Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел

11. Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 от Правилника за дейността председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи на председателя на Парламента, че не е получено никакво възражение срещу:

—   препоръката на комисия AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 4 май 2020 г. за дерогация, що се отнася до 2020 година, от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията по отношение на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   препоръката на комисия ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 28 май 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Ако в срок от 24 часа след обявяването в Парламента политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражения, препоръките се считат за приети. В противен случай те се поставят на гласуване.

Последно осъвременяване: 19 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност