Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 346kPDF 351kWORD 87k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συνέχεια της συζήτησης)
 7.70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman (συζήτηση)
 8.Χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση του κορονοϊού (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 11.Δεύτερη ψηφοφορία
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Εμβόλια και θεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της νόσου Covid-19 (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 18.Τρίτη ψηφοφορία
 19.Επανάληψη της συνεδρίασης
 20.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 21.Αιτιολογήσεις ψήφου
 22.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τρίτης ψηφοφορίας, που είχε προβλεφθεί για το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου 2020 στις 9.15, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στις 21.00.

Η σύνοδος ολομέλειας της αυριανής ημέρας, 15ης Μαΐου 2020, θα επαναληφθεί στις 9.30 ξεκινώντας με την πρώτη ψηφοφορία.

Η τελική ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος - Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη, αντί για τη δεύτερη, ψηφοφορία της Παρασκευής.

Το Σώμα εγκρίνει τις προτάσεις.

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει επίσης ότι δεν προβλέπεται σύνοδος ολομέλειας για το Σάββατο 16 Μαΐου 2020.


3. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της τελικής ψηφοφορίας σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος B9-0121/2020 και επί της πρώτης δέσμης τροπολογιών επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020).

Ψηφοφορία κατά τμήματα επί της αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0069)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, 14ης και 15ης Μαΐου 2020, σημείο 13)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0021/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0084)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, 14ης και 15ης Μαΐου 2020, σημείο 28)

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0114)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, 14ης και 15ης Μαΐου 2020, σημείο 58)


4. Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2620(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Andor Deli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020)


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020).

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Απαλλαγή 2018: όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Απαλλαγή 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τις 10.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.15.


6. Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2620(RSP))

(Έναρξη συζήτησης: Βλ. σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020)

Παρεμβαίνουν οι Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Christophe Hansen, Birgit Sippel, Maite Pagazaurtundúa, Annalisa Tardino, Terry Reintke, Elżbieta Rafalska, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Loránt Vincze, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, Gunnar Beck, Beata Kempa, Μαρία Σπυράκη και Lena Düpont.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac (ασκόυσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


7. 70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: 70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman (2020/2642(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Domènec Ruiz Devesa, Gerolf Annemans, Peter Lundgren, Leila Chaibi, Herbert Dorfmann, Gabriele Bischoff, Mara Bizzotto, Ryszard Czarnecki, Brando Benifei, Jordan Bardella και Nicola Beer.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.


8. Χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση του κορονοϊού (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση του κορονοϊού (2020/2634(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jean-Lin Lacapelle, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Mazurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Axel Voss, Paul Tang, Sophia in 't Veld, David Cormand, Dino Giarrusso, Isabel Wiseler-Lima, Patrick Breyer, Clara Ponsatí Obiols και Massimiliano Salini.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.03.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.17.


10. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020).

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0114)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 58)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0085)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 29)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0086)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 30)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0087)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 31)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0088)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 32)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0090)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 34)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0091)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 35)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0092)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 36)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0100)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 44)

Απαλλαγή 2018: όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0105)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 49)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0106)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 50)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0109)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 53)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0111)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 55)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0115)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 59)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0116)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 60)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0118)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 62)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0120)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 64)

Απαλλαγή 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0121)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 65)


11. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να προβεί στις τελικές ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή:

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πρώην Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0021/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Eurojust
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust [νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)] για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

—   Απαλλαγή 2018: ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (πριν από την 20ή Δεκεμβρίου 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (πριν από την 11η Δεκεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

—   Απαλλαγή 2018: όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των ΦύλωνΈκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

—   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

—   Απαλλαγή 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των τροπολογιών στην έκθεση (A9-0102/2020):

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 [2019/2214(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί της τελικής ψηφοφορίας της διαδικασίας κατεπείγοντος που αποφασίστηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020):

Προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τις 14.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 17.15.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.23.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.31.


13. Εμβόλια και θεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της νόσου Covid-19 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εμβόλια και θεραπευτικά μέσα στο πλαίσιο της νόσου Covid-19 (2020/2643(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μαργαρίτης Σχοινάς (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, μη εγγεγραμμένος, Dolors Montserrat, Javi López, Frédérique Ries, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Helmut Geuking, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Roberta Metsola, Ismail Ertug, Andreas Glück, Nicolaus Fest, Pär Holmgren, Fulvio Martusciello και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.37.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

14. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.18.


15. Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)

Το διορθωτικό P8_TA(2018)0307(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ECON: Cristian Terheş αντί του Ryszard Antoni Legutko

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


17. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα των τελικών ψηφοφοριών επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020):

Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019- 2019/2104(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0070)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 14)

   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0071)
(
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 15)

Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0072)
(
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 16)

   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019- 2019/2091(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0073)
(
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 17)

Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0074)
(
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 18)

   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0075)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 19)

   Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0076)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 20)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0077)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 21)

   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0078)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 22)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0079)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 23)

   Απαλλαγή 2018: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0080)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 24)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019- 2019/2069(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0081)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 25)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (πρώην Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0082)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 26)

   Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0083)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 27)

   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0051/2019- 2019/2056(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0084)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 28)

   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2019)0316 - C9-0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0085)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 29)

   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2019)0316 - C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0086)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 30)

   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0087)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 31)

   Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2019)0316 - C9-0054/2019- 2019/2059(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0088)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 32)

   Απαλλαγή 2018: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019- 2019/2072(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0089)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 33)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2019)0316 - C9-0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0090)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 34)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019- 2019/2080(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0091)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 35)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0092)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 36)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0093)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 37)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2019)0316 - C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0094)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 38)

Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0095)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 39)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0096)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 40)

Απαλλαγή 2018: Eurojust
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust [νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)] για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0097)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 41)

Απαλλαγή 2018: ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0098)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 42)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (πριν από την 20ή Δεκεμβρίου 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0099)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 43)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0100)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 44)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0101)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 45)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (πριν από την 11η Δεκεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0102)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 46)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0103)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 47)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0104)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 48)

Απαλλαγή 2018: όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0317 - C9-0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0105)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 49)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0106)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 50)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0107)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 51)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0108)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 52)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019- 2019/2082(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0109)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 53)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0110)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 54)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019- 2019/2086(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0111)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 55)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0112)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 56)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0113)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 57)

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2019)0316 - C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0114)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 58)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0115)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 59)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2019)0316 - C9-0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0116)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 60)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019- 2019/2083(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0117)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 61)

Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0118)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 62)

Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0119)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 63)

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2019)0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0120)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 64)

Απαλλαγή 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2019)0316 - C9-0093/2019- 2019/2098(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0121)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 65)

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με τις τροπολογίες επί της έκθεσης A9-0102/2020 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020):

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 [2019/2214(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0123)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 67)

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας επί της σύστασης (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020):

Προσωρινά μέτρα για τις γενικές συνελεύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών (SE) και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (SCE) ***
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0122)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 66)


18. Τρίτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να προβεί στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος B9-0158/2020: Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης·

—   και να προβεί στην τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης A9-0102/2020
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 [2019/2214(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τις 18.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 21.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.24.)


19. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 21.00.


20. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας επί της έκθεσης A9-0102/2020 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020):

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 [2019/2214(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0123)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 67)

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με τις τροπολογίες επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος B9-0158/2020: Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.5.2020)

Κοινή πρόταση ψηφίσματος B9-0158/2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0124)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 68)


21. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


22. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


23. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0014/2020 - C9-0113/2020 - 2020/2063(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0015/2020 - C9-0114/2020 - 2020/2064(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0016/2020 - C9-0120/2020 - 2020/2065(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0017/2020 - C9-0121/2020 - 2020/2066(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

- Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini και Raffaele Stancanelli. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με έκτακτα μέτρα στήριξης των περιοχών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό (B9-0128/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Christine Anderson και Gianantonio Da Re. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λήψη μέτρων στήριξης της εκπαίδευσης σε περιόδους έκτακτων συνθηκών (B9-0138/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière και André Rougé. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν με στόχο να μετριαστεί ο οικονομικός αντίκτυπος που προκαλείται στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών από την εξάπλωση του COVID-19 (B9-0140/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση πώλησης εκτός της περιόδου συγκομιδής βιολογικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε τεχνητώς θερμαινόμενα θερμοκήπια (B9-0141/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της καινοτομίας στην ΕΕ (B9-0142/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διδασκαλίας και της μάθησης (B9-0150/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Christine Anderson και Gunnar Beck. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποδοχή της απεριόριστης χρήσης μετρητών στις συναλλαγές (B9-0151/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON


24. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 2/2020 – Επιτροπή Περιφερειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 05/2020, DEC 06/2020 και DEC 08/2020 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 05/2020, DEC 06/2020 και DEC 08/2020 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 07/2020 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 07/2020 - Τμήμα III - Επιτροπή.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 651.596/OJVE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.02.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Karleskind Pierre, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Keller Ska, Kempa Beata, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου