Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 87kPDF 232kWORD 69k
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 3.Πρώτη ψηφοφορία
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Δεύτερη ψηφοφορία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 16.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 17.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 18.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.32.


2. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Απριλίου 2020 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - (02023/2020 - (COM(2020)0155))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON, ENVI

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 16 Μαΐου 2020.


3. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί:

— της κοινής πρότασης ψηφίσματος: Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης (B9-0158/2020)

των τροπολογιών επί των φακέλων των ακόλουθων διαδικασιών κατεπείγοντος:

—   Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου·

—   Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού·

—   Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού·

—   Τέλη λιμενικών υποδομών ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού·

—   4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τις 10.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.15.


4. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εκ μέρους της Ομάδας Verts/ALE και ορισμένων βουλευτών, η απόφαση της επιτροπής AGRI να συμμετάσχει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, η οποία ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 13 Μαΐου 2020 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020).

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 από τις 14.15 έως τις 15.30.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα εκ μέρους βουλευτών ή πολιτικής ομάδας ή πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση της επιτροπής PECH να συμμετάσχει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, η οποία ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 13 Μαΐου 2020 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020).

Συνεπώς, η επιτροπή PECH μπόρεσε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Παρεμβαίνει ο Bas Eickhout.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.38.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.22.


6. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος διαβάζει τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος B9-0158/2020 και των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών στους φακέλους των διαδικασιών κατεπείγοντος (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.5.2020).

Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης (B9-0158/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0124)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 68)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0156/2020 και B9-0157/2020 καταπίπτουν.)

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 69)

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 70)

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 71)

Τέλη λιμενικών υποδομών ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 72)

4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 73)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.26.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.15.


8. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα καλείται να προβεί σε ψηφοφορία επί της απόφασης της επιτροπής AGRI να συμμετάσχει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020 και σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.5.2020).

Παρεμβαίνει ο Norbert Lins.

Το Σώμα καλείται να προβεί στις τελικές ψηφοφορίες επί των ακόλουθων διαδικασιών κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.5.2020):

—   Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - επιτροπή INTA·

—   Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - επιτροπή TRAN·

—   Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - επιτροπή TRAN·

—   Τέλη λιμενικών υποδομών ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - επιτροπή TRAN·

—   4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - επιτροπή TRAN.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.19.)


9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.30.


10. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Renew την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή PETI: Monica Semedo και Andrus Ansip

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των εξής:

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 69)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 70)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 71)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τέλη λιμενικών υποδομών ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 72)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0129)
(
Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 73)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Απόφαση της επιτροπής AGRI να συμμετάσχει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικέ με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 13ης, της 14ης και της 15ης Μαΐου 2020, σημείο 74)


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2020: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019 – Θέση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2020 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON


15. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 2 Απριλίου 2020)

επιτροπές BUDG, ECON

- Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη - Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (2020/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


16. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON

- Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI


17. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 2 Απριλίου 2020)

επιτροπές BUDG, ECON

- Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη - Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (2020/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


18. Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 2 Απριλίου 2020 )

επιτροπές BUDG, ECON

- Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη - Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (2020/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


19. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας περιόδου συνόδου και τα Συνοπτικά Πρακτικά της 13ης Μαΐου 2020 και της 14ης Μαΐου 2020 θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 17 Ιουνίου 2020 και 18 Ιουνίου 2020.


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.34.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Danti Nicola, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Juvin Herve, Karleskind Pierre, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου