Zoznam 
Zápisnica
XML 73kPDF 222kWORD 64k
Piatok, 15. mája 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Pozícia Rady v prvom čítaní
 3.Prvé hlasovanie
 4.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Oznámenie výsledkov hlasovania
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Druhé hlasovanie
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Predloženie dokumentov
 15.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 16.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 17.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 18.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 19.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.32 h.


2. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie, pokiaľ ide o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 - prijatá Radou 15. apríla 2020 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - (02023/2020 - COM(2020)0155)
predložené gestorskému výboru: ECON, ENVI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 16. mája 2020.


3. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o:

— spolupodpísanom návrhu uznesenia: Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020)

a o pozmeňujúcich návrhoch k týmto spisom v rámci postupov pre naliehavé prípady:

—   Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch;

—   Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch;

—   4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Hlasovať je možné do 10.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.15 h.


4. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od skupiny Verts/ALE a niekoľkých poslancov dostal v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku žiadosť, aby Parlament hlasoval o rozhodnutí výboru AGRI začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré bolo oznámené v zápisnici zo stredy 13. mája 2020 (bod 8 zápisnice zo dňa 13.5.2020).

Hlasovanie sa uskutoční dnes, v piatok 15. mája 2020 od 14.15 do 15.30 h.

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, nedostal žiadnu žiadosť týkajúcu sa rozhodnutia výboru PECH začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré bolo oznámené v zápisnici zo stredy 13. mája 2020 (bod 8 zápisnice zo dňa 13.5.2020).

Výbor PECH mohol začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.

V rozprave vystúpil Bas Eickhout.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.38 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.22 h.


6. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania o spolupodpísanom návrhu uznesenia B9-0158/2020 a hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k spisom v rámci postupov pre naliehavé prípady (bod 3 zápisnice zo dňa 15.5.2020)

Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy (B9-0158/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA-PROV(2020)0124)

(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 68)

(Návrhy uznesenia B9-0156/2020 a B9-0157/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 69)

Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 70)

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- Výbor pre dopravu a cestovný ruch

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 71)

Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- Výbor pre dopravu a cestovný ruch

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 72)

4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- Výbor pre dopravu a cestovný ruch

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 73)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.26 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.15 h.


8. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o rozhodnutí výboru AGRI začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). spravodajkyňa Elsi Katainen (A9-0101/2020) (bod 8 zápisnice zo dňa 13.5.2020 a bod 4 zápisnice zo dňa 15.5.2020).

V rozprave vystúpil Norbert Lins.

Parlament hlasuje v záverečných hlasovaniach o týchto postupoch pre naliehavé prípady, o ktorých bolo rozhodnuté v stredu 13. mája 2020 (bod 17 zápisnice zo dňa 13.5.2020):

—   Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - výbor INTA;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - výbor TRAN;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - výbor TRAN;

—   Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - výbor TRAN;

—   4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - výbor TRAN.

Hlasovať je možné do 15.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 17.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.19 h.)


9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.30 h.


10. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Renew toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor PETI: Monica Semedo a Andrus Ansip

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o:

Makrofinančná pomoc partnerom zapojeným do procesu rozširovania apartnerom európskeho susedstva vsúvislosti skrízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 69)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Dočasné opatrenia týkajúce sa prevádzky leteckých dopravných služieb ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 70)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (súhrnné nariadenie) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- Výbor pre dopravu a cestovný ruch

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 71)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- Výbor pre dopravu a cestovný ruch

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 72)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

4. železničný balík: predĺženie lehôt na transpozíciu ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- Výbor pre dopravu a cestovný ruch

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P9_TA-PROV(2020)0129)
(
Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 73)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Rozhodnutie výboru AGRI začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). spravodajkyňa Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené
(Podrobnosti hlasovania: príloha Výsledky hlasovania z 13., 14. a 15. mája 2020, bod 74)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019 – pozícia Rady zo 6. mája 2020 (07764/2020 - C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))
pridelené: gestorský výbor : BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19 (COM(2020)0197 - C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))
pridelené: gestorský výbor : ECON


15. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. apríla 2020)

výbory BUDG, ECON

- Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody (2020/2058(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


16. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI


17. Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. apríla 2020)

výbory BUDG, ECON

- Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody (2020/2058(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


18. Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. apríla 2020 )

výbory BUDG, ECON

- Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody (2020/2058(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


19. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešnej schôdze a zápisnice zo schôdzí, ktoré sa konali 13. a 14. mája 2020, budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúcej schôdze.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 17. júna 2020 a 18. júna 2020.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 17.34 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Danti Nicola, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Juvin Herve, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 9. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia