Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Петък, 15 май 2020 г. - Брюксел

8. Второ гласуване
CRE

Парламентът е приканен да пристъпи съм гласуване на решението на комисията AGRI да започне междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (точка 8 от протокола от 13.5.2020 г и точка 4 от протокола от 15.5.2020 г.).

Изказа се Norbert Lins.

Парламентът е приканен да пристъпи към окончателното гласуване по следните неотложни процедури, решенията за които бяха взети в сряда, 13 май 2020 г. (точка 17 от протокола от 13.5.2020 г):

—   Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - комисия INTA;

—   Временни мерки относно извършването на въздухоплавателни услуги ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - комисия TRAN;

—   Временни мерки относно валидността на удостоверения и свидетелства (омнибус) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - комисия TRAN;

—   Такси за ползване на пристанищната инфраструктура ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - комисия TRAN;

—   Четвърти железопътен пакет: удължаване на периода на транспониране ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - комисия TRAN.

Гласуването ще продължи до 15.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 17.30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 14.19 ч.)

Последно осъвременяване: 1 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност