Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Δεύτερη ψηφοφορία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 16.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 17.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 18.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (19 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (395 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1565 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (19 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (395 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1565 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (69 kb) Κατάσταση παρόντων (10 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (99 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (72 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (323 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (518 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου