Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Vrijdag 15 mei 2020 - Brussel

8. Tweede stemming
CRE

Het Parlement stemt over het besluit van de commissie AGRI om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (punt 8 van de notulen van 13.5.2020 en punt 4 van de notulen van 15.5.2020).

Het woord wordt gevoerd door Norbert Lins.

Het Parlement gaat over tot eindstemming over onderstaande urgentieprocedures, waartoe woensdag 13 mei 2020 is besloten (punt 17 van de notulen van 13.5.2020):

—   Macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - commissie INTA;

—   Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten ***I
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - commissie TRAN;

—   Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - commissie TRAN;

—   Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur ***I
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - commissie TRAN;

—   4e spoorwegpakket: verlenging van de omzettingstermijnen ***I
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - commissie TRAN.

Er kan worden gestemd tot 15.30 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

(De vergadering wordt om 14.19 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid