Index 
Jegyzőkönyv
PDF 237kWORD 65k
2020. május 27., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök közleménye
 4.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 7.Ügyrend
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Uniós gazdaságélénkítési csomag (vita)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 11.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 12.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 13.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 14.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 15.Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)
 16.Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása
 17.Saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos eljárások visszavonása
 18.Az aktuális ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
 19.A következő ülésnapok időpontja
 20.Az ülés berekesztése
 21.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. május 15-én (pénteken) megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 13.35-kor nyitják meg.


3. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet az ülés során a közösségi kontaktusok korlátozását elősegítő, a Parlamentben bevezetett megelőző intézkedésekre.


4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2020. május 13-i, a 2020. május 14-i és a 2020. május 15-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) ECR képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el az elnöknek:

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Raffaele Fitto helyett Cristian Terheş

A határozat a mai naptól hatályos.


6. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy a 2020. május 15-i ülés megszakítása óta a Tanács elnökével közösen a rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott alábbi jogi aktusokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00003/2020/LEX - C9-0085/2020 - 2018/0148(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Covid19-pandémiával összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról (00011/2020/LEX - C9-0139/2020 - 2020/0065(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről (00012/2020/LEX - C9-0130/2020 - 2018/0169(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendeletnek a Covid19-pandémiára tekintettel történő módosításáról (00013/2020/LEX - C9-0144/2020 - 2020/0069(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetési határidő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (00014/2020/LEX - C9-0143/2020 - 2020/0071(COD))

- Az Európai parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak kivetésével kapcsolatban a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára a Covid19-járvánnyal összefüggésben a rugalmasság nyújtása lehetőségének biztosítása érdekében történő módosításáról (00015/2020/LEX - C9-0140/2020 - 2020/0067(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (00016/2020/LEX - C9-0141/2020 - 2020/0068(COD)).


7. Ügyrend

A jelenlegi ülés végleges napirendtervezetét (PE 653.005/PDOJ) kiosztják. Annak módosítására nem tesznek javaslatot.

Az ügyrendet megállapítják.


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az (EU) 2017/2454 rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- A DEC 10/2020. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0018/2020 - C9-0135/2020 - 2020/2089(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javasla az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- A DEC 09/2020. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0019/2020 - C9-0138/2020 - 2020/2090(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, EMPL, CULT

2) a képviselők

- Jordan Bardella. Állásfoglalási indítvány az orvosi maszkokra vonatkozó közös hozzáadottértékadó-rendszer 2020. évi felfüggesztéséről (B9-0152/2020)

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ENVI

- Marco Campomenosi és Elena Lizzi. Állásfoglalási indítvány a Covid19-válság okozta veszteségek következtében az európai borágazat finanszírozására és támogatására szolgáló alap létrehozásáról (B9-0153/2020)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ITRE


9. Uniós gazdaságélénkítési csomag (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Uniós gazdaságélénkítési csomag (2020/2659(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, független, Siegfried Mureşan, Brando Benifei, Valerie Hayer, Alessandro Panza, Bas Eickhout, Beata Szydło, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Jens Geier, Luis Garicano, Herve Juvin, Damien Carême, Derk Jan Eppink, Carles Puigdemont i Casamajó, Esteban González Pons és Jonás Fernández.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal Malik Azmani, Roman Haider, Ernest Urtasun, Carlo Fidanza, Evelyn Regner és Gerolf Annemans.

Felszólal Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Nikolina Brnjac.

A vitát berekesztik.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/517 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a .eu felső szintű domainnév nyilvántartójának kijelölésére vonatkozó jogosultsági és kiválasztási kritériumok és eljárás meghatározásával történő kiegészítéséről (C(2020)03075 - 2020/2655(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 14

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Svájcból érkező járatoknak az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása érdekében történő módosításáról (C(2020)03107 - 2020/2660(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (C(2020)03114 - 2020/2658(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 15

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 3. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (C(2020)03151 - 2020/2661(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. május 19

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)


11. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. mellékletébe egy új típusú EK-műtrágya felvétele céljából történő módosításáról (D064714/02 - 2020/2654(RPS) - határidő: 2020. augusztus 12)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz és klórpirifosz-metil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D064960/03 - 2020/2650(RPS) - határidő: 2020. július 12)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló 3-monoklór-propán-diol (3-MCPD), 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D066084/02 - 2020/2651(RPS) - határidő: 2020. augusztus 12)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a hagyományosan füstölt húsban és húskészítményekben, valamint a hagyományosan füstölt halban és halászati termékekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) felső határértékei, valamint az italok elkészítéséhez használt növényi eredetű élelmiszerporokban előforduló PAH-k felső határértékének meghatározása tekintetében történő módosításáról (D066085/02 - 2020/2652(RPS) - határidő: 2020. augusztus 12)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D066086/02 - 2020/2653(RPS) - határidő: 2020. augusztus 12)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI.


12. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

- Határokon átnyúló európai egyesületek és nonprofit szervezetek alapszabálya (2020/2026(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: EMPL, LIBE


13. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 7-i határozatát követően)

EMPL bizottság

- A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa – a Bizottság közleménye (2020/2084(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), FEMM)

ENVI bizottság

- A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (2020/2077(INI))
(vélemény: INTA, EMPL, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN, AGRI)

- Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? (2020/2071(INI))
(vélemény: DEVE, INTA, EMPL, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN, JURI)

- A klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozása és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosítása (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
(vélemény: ECON, EMPL, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN, REGI, AGRI)

- A világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozása (2019/2156(INI))
(vélemény: DEVE (az eljárási szabályzat 57. cikke), INTA, ITRE, REGI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

ITRE bizottság

- Új európai iparstratégia (2020/2076(INI))
(vélemény: INTA, EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, REGI, JURI)

JURI bizottság

- A sportesemények szervezői előtti kihívások a digitális környezetben (2020/2073(INL))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))

LIBE bizottság

- A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása (2020/2072(INL))
(vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AFCO)

REGI bizottság

- A Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozása (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke), ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN, AGRI)


14. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 7-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A sportesemények szervezői előtti kihívások a digitális környezetben (2020/2073(INL))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))

LIBE bizottság

- A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása (2020/2072(INL))
(vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AFCO)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 7-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- Az európai választások áttekintése (2020/2088(INI))

AGRI bizottság

- Végrehajtási jelentés a mezőgazdasági üzemben tartott állatok jólétéről (2020/2085(INI))
(vélemény: ENVI)

ECON bizottság

- A makrogazdasági jogszabályi keret felülvizsgálata az európai reálgazdaságra gyakorolt jobb hatás, valamint a döntéshozatal átláthatóságának és a demokratikus elszámoltathatóságnak a javítása érdekében (2020/2075(INI))
(vélemény: AFCO)

- Az euróövezet gazdaságpolitikája, 2020 (2020/2078(INI))

EMPL bizottság

- A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv végrehajtása az UNCRPD-egyezmény fényében (2020/2086(INI))
(vélemény: LIBE, FEMM, PETI)

- Az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikája, 2020 (2020/2079(INI))

- A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa – a Bizottság közleménye (2020/2084(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), FEMM)

ENVI bizottság

- Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát? (2020/2071(INI))
(vélemény: DEVE, INTA, EMPL, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN, JURI)

- A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (2020/2077(INI))
(vélemény: INTA, EMPL, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN, AGRI)

ITRE bizottság

- Az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának maximalizálása (2020/2070(INI))
(vélemény: ENVI)

- Új európai iparstratégia (2020/2076(INI))
(vélemény: INTA, EMPL, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, REGI, JURI)

REGI bizottság

- Kohéziós politika és regionális környezetvédelmi stratégiák az éghajlatváltozás elleni küzdelemben (2020/2074(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, TRAN, AGRI)

- Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának áttekintése (2020/2087(INI))
(vélemény: BUDG)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 118. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 7-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlásra vonatkozó javaslat a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról (2020/2081(INI))

- Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjénekaz állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról (2020/2080(INI))
(vélemény: AFCO)


15. Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)

Jelentések egy jóváhagyási eljárásra vonatkozó nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslattal (az eljárási szabályzat 105. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2020. március 10-i értesítését követően)

PECH bizottság

- Az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolandó végrehajtási jegyzőkönyv (2020/0002M(NLE) - 2020/0002(NLE))
(vélemény: DEVE, BUDG)

Időközi jelentések

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2020. március 10-i értesítését követően)

LIBE bizottság

- A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása (2017/0360R(NLE) - 2017/0360(NLE))
(vélemény: AFCO, FEMM)


16. Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 7-i határozatát követően)

ENVI bizottság

Új cím: Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában (2019/2156(INI))


17. Saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos eljárások visszavonása

(Az Elnökök Értekezletének 2020. május 7-i határozatát követően)

EMPL bizottság

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjának (EaSI) félidős értékelése (2019/2203(INI))


18. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülés jegyzőkönyve a következő ülés délutánjának kezdetén jóváhagyás céljából benyújtásra kerül a Parlamenthez.


19. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. június 17. és 2020. június 18.


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.10-kor berekesztik.


21. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Aubry Manon, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jongerius Agnes, Juvin Herve, Kammerevert Petra, Keller Ska, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nienaß Niklas, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Utolsó frissítés: 2020. július 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat