Index 
Protokoll
XML 74kPDF 216kWORD 62k
Fredagen den 15 maj 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 3.Första omröstningen
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Andra omröstningen
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Meddelande av omröstningsresultat
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 16.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 17.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 18.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 19.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.32.


2. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 63.1 i arbetsordningen, mottagandet av nedanstående ståndpunkt från rådet, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 – Antagen av rådet den 15 april 2020 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - (02023/2020 - COM(2020)0155)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 16 maj 2020.


3. Första omröstningen

Parlamentet röstade om:

— gemensamt resolutionsförslag: Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (B9-0158/2020)

och ändringsförslagen om följande brådskande förfaranden:

—   Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel;

—   Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - utskottet för transport och turism;

—   Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - utskottet för transport och turism;

—   Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - utskottet för transport och turism;

—   4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - utskottet för transport och turism.

Omröstningen skulle pågå fram till kl.10.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 13.15.


4. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han hade mottagit en begäran från Verts/ALE-gruppen och flera ledamöter om en omröstning i parlamentet i enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen om AGRI-utskottets beslut att inleda de interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet av onsdagen den 13 maj 2020 (punkt 8 i protokollet av den 13.5.2020).

Omröstningen äger rum idag fredagen den 15 maj 2020 kl. 14.15–15.30.

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om PECH-utskottets beslut att inleda de interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet av onsdagen den 13 maj 2020 (punkt 8 i protokollet av den 13.5.2020).

Utskottet PECH hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Talare: Bas Eickhout.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.38.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.22.


6. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningen om förslaget om resolution B9-0158/2020 och omröstningarna om ändringsförslagen till de brådskande ändringsförslagen (punkt 3 i protokollet av den 15.5.2020).

Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan (B9-0158/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA-PROV(2020)0124)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 68)

(Resolutionsförslagen B9-0156/2020 och B9-0157/2020 bortföll.)

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 69)

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - utskottet för transport och turism

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 70)

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- utskottet för transport och turism

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 71)

Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]- utskottet för transport och turism

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 72)

4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- utskottet för transport och turism

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se antagna texter (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 73)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.26.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.15.


8. Andra omröstningen

Parlamentet röstade om AGRI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar om betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Föredragande: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (punkt 8 i protokollet av den 13.5.2020 och punkt 4 i protokollet av den 15.5.2020).

Talare: Norbert Lins.

Parlamentet höll en slutomröstning om följande brådskande förfaranden som hade beslutats onsdagen den 13 maj 2020 (punkt 17 i protokollet av den 13.5.2020):

—   Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - INTA-utskottet;

—   Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - TRAN-utskottet;

—   Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - TRAN-utskottet;

—   4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - TRAN-utskottet.

Omröstningen skulle pågå fram till kl.15.30.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl.17.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.19.)


9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.30.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

PETI-utskottet: Monica Semedo och Andrus Ansip

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


11. Meddelande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av:

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - utskottet för internationell handel

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 69)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik ***I [COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 70)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 71)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Hamninfrastrukturavgifter ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 72)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna ***I [COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - utskottet för transport och turism

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 73)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

AGRI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar om betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Föredragande: Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(enkel majoritet erfordrades)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 13, 14 och 15 maj 2020, punkt 74)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


13. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:
- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2020 års allmänna budget: införande av överskottet från budgetåret 2019  Rådets ståndpunkt av den 6 maj 2020 (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin (COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


15. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 2 april 2020)

utskott BUDG, ECON

- Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given (2020/2058(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


16. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

ECON-utskottet

- Inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI


17. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 2 april 2020)

utskott BUDG, ECON

- Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given (2020/2058(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


18. Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 2 april 2020 )

utskott BUDG, ECON

- Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given (2020/2058(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)


19. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollet från detta sammanträde och sammanträdena den 13 maj 2020 och 14 maj 2020 föreläggs kammaren för justering i början av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 17 juni 202018 juni 2020.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 17.34.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Breyer Patrick, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Danti Nicola, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Juvin Herve, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Waitz Thomas, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 9 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy