Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2020: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019 – Θέση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2020 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου