprememb k predlogom resolucije o razrešnici in končnim glasovanjem o nasprotovanju gensko spremenjeni soji (B9-0121/2020).

Razprave:

Tema skupne razprave bosta naslednji dve razpravi (točka 14 PDOJ in točka 148 PDOJ) o:

—   izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 23. aprila 2020 in

—   izjavi Sveta in Komisije: Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev.

Ta razprava bo potekala od 16.00 do 19.00.

Razprava o izjavah Sveta in Komisije - Izredna zakonodaja na Madžarskem ter njen učinek na pravno državo in temeljne pravice (točka 12 PDOJ) je prestavljena na četrtek od 9.00 do10.00.

Četrtek

Glasovanje:

Seja se bo začela ob 9.00 z objavo izidov drugega časa glasovanja v sredo.

Prvi čas glasovanja bo potekal od 9.30 do 10.45 z glasovanjem o drugem sklopu predlogov sprememb k predlogom resolucije o razrešnici.

Izidi prvega časa glasovanja bodo objavljeni ob 13.15.

Drugi čas glasovanja bo potekal od 13.30 do 14.45, in sicer:

—   končno glasovanje o predlogih resolucije o razrešnici,

—   glasovanje o poročilu Olivierja Chastela (A9-0102/2020),

—   glasovanje o dosjeju odbora JURI (nujni postopek): Začasni ukrepi v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE).

Izdi drugega časa glasovanja bodo objavljeni ob 17.15.

Tretji čas glasovanja bo potekal od 17.30 do 18.45 z glasovanjem o prvem sklopu predlogov sprememb k skupni resoluciji - Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev (B9-0158/2020) in končnim glasovanjem o poročilu Olivierja Chastela (A9-0102/2020).

Petek

Seja se bo začela ob 9.15 z objavo izidov tretjega časa glasovanja v četrtek.

Prvi čas glasovanja bo potekal od 9.30 do 10.45, in sicer:

—   o predlogih sprememb k dosjejem odborov INTA in TRAN (nujni postopek) in

—   o drugem sklopu predlogov sprememb k predlogu skupne resolucije - Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev (B9-0158/2020).

Izidi prvega časa glasovanja bodo objavljeni ob 13.15.

Drugi čas glasovanja bo potekal od 14.15 do 15.30 s končnim glasovanjem o:

—   predlogu skupne resolucije - Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev (B9-0158/2020) in

—   dosjejih odborov INTA in TRAN (nujni postopek).

Izidi drugega časa glasovanja bodo objavljeni ob 17.30.

Tretji čas glasovanja o nadomestnih predlogih resolucij o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za oživitev bo potekal od 17.45 do 19.00, izidi glasovanja pa bodo objavljeni ob 21.00.

Sobota

V soboto ne bo zasedanja.

Parlament je te predloge odobril.

S tem je bil določen razpored dela.


15. Prvi čas glasovanja

Parlament je glasoval o naslednjih zahtevah za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika):

—   Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino;

—   Začasni ukrepi v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Odbor za pravne zadeve;

—   Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Odbor za promet in turizem;

—   Začasni ukrepi glede veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval, licenc in dovoljenj (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Odbor za promet in turizem;

—   Pristojbine za pristaniško infrastrukturo ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Odbor za promet in turizem;

—   Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Odbor za promet in turizem.

Govorila sta Clare Daly, ki je bila proti uporabi nujnega postopka za začasne ukrepe glede opravljanja zračnih prevozov, in Adrián Vázquez Lázara (predsednik odbora JURI) o uporabi nujnega postopka za začasne ukrepe v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE).

Parlament je glasoval o:Parlament je z enim samim glasovanjem glasoval tudi o:

—   Sporazumu o statusu med EU in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Sporazumu o statusu med EU in Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Srbiji ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Indijo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Ukrajino ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Sporazumu med EU in Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Sporazumu med EU in Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku – Protokol ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku v imenu Evropske unije [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek. Podaljšanje protokola ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Varnostni mreži za upravičence programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finačni okvir
Poročilo s priporočili Komisiji o varnostni mreži za upravičence programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finančni okvir [2020/2051(INL)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Mednarodnem avtobusnem prevozu potnikov v obmejnih regijah: kabotaža med Nemčijo in Švico ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   mednarodnih storitvah avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah: kabotaža med Italijo in Švico ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   avtomatizirani izmenjavi podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu *
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlament je po delih glasoval o predlogu resolucije B9-0121/2020:

Gensko spremenjena soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D065067/03 ; 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojni poslanci: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp in Eleonora Evi

Parlament je glasoval o odločitvah o razrešnici za leto 2018:

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (CLEAN SKY 2)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (CLEAN SKY 2) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (AESA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (prej Evropska agencija za varnost v letalstvu) (EASA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek I – Evropski parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Sodišče EU
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Razrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zdaj Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) (ENISA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za nadzor ribištva
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Razrešnica 2018: Skupno podjetje SESAR (SESAR)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR (SESAR) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska fundacija za usposabljanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Razrešnica 2018: Eurojust
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (zdaj Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija za podporo BEREC-u (urad BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za podporo BEREC-u (do 20. decembra 2018: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (zdaj Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev) (ACER) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija za oskrbo Euratom
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Razrešnica 2018: osmi, deveti, deseti in enajsti Evropski razvojni sklad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski inštitut za enakost spolov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VII – Odbor regij [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Razrešnica 2018: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Ker ni bil vložen noben predlog za zavrnitev stališč Sveta v skladu s členoma 67 in 68 Uredbe, se naslednja stališča Sveta potrdijo:

—   Označevanje pnevmatik: izkoristek goriva in drugi bistveni parametri ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0055)
(podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, 13., 14. in 15. maja, točka 75))

—   Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0056)
(podrobnosti o glasovanju: Priloga „Izid glasovanj“, 13., 14. in 15. maja 2020, točka 75)

Glasovanje je potekalo do 16.45.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objaavljeni ob 19.45.

(Seja je bila prekinjena ob 15.31.)


16. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 16.02.


17. Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 23. aprila 2020 - Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 23. aprila 2020 (2020/2625(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev (2020/2631(RSP))

Charles Michel (predsednik Evropskega sveta) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Tom Vandendriessche v imenu skupine ID, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, in Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec.

Govoril je Charles Michel.

Govoril je .Siegfried Mureşan

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík in Paolo Borchia.

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

Govorili so Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev in Nils Ušakovs.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira in David McAllister.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Marco Zanni v imenu skupine ID o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za oživitev (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga in Konstantinos Arvanitis v imenu skupine GUE/NGL o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za oživitev (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes in Jan Olbrycht v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández in Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano in Valerie Hayer v imenu skupine Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts in Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE in Ryszard Antoni Legutko in Roberts Zīle v imenu skupine ECR o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 20 zapisnika z dne 14.5.2020 (predlogi sprememb k predlogom resolucije) in točka 6 zapisnika z dne 15.5.2020 (predlogi resolucije).

(Seja je bila prekinjena ob 18.57.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

18. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 19.45.


19. Članstvo v političnih skupinah

Cristian Terheş ni več član skupine S&D in se je 13. maja 2020 pridružil skupini ECR.


20. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja o zahtevah za uporabo nujnega postopka:

Makrofinančna pomoč partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino

S poimenskim glasovanjem (602 glasov za, 80 glasov proti, 7 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Začasni ukrepi v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Odbor za pravne zadeve

S poimenskim glasovanjem (649 glasov za, 36 glasov proti, 4 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Začasni ukrepi glede opravljanja zračnih prevozov ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (587 glasov za, 98 glasov proti, 4 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Začasni ukrepi glede veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval, licenc in dovoljenj (omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (612 glasov za, 73 glasov proti, 4 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Pristojbine za pristaniško infrastrukturo ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (596 glasov za, 90 glasov proti, 3 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Četrti železniški sveženj: podaljšanje obdobja za prenos ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (611 glasov za, 75 glasov proti, 3 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Predsednik je prebral izide glasovanja za:

Sporazum o statusu med EU in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0057)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 1)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

   Sporazum o statusu med EU in Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Srbiji ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0058)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 2)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

   Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Indijo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0059)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 3)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.

   Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Ukrajino ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0060)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 4)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.

Sporazum med EU in Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0061)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 5)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

   Sporazum med EU in Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0062)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 6)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sprememba Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku – Protokol ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku v imenu Evropske unije [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0063)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 7)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

   Sporazum med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek. Podaljšanje protokola ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0064)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 8)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Predsednik je prebral izide glasovanja o poročilih brez sprememb:

   Varnostna mreža za upravičence programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finačni okvir
Poročilo s priporočili Komisiji o varnostni mreži za upravičence programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finančni okvir [2020/2051(INL)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Margarida Marques (A9-0099/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0065)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 9)

Mednarodni avtobusni prevozi potnikov v obmejnih regijah: kabotaža med Nemčijo in Švico ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0066)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 10)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Mednarodne storitve avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah: kabotaža med Italijo in Švico ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0067)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 11)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

   Avtomatizirana izmenjava podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu *
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Zavrnjeno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2020)0068)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 12)

Predsednik je prebral izide glasovanja po delih o nasprotovanju:

Gensko spremenjena soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D065067/03 ; 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojni poslanci: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp in Eleonora Evi

(potrebna navadna večina)

GLASOVANJE PO DELIH

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0069)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 13)

Predsednik je prebral izide glasovanja o sklepih o razrešnici za leto 2018:

   Razrešnica 2018: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0070)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 14)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (CLEAN SKY 2)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (CLEAN SKY 2) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0071)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 15)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0072)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 16)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0073)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 17)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0074)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 18)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0075)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 19)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0076)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 20)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0077)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 21)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0078)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 22)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0079)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 23)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0080)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 24)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0081)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 25)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (AESA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (prej Evropska agencija za varnost v letalstvu) (EASA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0082)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 26)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0083)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 27)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek I – Evropski parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0084)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 28)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Sodišče EU
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0085)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 29)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0086)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 30)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0087)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 31)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0088)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 32)

Razrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0089)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 33)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0090)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 34)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (zdaj Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) (ENISA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0091)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 35)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0092)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 36)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropska agencija za nadzor ribištva
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0093)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 37)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0094)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 38)

Razrešnica 2018: Skupno podjetje SESAR (SESAR)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR (SESAR) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0095)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 39)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropska fundacija za usposabljanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0096)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 40)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Eurojust
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (zdaj Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0097)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 41)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0098)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 42)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija za podporo BEREC-u (urad BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za podporo BEREC-u (do 20. decembra 2018: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0099)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 43)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0100)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 44)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (zdaj Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev) (ACER) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0101)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 45)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (do 11. decembra 2018: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0102)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 46)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0103)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 47)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija za oskrbo Euratom
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0104)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 48)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: osmi, deveti, deseti in enajsti Evropski razvojni sklad
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0105)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 49)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropski inštitut za enakost spolov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0106)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 50)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0107)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 51)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0108)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 52)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0109)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 53)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika)

Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0110)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 54)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0111)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 55)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0112)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 56)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0113)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 57)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0114)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 58)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0115)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 59)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VII – Odbor regij [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0116)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 60)

Razrešnica 2018: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0117)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 61)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0118)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 62)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P9_TA(2020)0119)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 63)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0120)
(podrobnosti glasovanja v Prilogi "Izidi glasovanj" 13., 14. in 15. maja 2020, točka 64)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


21. Drugi čas glasovanja

Parlament je opravil končno glasovanje o predlogu resolucije B9-0121/2020: Gensko spremenjena soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlament je glasoval o prvem sklopu predlogov sprememb k predlogu resolucije o razrešnici:

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek I – Evropski parlament [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Glasovanje bo potekalo do Glasovanje je odprto do21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni v četrtek, 14. maja 2020, ob 9.00 (točka 3 zapisnika z dne 14.5.2020).


22. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, dolge največ 400 besed.


23. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 651.596/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 19.51.


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Zadnja posodobitev: 3. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov