Index 
Protokoll
PDF 396kWORD 90k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 6.Datum för sammanträdesperioderna
 7.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Framställningar
 14.Arbetsplan
 15.Första omröstningen
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 - Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (debatt)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.De politiska gruppernas sammansättning
 20.Meddelande av omröstningsresultat
 21.Andra omröstningen
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits fredagen den 17 april 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.03.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av internationella sjuksköterskedagen och påpekade att WHO har utsett 2020 till barnmorskans och sjuksköterskans år internationellt.

Han hyllade vårdpersonalen för deras insatser under den rådande situationen och underströk behovet av att upprätthålla solidariteten och av att finna ett enat europeiskt svar på hälsokriser.

Talmannen påminde om firandet av 70-årsdagen av Schumandeklarationen den 9 maj 2020 och underströk betydelsen av att skapa verklig solidaritet och inleda en grundlig översyn av Europas framtid, samtidigt som man bemöter de akuta problem som finns för närvarande.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han preciserade de förebyggande åtgärder som parlamentet självt hade infört för att upprätthålla social distansering under den nuvarande situationen.


5. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 16 april 2020 och 17 april 2020 justerades.

°
° ° °

Elżbieta Kruk meddelade att hon var närvarande vid sammanträdena den 15 juli 2019, 9 oktober 2019 och 14 januari 2020 men att hennes namn saknas på närvarolistorna.

°
° ° °

Talare: Thomas Waitz och Jörg Meuthen.


6. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen meddelade att vid talmanskonferensens senaste sammanträde den 5 maj 2020 hade han, tillsammans med ordförandena för de politiska grupperna, beslutat att förlänga den nuvarande sammanträdesperioden till fredagen den 15 maj 2020 för att parlamentet skulle kunna fortsätta att till fullo uppfylla sin roll, i synnerhet inom budgetområdet.


7. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P8_TA(2018)0307(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2018 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - LIBE-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att AGRI- och PECH-utskotten beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen om:

—   AGRI-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 COM/2019/581 final (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Föredragande:: Elsi Katainen (A9-0101/2020;

—   PECH-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Föredragande:: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast vid midnatt i morgon, torsdagen den 14 maj 2020, skriftligen begära omröstning om ett utskottsbeslut om att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på fredagen den 17 april 2020 hade undertecknat följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet::

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-utbrottet (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-utbrottet (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 508/2014 och (EU) nr 1379/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att lindra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 - 2020/0059(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).


10. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 — tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/352 för att göra det möjligt för hamnledningen eller de behöriga myndigheterna att ge flexibilitet vid uttag av hamninfrastrukturavgifter i samband med utbrottet av covid-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen med anledning av covid-19-pandemin (COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperiod (COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Portugal, Spanien, Italien och Österrike (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Delvis förnyelse av revisionsrättens ledamöter - den österrikiska kandidaten (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning (2020/2004(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2019)0316[[02]] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (2019/0078M(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen (COM(2019)0316[[04]] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2019)0316[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2019)0316[[05]] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[17]] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2019)0316[[03]] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[11]] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2019)0316[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[48]] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (före den 20 december 2018: byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (före den 11 december 2018: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[27]] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2019)0316[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2019)0316[[07]] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (tidigare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2019)0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2019)0316[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (2019/2126(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett säkerhetsnät till skydd för unionsprogrammens stödmottagare: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen (2020/2051(INL)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket (14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2021 (2019/2214(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A9-0098/2020)


11. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 vad gäller införandet av två nya klasser av obemannade luftfartygssystem (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av de delegerade förordningarna (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012 och (EU) nr 874/2012 vad gäller märkning av vissa energirelaterade produkter (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 vad gäller vissa bestämmelser och bilagor från de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) (C(2020)02561 - 2020/2626(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, för att lägga till Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama och Zimbabwe till tabellen i punkt I i bilagan och stryka Bosnien-Hercegovina, Etiopien, Guyana, Demokratiska folkrepubliken Laos, Sri Lanka och Tunisien från denna tabell (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 7 maj 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 vad gäller värden för global uppvärmningspotential och inventeringsriktlinjerna och vad gäller unionens inventeringssystem och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 666/2014 (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 maj 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (C(2020)02842 - 2020/2647(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 maj 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälliga undantagsåtgärder som avviker från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin och åtgärder med anknytning till den (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om undantag för år 2020 till följd av covid-19-pandemin från kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 vad gäller frukt- och grönsakssektorn och från kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1149 vad gäller vinsektorn (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 maj 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november II 2019, januari II 2020 och april 2020 finns på parlamentets webbplats.


13. Framställningar

Framställningarna nr 0391-20–0524-20 hade upptagits i registret den 13 maj 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 13 maj 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


14. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden maj 2020 (651.596/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen meddelande att han hade fått in sex begäranden om att tillämpa brådskande förfaranden (artikel 163 i arbetsordningen) i samband med covid-19-pandemin, i syfte att kunna behandla följande förfaranden under denna sammanträdesperiod:

—   Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin (INTA-förfarande);

—   Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar (JURI-förfarande);

—   Hamninfrastrukturavgifter (TRAN-förfarande);

—   Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) (TRAN-förfarande);

—   Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik (TRAN-förfarande), och

—   4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna (TRAN-förfarande).

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog därför talmannen följande ändringar till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista:

Onsdag

Kommissionen hade dragit tillbaka sin invändning rörande gränsvärden för flera ämnen, bland annat flonicamid, haloxifop och mandestrobin (punkt 94 i föredragningslistan); därför hade denna punkt dragits tillbaka från föredragningslistan.

Omröstningar:

Den första omröstningen äger rum kl. 15.30–16.45, med omröstningar om

—   begäranden om att tillämpa brådskande förfaranden (4 TRAN-förfaranden, 1 INTA-förfarande och 1 JURI-förfarande) (punkt 191 i föredragningslistan),

—   de 8 samlade omröstningar som finns på det slutgiltiga förslaget till föredragningslista (punkt 190 i föredragningslistan),

—   Markus Ferbers 2 betänkanden (A9-0006/2020 och A9-0007/2020), Jan Olbrychts och Margarida Marques betänkanden (A9-0099/2020) och Juan Fernando López Aguilars betänkande (A9-0100/2020),

—   de delade omröstningarna om invändning: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

—   samtliga beslut rörande ansvarsfrihet (punkt 193 i föredragningslistan).

Resultaten från den första omröstningen meddelas kl. 19.45.

Den andra omröstningen äger rum kl. 20.00–21.15 med omröstning om den första omgången ändringsförslag till resolutionsförslagen om ansvarsfrihet och om slutomröstningen om invändningen mot den genetiskt modifierade sojabönan (B9-0121/2020).

Debatter:

De två debatterna (punkt 14 i föredragningslistan och punkt 148 i föredragningslistan) om

—   Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 respektive

—   Uttalanden av rådet och kommissionen: Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan,

äger rum tillsammans.

Denna debatt äger rum kl. 16.00–19.00.

Debatten om rådets och kommissionens förklaringar - Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (punkt 12 i föredragningslistan) äger rum på torsdagen kl. 9.00–10.00.

Torsdag

Omröstningar:

Sammanträdet inleds klockan 9.00 med meddelande av resultaten från den andra omröstningen på onsdagen.

Den första omröstningen äger kl. 9.30–10.45 med omröstning om den andra omgången ändringsförslag till förslagen om resolutionen om ansvarsfrihet.

Resultaten från den första omröstningen meddelas kl. 13.15.

Den andra omröstningen äger rum kl. 13.30–14.45, med

—   slutomröstningen om förslagen till resolution rörande ansvarsfrihet,

—   omröstningen om Olivier Chastels betänkande (A9-0102/2020),

—   omröstningen om JURI-förfarandet (brådskande förfarande): Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Resultaten från den andra omröstningen meddelas kl. 17.45.

Den tredje omröstningen äger kl. 17.30–18.45 med omröstning om den första omgången ändringsförslag till förslaget till gemensam resolution om en ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (B9-0158/2020), och slutomröstningen om Olivier Chastels betänkande (A9-0102/2020).

Fredag

Sammanträdet inleds klockan 9.15 med meddelande av resultaten från den tredje omröstningen på torsdagen.

Den första omröstningen äger kl. 9.30–10.45 med omröstning om

—   ändringsförslagen till INTA- och TRAN-förfarandena (brådskande förfarande), och

—   andra omgången ändringsförslag till förslaget till gemensam resolution om en ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (B9-0158/2020).

Resultaten från den första omröstningen meddelas kl. 13.15.

Den andra omröstningen äger kl. 14.15–15.30 med slutomröstning om

—   resolutionsförslaget om en ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (B9-0158/2020), och

—   INTA- och TRAN-förfarandena (brådskande förfaranden).

Resultaten från den andra omröstningen meddelas kl. 17.30.

En tredje omröstning om resolutionsförslaget till en ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan äger eventuellt rum kl. 17.45–19.00, och resultatet av omröstningen meddelas kl. 21.00.

Lördag

Inget sammanträde kommer att hållas på lördagen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Första omröstningen

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av det brådskande förfarandet: (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel;

—   Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - utskottet för rättsliga frågor;

—   Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - utskottet för transport och turism;

—   Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - utskottet för transport och turism;

—   Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - utskottet för transport och turism;

—   4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - utskottet för transport och turism.

Talare: Clare Daly mot tillämpningen av det brådskande förfarandet om tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik och Adrián Vázquez Lázara (ordförande för utskottet JURI) om det brådskande förfarandet om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Parlamentet röstade genom en enda omröstning om:

—   Statusavtalet mellan EU och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

—   Statusavtalet mellan EU och Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Serbien ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

—   Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Indien ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

—   Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ukraina ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

—   Avtalet mellan EU och Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Petar Vitanov (A9-0097/2020);

—   Avtalet mellan EU och Vitryssland om förenklat viseringsförfarande ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat viseringsförfarande [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

—   Ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten – protokoll ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående, å Europeiska unionens vägar, av protokoll om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rosanna Conte (A9-0089/2020);

—   Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Förlängning av protokollet ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

—   Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen [2020/2051(INL)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Margarida Marques (A9-0099/2020);

—   Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Tyskland och Schweiz ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A9-0006/2020);

—   Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Italien och Schweiz ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A9-0007/2020);

—   Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket *
Förslag till betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

Parlamentet röstade om förslaget till resolution B9-0121/2020 genom delad omröstning:

Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Resolutionsförslag inlämnad i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Eleonora Evi

Parlamentet röstade om besluten om ansvarsfrihet för år 2018:

—   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (tidigare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0021/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Eurojust
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (före den 20 december 2018: byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (före den 11 december 2018: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0057/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020).

Då inget förslag om avvisning av rådets ståndpunkter hade kommit in i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen tillkännagav talmannen att följande ståndpunkter hade antagits:

—   Märkning av däck: drivmedelseffektivitet och andra viktiga parametrar ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europarlamentets och rådets förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra parametrar, ändring av förordning (EU) 2017/1369 och upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0055)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj, punkt 75)

—   Minimikrav för återanvändning av vatten ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europarlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0056)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj, punkt 76)

Omröstningen skulle pågå fram till kl.16.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl.19.45.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.31.)


16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.02.


17. Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 - Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (debatt)

Uttalanden från rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 23 april 2020 (2020/2625(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (2020/2631(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Tom Vandendriessche för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talare: Charles Michel.

Talare: Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin, Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei, Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík och Paolo Borchia.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev och Nils Ušakovs.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Nils Ušakovs, Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann, Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva, Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira och David McAllister.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Marco Zanni för ID-gruppen, om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

—   Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga och Konstantinos Arvanitis, för GUE/NGL-gruppen, om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes och Jan Olbrycht, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández och Eider Gardiazabal Rubial, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, Luis Garicano och Valerie Hayer, för Renew-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts och Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen, och Ryszard Antoni Legutko och Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 20 i protokollet av den 14.5.2020 (ändringsförslag till förslag till resolution) och punkt 6 i protokollet av den 15.5.2020 (resolutionsförslag).

(Sammanträdet avbröts kl. 18.57.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 19.45.


19. De politiska gruppernas sammansättning

Cristian Terheş ingick inte längre i S&D-gruppen utan hade anslutit sig till ECR-gruppen med verkan från den 13 maj 2020.


20. Meddelande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av begäran om att tillämpa brådskande förfaranden:

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel

Det beslutades genom ONU (602 röster för, 80 röster emot, 7 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - utskottet för rättsliga frågor

Det beslutades genom ONU (649 röster för, 36 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (587 röster för, 98 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (612 röster för, 73 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Hamninfrastrukturavgifter ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (596 röster för, 90 röster emot, 3 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-utskottet

Det beslutades genom ONU (611 röster för, 75 röster emot, 3 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Talmannen läste upp resultaten av:

Statusavtalet mellan EU och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro [06847/2019 - C9-0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0057)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 1)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

   Statusavtalet mellan EU och Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Serbien ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0058)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 2)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

   Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Indien ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering [06104/2020 - C9-0090/2020- 2020/0015(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0059)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 3)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.

   Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ukraina ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina [06101/2020 - C9-0091/2020- 2020/0016(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0060)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 4)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.

Avtalet mellan EU och Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0061)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 5)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

   Avtalet mellan EU och Vitryssland om förenklat viseringsförfarande ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat viseringsförfarande [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0062)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 6)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten – protokoll ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående, å Europeiska unionens vägar, av protokoll om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0063)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 7)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

   Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning. Förlängning av protokollet ***
Rekommendation om förslag till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019 [12928/2019 - C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0064)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 8)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningar till betänkanden som saknar ändringsförslag:

   Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen [2020/2051(INL)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Margarida Marques (A9-0099/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0065)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 9)

Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Tyskland och Schweiz ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner [COM(2019)0221 - C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A9-0006/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0066)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 10)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Italien och Schweiz ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0067)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

   Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket *
Förslag till betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket [14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förkastades par en enda omröstning (P9_TA(2020)0068)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 12)

Talmannen läste upp resultaten av de delade omröstningarna om invändning:

Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Resolutionsförslag inlämnande i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP)) (B9-0121/2020) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp och Eleonora Evi

(enkel majoritet erfordrades)

DELADE OMRÖSTNINGAR

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0069)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 13)

Talmannen läste upp resultaten av besluten om ansvarsfrihet för år 2018:

   Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0070)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 14)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0071)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 15)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0072)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 16)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0073)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 17)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0074)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 18)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0075)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 19)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0076)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 20)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0077)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 21)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0078)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 22)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0079)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 23)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0080)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 24)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0081)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 25)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (tidigare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0082)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 26)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0083)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 27)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0084)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 28)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – domstolen [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0085)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 29)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0086)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 30)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0087)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 31)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0088)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 32)

Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0089)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 33)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0090)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 34)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nu Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0091)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 35)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0092)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 36)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0093)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 37)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0094)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 38)

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0095)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 39)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0096)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 40)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Eurojust
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust (nu Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0097)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 41)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0098)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 42)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) (före den 20 december 2018: byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0099)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 43)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0100)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 44)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0101)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 45)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (före den 11 december 2018: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0102)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 46)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0103)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 47)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0104)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 48)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0105)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 49)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0106)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 50)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0107)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 51)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0108)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 52)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0109)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 53)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0110)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 54)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0111)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 55)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0112)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 56)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0113)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 57)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0114)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 58)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Förslag till betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0115)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 59)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0116)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 60)

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0117)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 61)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0118)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 62)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0119)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 63)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0120)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 64)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen).


21. Andra omröstningen

Parlamentet höll en slutomröstning om förslaget till resolution B9-0121/2020: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Parlamentet röstade om den första omgången ändringsförslag till ansvarsfrihetsförfarandena:

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages torsdagen den 14 maj 2020 kl. 9.00 (punkt 3 i protokollet av den 14.5.2020).


22. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


23. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 651.596/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 19.51.


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld Sophia, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, Lutgen Benoît, McAllister David, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn Martin, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Senaste uppdatering: 3 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy