Показалец 
Протокол
XML 341kPDF 356kWORD 84k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Промяна на дневния ред
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (продължeние на разискването)
 7.70-а годишнина от Декларацията на Шуман (разискване)
 8.Използване на приложения за проследяване на контакти в борбата срещу коронавируса (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването
 11.Второ гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Ваксини и средства за лечение в контекста на Covid-19 (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (преприети действия)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Трето гласуване
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Обявяване на резултатите от гласуването
 21.Обяснения на вот
 22.Поправки на вот и намерения за гласуване
 23.Внесени документи
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Промяна на дневния ред

Председателят, след консултации с политическите групи, предложи следните промени:

Обявяването на резултатите от третото гласуване да стане в 21.00 ч. тази вечер вместо както беше обявено утре, петък, 15 май 2020 г., 9.15 ч.

Заседанието утре, 15 май 2020 г., да започне в 9.30 ч. с първото гласуване.

Окончателното гласуване по предложенията за резолюция - Нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване, да се изтегли от второто в първото гласуване в петък.

Парламентът изрази съгласието си с тези предложения.

Председателят уточни освен това, че не е предвидено заседание за събота, 16 май 2020 г.


3. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по предложението за резолюция B9-0121/2020 и по първия пакет изменения към предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (точка 21 от протокола от 13.5.2020 г.).

Генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0069)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 13)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Maria Grapini (A9-0021/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0084)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 28)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0114)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 58)


4. Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (2020/2620(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Andor Deli, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, и Nicolas Bay, от името на групата ID.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 14.5.2020 г.)


5. Първо гласуване

Парламентът е приканен да гласува по втория пакет изменения към предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (точка 15 от протокола от 13.5.2020 г.).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (сега Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Осми, девети, десети и единадесети европейски фонд за развитие

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Гласуването ще продължи до 10.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в13.15 ч.


6. Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Законодателство относно извънредните ситуации в Унгария и неговото въздействие върху принципите на правовата държава и основните права (2020/2620(RSP))

(Начало на разискваненето: точка 4 от протокола от 14.5.2020 г.).

Изказаха се Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Maria Spyraki и Lena Düpont.

Изказаха се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) и Nikolina Brnjac(действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Разискването приключи.


7. 70-а годишнина от Декларацията на Шуман (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: 70-а годишнина от Декларацията на Шуман (2020/2642(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Renew, Jörg Meuthen, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella и Nicola Beer.

Изказаха се Maroš Šefčovič и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.


8. Използване на приложения за проследяване на контакти в борбата срещу коронавируса (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Използване на приложения за проследяване на контакти в борбата срещу коронавируса (2020/2634(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Didier Reynders (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Karen Melchior, от името на групата Renew, Jean-Lin Lacapelle, от името на групата ID, Alexandra Geese, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols и Massimiliano Salini.

Изказаха се Didier Reynders и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.03 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.17 ч.


10. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на втория пакет изменения към предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. (точка 5 от протокола от 14.5.2020 г.).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0114)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 58)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0085)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 29)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0086)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 30)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0087)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 31)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

ИЗМЕНЕНИЕ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0088)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 32)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0090)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 34)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (сега Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

ИЗМЕНЕНИЕ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0091)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 35)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0092)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 36)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0100)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 44)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Осми, девети, десети и единадесети европейски фонд за развитие
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0105)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

ИЗМЕНЕНИЕ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0106)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 50)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0109)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 53)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

ИЗМЕНЕНИЕ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0111)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 55)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0115)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 59)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0116)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 60)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0118)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 62)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0120)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 64)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

ИЗМЕНЕНИЕ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0121)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 65)


11. Второ гласуване

Парламентът е приканен към окончателно гласуване на предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета:

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (преди: Европейска агенция за авиационна безопасност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (сега Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Евроюст
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст (понастоящем Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (преди 20 декември 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (сега Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (до 11 декември 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Осми, девети, десети и единадесети европейски фонд за развитие
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Парламентът е приканен да гласува по измененията към доклад (A9-0102/2020):

Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година
Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година [2019/2214(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Парламентът е приканен да гласува окончателно по прилагането на неотложната процедура съгласно решението от 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г):

Временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - комисия по правни въпроси

Гласуването ще продължи до 14.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат съобщени в 17.15 ч.

(Заседанието е прекъснато в 13.23 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.31 ч.


13. Ваксини и средства за лечение в контекста на Covid-19 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Ваксини и средства за лечение в контекста на Covid-19 (2020/2643(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Margaritis Schinas (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Tiemo Wölken, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, Marc Botenga, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, независим член на ЕП, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello и Christel Schaldemose.

Изказаха се Margaritis Schinas и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 15.37 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.18 ч.


15. Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (преприети действия)

Поправката P8_TA(2018)0307(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 13.5.2020 г.).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, в съответствие с член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тя се счита за приета.


16. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ECON: Cristian Terheş на мястото на Ryszard Antoni Legutko

Това решение влиза в сила днес.


17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателните гласувания по предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (точка 11 от протокола от 14.5.2020 г.):

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0070)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 14)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0071)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 15)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0072)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 16)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0073)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 17)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0074)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 18)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0075)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 19)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0076)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 20)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0077)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 21)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0078)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 22)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0079)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 23)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0080)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 24)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0081)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 25)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (преди: Европейска агенция за авиационна безопасност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0082)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 26)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0083)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 27)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0084)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 28)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0085)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 29)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0086)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 30)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0087)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 31)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0088)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 32)

   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0089)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 33)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0090)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 34)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (сега Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0091)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 35)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0092)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 36)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0093)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 37)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0094)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 38)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0095)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 39)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0096)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 40)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Евроюст
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст (понастоящем Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0097)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 41)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0098)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 42)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (преди 20 декември 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0099)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 43)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0100)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 44)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (сега Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0101)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 45)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (до 11 декември 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0102)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 46)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0103)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 47)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0104)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 48)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Осми, девети, десети и единадесети европейски фонд за развитие
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0105)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0106)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 50)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0107)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 51)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0108)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 52)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0109)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 53)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0110)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 54)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0111)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 55)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0112)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 56)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0113)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 57)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0114)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 58)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0115)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 59)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0116)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 60)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0117)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 61)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0118)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 62)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0119)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 63)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0120)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 64)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0121)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 65)

Председателят прочете резултатите от гласуването по измененията към доклад A9-0102/2020 (точка 11 от протокола от 14.5.2020 г):

Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година
Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година [2019/2214(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA(2020)0123)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 67)

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по препоръката (точка 11 от протокола от 14.5.2020 г.):

Временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - комисия по правни въпроси

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P9_TA(2020)0122)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 66)


18. Трето гласуване

Парламентът е приканен да пристъпи към:

—    гласуване на измененията към съвместно подписаното предложение за резолюция B9-0158/2020: Нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване и

—   окончателното гласуване по доклад A9-0102/2020
Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година
Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година [2019/2214(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Гласуването ще продължи до 18.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 21.00 ч.

(Заседанието е прекъснато в 17.24 ч.)


19. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 21.00 ч.


20. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по доклад (A9-0102/2020) (точка 18 от протокола от 14.5.2020 г.):

Бюджетна прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година
Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2021 година [2019/2214(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0123)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 67)

Председателят прочете резултатите от гласуването по измененията към съвместно подписаното предложение за резолюция B9-0158/2020: Нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване (точка 18 от протокола от 14.5.2020 г.)

Съвместно подписано предложение за резолюция B9-0158/2020

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0124)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май 2020 г., точка 68)


21. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


22. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


23. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2020 - Раздел III – Комисия (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini Raffaele Stancanelli. Предложение за резолюция относно спешни мерки в подкрепа на териториите и отраслите, засегнати от коронавируса (B9-0128/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагащи :

BUDG, ECON

- Christine Anderson Gianantonio Da Re. Предложение за резолюция относно мерките в подкрепа на образованието във времена на извънредни ситуации (B9-0138/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière André Rougé. Предложение за резолюция относно бюджетните мерки, които трябва да се приложат с цел смекчаване на икономическото въздействие, предизвикано от разпространението на COVID-19, върху публичните финанси на държавите членки (B9-0140/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно забраната за продажба на биологични продукти, отглеждани в отопляеми оранжерии извън техния сезон на реколта (B9-0141/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно насърчаването на иновациите в ЕС (B9-0142/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно цифровата трансформация на преподаването и обучението в училище (B9-0150/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Christine Anderson и Gunnar Beck. Предложение за резолюция относно ангажимента за неограничено използване на пари в брой (B9-0151/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON


24. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 2/2020 – Комитет на регионите.

В съответствие с член 31, параграф 1 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган, че одобрява трансферите на бюджетни кредити DEC 05/2020, DEC 06/2020 и DEC 08/2020 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 31, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейска комисия DEC 05/2020, DEC 06/2020 и DEC 08/2020 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 32, параграф 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейска комисия DEC 07/2020 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 32, параграф 2 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган, че одобрява трансфера на бюджетни кредити DEC 07/2020 - Раздел III - Комисия.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 651.596/OJVE).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.02 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 10 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност