Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες

8. Δεύτερη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα καλείται να προβεί σε ψηφοφορία επί της απόφασης της επιτροπής AGRI να συμμετάσχει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020 και σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.5.2020).

Παρεμβαίνει ο Norbert Lins.

Το Σώμα καλείται να προβεί στις τελικές ψηφοφορίες επί των ακόλουθων διαδικασιών κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020):

—   Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - επιτροπή INTA·

—   Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - επιτροπή TRAN·

—   Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - επιτροπή TRAN·

—   Τέλη λιμενικών υποδομών ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - επιτροπή TRAN·

—   4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - επιτροπή TRAN.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.19.)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου