Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες

6. Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2620(RSP))

(Έναρξη συζήτησης: Βλ. σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020)

Παρεμβαίνουν οι Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Μαρία Σπυράκη και Lena Düpont.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac (ασκόυσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου